Rozšířený senát NSS: nelékařská homeopatie je legální

By | 25/09/2019

Na stránkách Zdravotnického práva a bioetiky jsme se již dříve zabývali tématem „nelékařské homeopatie před soudem“:

Nelékařská homeopatie před soudem a Další dějství Nelékařské homeopatie před soudem

Dne 19. září 2019 rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v Brně vydal rozsudek ve věci čj. 2 As 122/2017-73, ve kterém shledal, že nelékařská homeopatie je legální. Kasační stížnost Ministerstva zdravotnictví byla zamítnuta.

Celý rozsudek obsahuje 96 bodů odůvodnění, které se dotýkají veřejnoprávních a soukromoprávních otázek i přírodního léčitelství, komplementární a alternativní medicíny, jakož i konvenční medicíny. Rozsudek je veřejně dostupný zde: Rozsudek. Rozsudek byl plénem Nejvyššího správního soudu vybrán ke zveřejnění v úřední Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 3936/2019, částka 11/2019.

Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu utvrdil hospodářské právo podnikat či jinak hospodařit. Utvrzena byla i svoboda volby péče o zdraví. „Každý svého štěstí strůjce!“ Zároveň ale rozsudek vyvolal otázky oslabení sociálního práva na bezplatnou zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění a rozsahu jeho zákonného omezení. Opakem je v tomto směru například Německo, nemluvě o Švýcarsku.

Po letech se státu podařilo, byť jen judikaturně, právně vyřešit nelékařskou homeopatii. Zůstává však  neodbytná otázka postavení lékařské homeopatie a jejího praktikování ve zdravotních službách. K tomu si můžeme blíže poukázat na lékařský profesní standard: ČSN EN 16872 Služby lékařů s doplňující odbornou kvalifikací v homeopatii (MDQH) – Požadavky na lékaře s doplňující odbornou kvalifikací v homeopatii.

Homeopatická lékařská asociace, z. s., záhy vydala tiskovou zprávu: Tisková zpráva HLA.

Z hlediska českého zdravotnického práva homeopatie představuje svébytnou diagnostickou a léčebnou oblast, která se vyznačuje klinicky zavedenými specifickými zdravotnickými postupy, jež jsou součástí tradiční evropské medicíny.

Pokud by homeopatické medicínské postupy snad nepatřily mezi v místě a času uznávané medicínské postupy, a to z hlediska jejich uznávanosti podstatnou částí lékařské či jiné zdravotnické obce v příslušném oboru zdravotní služby, mohl by je poskytovatel zdravotní služby používat jen v dohodě s pacientem. Poskytovatel by ovšem musel učinit odůvodněný záznam ve zdravotnické dokumentaci, proč se odchýlil od uznávaného medicínského postupu směrem k homeopatii; např. z důvodu přání pacienta. Obsahem závazku péče o zdraví v podobě zdravotní služby je totiž pohledávka pacienta na medicínský postup, který je v místě a času uznávaný. Jedná se ovšem o dispozitivní ustanovení závazkového práva.

K tomu, aby poskytovatel zdravotní služby postupoval homeopaticky odborně správně, musel by postupovat podle pravidel homeopatie. A to za takového zdravotního stavu konkrétního pacienta, který by takový postup umožňoval. To se ovšem týká jakéhokoli postupu zdravotní péče podle příslušných pravidel.

Provedené homeopatické postupy jsou jakožto zdravotní výkony u nás hrazeny z veřejného zdravotního pojištění při splnění obecných legálních požadavků podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; tzn. mj. soulad se „současnými dostupnými poznatky lékařské vědy“ a „existence důkazů o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování“ [§ 13 odst. 1 písm. b) a c) zák. č. 48/1997 Sb.]. Případné spory o úhradu nebo o vydání bezdůvodného obohacení na úkor pojištěnce řeší soudy, které se musí řídit procesní zásadou volného hodnocení důkazů.

Jelikož ale homeopatické zdravotní výkony nejsou po právní stránce speciálně výkaznicky zohledněny, v klinické praxi půjde spíše jen o klinická vyšetření, pakliže by byla provedena po homeopaticku. (Podobně by se jednalo například o klinická vyšetření podle pravidel antroposofické medicíny.) – Ledaže by ale byla mezi poskytovatelem zdravotní služby a zdravotní pojišťovnou sjednána jiná úprava vykazování zdravotních výkonů, nežli podle tzv. výkaznické ministerské vyhlášky.

Nicméně homeopatické zdravotní služby jsou u nás hraditelné z fondů prevence zdravotních pojišťoven; tj. nad rámec hrazených zdravotních služeb. Opět při splnění obecných legálních předpokladů těchto úhrad podle práva veřejného zdravotního pojištění. Závisí to však na jednotlivých zdravotních pojišťovnách a na jejích preventivně zdravotních programech.

Homeopatické přípravky se právně smyšleně považují za léčiva podle lékového práva. Homeopatické přípravky (podobně jako fytofarmaka a vitamíny) nejsou u nás hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Důvod spočívá v tom, že homeopatika jsou pro účely veřejného zdravotního pojištění zařazena mezi přípravky určené k „podpůrné“ nebo „doplňkové“ léčbě (vyhl. č. 385/2007 Sb.).

Zato některá homeopatika jsou u nás ale prodejná jen na lékařský předpis.

Žádná homeopatika u nás nejsou vyhrazena k mimolékárenskému prodeji. 

Možným řešením lékařské homeopatie, a to i s ohledem na platné lékové právo, se jeví návrat k někdejšímu vládnímu návrhu zákona o zdravotní péči z roku 2005, sněmovní tisk 1151, pokud se jednalo o výslovnou možnost zdravotnických pracovníků používat metody nekonvenční medicíny při zdravotní péči. 

Dnes by to ale představovalo dílčí změnu zákona o zdravotních službách anebo alespoň uplatnění doslovného výkladu pojmu „pravidel vědy“, tj. v obecném významu „vědy“, jakožto poslanecky prosazeného prvku náležité odborné úrovně zdravotních služeb; viz: Zdravotní služby podle pravidel vědy a Zdravotní služby podle pravidel vědy podruhé.

Co je vědou, je věcí argumentace filozofie vědy a záležitostí jejích hledisek. Kupříkladu antroposofická medicína byla úspěšně podrobena hodnotícím hlediskům vědeckého statusu podle filozofie vědyAn assessment of the scientific status of anthroposophic medicine, applying criteria from the philosophy of science.

Příklad s antroposofickou medicínou, ve Švýcarsku hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, není od věci. Některá antroposofika jsou totiž vyráběna ředěním jako homeopatické přípravky. Z hlediska českého lékového práva se proto u nich jedná o homeopatické přípravky, a to na základě veřejnoprávního hlediska technologie výroby spočívající v homeopatickém ředění.

Bez ohledu na „nekončící“ spory o vědeckost, ideál vědeckosti, konvence, doktríny a o změnu přírodovědeckého paradigmatu, neměl by pohasnout výzkum povahy hmoty, jejího záření a vibrací. A to nejen v rovině teoretické fyziky. Podle některých poznatků homeopatické přípravky obsahují nanočástice původní látky. Vědecké obzory tak zůstávají stále otevřeny.

 

     Souvisící autorovy příspěvky:

Homeopatie, antroposofie a veřejné zdravotní pojištění

Homeopatie pohledem objevitelského práva

Seminář antroposofická medicína a právo

      Edit: 30. 11. 2019