Nutnost rozlišování medicínského a právního standardu zdravotní péče – rozhodnutí Nejvyššího soudu

Od | 18/10/2018

V recentním rozsudku sp. zn. 25 Cdo 4168/2016 řešil Nejvyšší soud případ, v němž bylo třeba určit, zda zdravotnické zařízení postupovalo při poskytování zdravotních služeb (tehdy ještě ve smyslu § 11 zákona o péči o zdraví lidu) v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tedy tzv. lege artis. Rozsudek je z hlediska této právní oblasti zajímavý, jelikož se… Číst víc »

Návrh zákona o léčitelských službách

Relativně nedávno zveřejnilo MZ návrh zákona o léčitelských službách. Návrh je v příloze. Za problematické považuji zejména samo vymezení léčitelských služeb: „Léčitelské služby jsou službami, které jsou vedeny snahou zlepšit nebo zachovat zdravotní stav člověka.“. Takto pojatá definice je totiž strašně široká a v zásadě je jakousi variací na definici zdravotních služeb hrazených z prostředků veřejného… Číst víc »

Arteterapie a právo

Od | 09/10/2018

     1. Úvodem Říká se, „oko do duše okno“. Platí to i pro namalovaný obraz. Název příspěvku obsahuje  slovo „arteterapie“. Ve skutečnosti se ale jedná o více uměleckých terapií (art therapies). Věcně sem řadíme několik hlavních proudů, které se liší používanými uměleckými výrazovými prostředky. Máme proto na mysli nejen arteterapii (léčbu výtvarným uměním), ale… Číst víc »

Upozornění na konání semináře Centra právní komparatistiky s názvem: Dovolání v civilním soudním řízení (srovnání české a německé koncepce)

Od | 09/10/2018

Dovoluji si upozornit na konání semináře Centra právní komparatistiky s názvem: Dovolání v civilním soudním řízení (srovnání české a německé koncepce). S referáty vystoupí prof. Peter Gottwald a doc. Petr Lavický. Seminář se bude konat 25. října 2018 od 14.00 hod., a to v budově Právnické fakulty UK (Nám. Curieových 7, Praha 1), v místnosti č. 412.… Číst víc »

Ústavní soud potvrdil existenci příčinné souvislosti v případě pooperačních komplikací (infekce) u poškozeného

Od | 05/10/2018

Přede dvěma týdny vydal Ústavní soud zajímavý nález, v němž se mimo jiné zabýval problematikou existence příčinné souvislosti, a to mezi pracovním úrazem (zlomenina pánve a ruptura močové trubice způsobená pádem kola o hmotnosti půl tuny) a konečným zdravotním stavem poškozeného zaměstnance (smrt pro rozvinutí infekce způsobené zlatým stafylokokem). Skutkový stav případu byl následující: „Poškozený utrpěl… Číst víc »

Rozhodnutí NS – sekundární oběti a újma na zdraví

Relativně nedávno bylo  NS uveřejněno usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2018, sp. zn. 4 Tdo 302/2018, které je sice v jádru věcí trestní, ale je zajímavé i z hlediska civilistického, neboť se soud v adhezním řízení zabýval problematikou náhrady újmy na zdraví sekundárních obětí. A právě v této oblasti si předmětné rozhodnutí  zaslouží kritiku,neboť… Číst víc »

Právní novinky v psychosomatice a psychoterapii

Od | 01/10/2018

     1. Úvodem Letošní léto přineslo dvě právní novinky, které se týkají psychosomatiky a psychoterapie. Zastavme se u nich postupně. Obě z nich představují setrvání státu u pojetí, která již dříve odborně převládla z hlediska státní zdravotní politiky. Jak psychosomatika, tak psychoterapie jsou významné z hlediska duševního (i tělesného) zdraví. Proto jim musí být… Číst víc »