Návrh začlenění interních doktorandů do skupiny osob, za které platí pojistné na veřejné zdravotní pojištění stát

By | 24.3.2017

Vláda v nedávné době vyslovila souhlas návrhem novely zákona o zdravotním pojištění (z. č. 48/1997 Sb.), jenž má zahrnout prezenční studenty doktorských studijních programů do skupiny osob, za něž platí pojistné na veřejné zdravotní pojištění stát. Současná právní úprava limituje platbu pojistného za tyto studenty státem do dovršení 26 let věku, přičemž je zřejmé, že student… Read More »

Návrh transformace fakultních nemocnic na nemocnice univerzitní

By | 17.3.2017

Minulý týden vláda schválila návrh nového zákona o univerzitních nemocnicích, jenž má nabýt účinnosti 1. ledna 2018. Cílem návrhu zákona je zakotvit do právního řádu novou formu právnických osob, a to univerzitní nemocnice. Dosavadní fakultní nemocnice se tak účinností navrhovaného zákona mají změnit ze státních příspěvkových organizací na právní formu univerzitních nemocnic. Transformaci ovšem nepodlehne Ústřední… Read More »

Jedna poznámka k nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2078/16 týkajícího se kriminalizace neposkytnutí pomoci lékařem přes nesouhlas svéprávné osoby

By | 11.3.2017

V nedávné době bylo na těchto stránkách poukázáno na nález Ústavního soudu I. ÚS 2078/16 ze dne 2. 1. 2017, jenž se zabýval trestním postihem lékaře za neposkytnutí pomoci přes nesouhlas osoby, jež byla schopna takový souhlas vyslovit. K tomuto nálezu bych uvedl následující poznámku. Obecné soudy odsoudily lékaře za spáchání trestného činu neposkytnutí pomoci podle… Read More »

Rozhovor s Peterem Singerem

By | 6.3.2017

Relativně nedávno byl v časopisu The Journal of Practical Ethics publikován rozhovor s P. Singerem, kdy se ho redaktoři a T. Pummer zeptali na 20 otázek, které jsou v jeho teoriích velmi problematické a diskutované. Rozhovor naleznete zde.

Publikace Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu online

By | 24.2.2017

Počínaje letošním rokem došlo k novému způsobu publikace Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Namísto zpoplatněné tištěné verze této Sbírky Nejvyšší správní soud počal Sbírku publikovat online a zdarma na svých internetových stránkách http://sbirka.nssoud.cz/. Dostupný je rovněž archiv Sbírek sahající až do roku 2003. Ve Sbírce se uveřejňují významná rozhodnutí, stanoviska a usnesení Nejvyššího správního soudu,… Read More »

Homeopatie pohledem objevitelského práva

By | 22.2.2017

Úvodem V českých právních kruzích bývá v poslední době věnována dílčí pozornost právním otázkám homeopatie. Souvisí to s některými správními řízeními ve věcech neoprávěnéného poskytování zdravotních služeb homeopaty nelékaři. Blíže např. zde: Nelékařská homeopatie před soudem. Všeobecně víme, že diagnostické a léčebné postupy homeopatické mají v pacientské i lékařské veřejnosti své příznivce, praktiky i odpůrce,… Read More »

Hédonismus a slast

By | 19.2.2017

Hédonismus představuje teorii welfare (dobrého života), podle které je jedinou niternou pozitivní prudenciální hodnotou slast, zatímco jedinou negativní niternou prudenciální hodnotou je bolest. Pokud život osoby S obsahuje pozitivní balanci slasti a bolesti (= více slasti), je život S dobrý, pokud se tato pozitivní balance zvyšuje, život S se zlepšuje, pokud je balance slasti a bolesti… Read More »

Jedna poznámka k odpovědnosti za újmu způsobenou povinným očkováním

By | 17.2.2017

V návaznosti na poslední příspěvek Tomáše Doležala níže, jenž se týká rozhodnutí britského soudu, kterým soud nařídil proti vůli matky povinnost nechat naočkovat své dítě, si dovolím uvést poznámku týkající se určení subjektu odpovědného za újmu způsobenou povinným očkováním provedeným lege artis v České republice. Za účinnosti občanského zákoníku z roku 1964 (dále jen jako „OZ 1964“) platilo… Read More »

Britský soud rozhodl o očkování dítěte proti vůli matky

By | 16.2.2017

V souvislosti s nedávnými rozhodnutími českých soudů je vhodné upozornit i na rozhodnutí londýnského  soudu, který nařídil očkování dítěte proti vůli matky s odůvodněním, že „neočkovat v tomto případě by bylo v rozporu s nejlepším zájmem dítěte“. Přes odpor matky, která se dovolávala negativních zkušeností z očkování předcházejícího dítěte, rozhodl soud, že rizika, která neočkovanému… Read More »

Call for papers

By | 14.2.2017

FREE WILL AND MORAL AND LEGAL RESPONSIBILITY Institute of State and Law, the Czech Academy of Sciences, Prague, the Czech Republic 24 May, 2017 A joint workshop of the Institute of State and Law, and the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences on the interface between metaphysics and legal theory. We invite… Read More »