Další judikát NS k aplikaci § 421a občanského zákoníku z roku 1964: perforace tepny při spinální angiografii

By | 11/02/2019

I když byl počínaje rokem 2014 zrušen občanský zákoník z roku 1964 a s ním i jeho tolik kritizovaný § 421a zakotvující odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje či jiné věci použité při plnění závazku (viz např. zde: https://zdravotnickepravo.info/tazeni-proti-paragrafu-421a-obcanskeho-zakoniku/), budou ještě po nějakou dobu „dobíhat“ spory, v nichž se toto ustanovení bude aplikovat.… Read More »

Systematika rozhodování o poskytování zdravotních služeb pacientovi (udělování informovaného souhlasu)

By | 07/02/2019

Je již téměř notorietou, že při poskytování zdravotních služeb pacientovi máme postupovat na základě jím uděleného souhlasu. Toto pravidlo je relativně jasné a vyjadřuje respekt k autonomnímu rozhodnutí kompetentní osoby o svém dalším osudu při poskytování zdravotní péče. Samozřejmě méně jasné je, co je autonomní rozhodnutí a kompetentní osoba. Ale to ponechám stranou. Jde mi totiž… Read More »

Stanovisko odborných společností k poskytování paliativní péče v nemocničním prostředí

By | 04/02/2019

V rámci projektu Ministerstva zdravotnictví Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče vzniklo společné stanovisko lékařských odborných společností a několika profesních asociací. Cílem stanoviska je dle jeho tvůrců pojmenovat klíčové aspekty pro zajištění specializované paliativní péče v nemocnicích v naší zemi. Stanovisko je dostupné zde. Více informací k projektu… Read More »

Nejvyšší soud: Samotné odsouzení pachatele za způsobení újmy na zdraví není důvodem pro postup dle § 3079 odst. 2 občanského zákoníku

By | 31/01/2019

Závěrem loňského roku byl schválen k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1965/2016, který se zabýval možnostmi aplikace ustanovení § 3079 odst. 2 občanského zákoníku, podle kterého pokud soud nerozhodl ke dni nabytí účinnosti „nového“ občanského zákoníku o náhradě škody vzniklé porušením povinnosti, k němuž došlo přede dnem nabytí jeho účinnosti, lze… Read More »

Upozornění na novou knihu – Co je eutanazie. Studie k pojmu dobré smrti

By | 23/01/2019

Dovoluji si upozornit na zajímavou knihu doc. Kuřeho o eutanázii. Jedná se o knihu, která se zabývá pojmem eutanázie.   Ukázka je k dispozici zde: http://www.academia.cz/co-je-eutanazie-studie-k-pojmu-dobre-smrti–kure-josef–academia–2018   Monografie poskytuje úvod do problematiky eutanazie v medicínském i společenském kontextu. Vychází z mnohovýznamovosti termínu „eutanazie“, v níž se používá v současných diskurzech. Různě široké pojmové vymezení eutanazie… Read More »

Zástupný souhlas a zástupné odmítnutí zdravotních služeb

By | 22/01/2019

Právní předpisy vycházejí z toho, že zdravotní služby se dospělému, kompetentnímu pacientovi poskytují s jeho souhlasem (§ 34 ZZS) a v případě, kdy tato osoba odmítá vyslovit souhlas, je poskytovatel povinen o tom učinit písemné prohlášení (reverz) – viz § 34 odst. 3 ZZS.  Zákon o zdravotních službách také myslí na situace, kdy dospělý kompetentní… Read More »

Osvobození poškozeného od soudního poplatku při vymáhání náhrady újmy na zdraví přímo proti pojistiteli vozidla

By | 15/01/2019

V loňském roce bylo ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 49/2018 civ. publikováno rozhodnutí Městského soudu v Praze (19 Co 356/2016), v němž tento soud řešil problematiku osvobození od soudního poplatku poškozeného, který uplatňoval náhradu újmy na zdraví mu způsobenou provozem vozidla, a to přímo po pojistiteli vozidla ve smyslu ustanovení § 9 odst.… Read More »