Posuzování spoluúčasti poškozeného v rámci právního základu věci – rozhodnutí NS

By | 16/03/2023

Nejvyšší soud posuzoval v rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 3287/2019 ze dne 10. 7. 2020 případ týkající se spoluúčasti poškozeného na způsobené újmě ve vztahu k obsahu mezitímního rozsudku. Konkrétně šlo o nárok sekundárních obětí podle ustanovení § 2959 občanského zákoníku, kdy se na usmrcení primárně poškozeného podílelo jeho vlastní jednání. Dovolací se stala otázka, zda v… Celý text »

Úroky z prodlení a náhrada za ztížení společenského uplatnění ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele – nález Ústavního soudu I. ÚS 2370/22 ze dne 21. 2. 2023

By | 01/03/2023

Ústavní soud se ve své rozhodovací praxi aktuálně vyjadřoval k otázce přiznání úroků z prodlení z náhrady za ztížení společenského uplatnění, a to v té části spočívající v  mimořádném zvýšení ve smyslu § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Je tedy zřejmé, že se jednalo o případ posuzovaný za účinnosti… Celý text »

Počty provedených eutanázií rostou

Podíváme-li se na statistiky do zemí, kde je eutanázie a asistovaná sebevražda legální, zjistíme, že počty osob, které se rozhodly pro ukončení života tímto způsobem rostou. V Belgii za rok 2022 vzrostl počet  případů eutanázie téměř o 10%  – „The number of cases of euthanasia in Belgium rose by 9.85% over the previous year in… Celý text »

Upozornění na novou knihu – Vyrovnání újmy prospěchem se zaměřením na újmu způsobenou při ublížení na zdraví. Compensatio lucri cum damno

By | 31/01/2023

Dovoluji si upozornit, že vyšla kniha zaměřená na problematiku vyrovnání újmy prospěchem. Obsah knihy je k dispozici zde. Popis: Monografie cílí na zodpovězení klíčové otázky, zda je přípustné a obecně vůbec vhodné při stanovení výše náhrady újmy zohlednit prospěch nabytý v důsledku škodní události. Záměrem autorů je mimo jiné přispět do české právní doktríny argumentací a… Celý text »

Nejvyšší soud se vyjadřoval k účelnosti vynaložení nákladů spojených s péčí o zdraví poškozeného

By | 27/01/2023

Nejvyšší soud posuzoval ve svém rozsudku sp. zn. 25 Cdo 2726/2020 ze dne 27. 10. 2021 problematiku účelnosti vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví poškozeného. Skutkově šlo o případ, v němž se zdravotní pojišťovna domáhala na základě § 55 zákona o veřejném zdravotním pojištění náhrady nákladů na hrazené zdravotní služby vynaložené na péči o zdraví poškozeného… Celý text »

Návrh novely zákona o zdravotních službách

Ministerstvo zdravotnictví předložilo návrh novely zákona o zdravotních službách Ministerstvo zdravotnictví předložilo dne 20. 12. 2022 návrh novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „Novela“). Ta musí nyní projít připomínkovým řízením a je tedy možné, že ještě dozná určitých změn. Novela zejména zavádí základní právní rámec pro poskytování… Celý text »

Novela nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání – hodnota 1 bodu

By | 05/01/2023

Počátkem letošního roku nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, která mj. změnila hodnotu 1 bodu. Dosud činila hodnota 1 bodu 250 Kč. Nově hodnota 1 bodu odvisí od průměrné mzdy v národním hospodářství (§ 3 odst. 1): „Hodnota bodu činí… Celý text »