K okamžiku zániku nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti – rozhodnutí NS

By | 24/09/2019

Pod číslem 33/2019 byl ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu publikován rozsudek NS sp. zn. 25 Cdo 4066/2016, který se zabýval určením okamžiku zániku nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u invalidního důchodce, a to za účinnosti občanského zákoníku 40/1964 Sb.

Nejvyšší soud posuzoval okamžik zániku nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u invalidního důchodce, kterému vznikl nárok na starobní důchod, a to za situace, kdy došlo k novele zákona o důchodovém pojištění a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení spočívající v „automatické“ transformaci invalidního důchodu na důchod starobní, dosáhne-li jeho poživatel 65 let (viz § 61a zákona o důchodovém pojištění). Ustanovení § 81 odst. 4 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení pak upravuje povinnost zahájit řízení o přeměně invalidního důchodu na starobní důchod z moci úřední.

Současně je třeba dodat, že občanský zákoník 40/1964 Sb. (a ostatně ani občanský zákoník 89/2012 Sb.) neupravuje okamžik zániku práva na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, a to na rozdíl od zákoníku práce (viz ustanovení § 271b odst. 6: „Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění.“).

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že: „…vznikem nároku na výplatu starobního důchodu podle § 61a odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném od 1. 1. 2010, zaniká invalidnímu důchodci nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity nebo částečné invalidity).“ Přičemž rovněž dodal, že i když ke změně nároku z invalidního na starobní důchod dochází automaticky (bez projevu vůle poživatele), důsledkem čehož zaniká nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, nelze mít za to, že je takové řešení v rozporu se smyslem odškodnění ztráty na výdělku podle občanského práva.

Plné znění rozsudku lze naleznout zde: www.nsoud.cz.