Seminář Antroposofická medicína a právo

By | 10/02/2017

Sdružení pro antroposofickou medicínu pořádá odborný seminář na téma Antroposofická medicína a právo. 

Vzdělávací akce se koná ve středu 8. března 2017 od 14.00 do 18.30 hodin v Praze v ateliéru Obce křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7.

Seminář vede autor této informace. (Autorovy příspěvky např. zde: Zdravot. právo a bioetika.)

Pozvánka na seminář

Antroposofická medicína patří mezi tradiční evropská lékařství. Spadá pod celostní medicínu bez biologické redukce s vlastní naukou o původu nemoci a podpoře zdraví, salutogenezí. Blíže: Anthroposophic Medicine: An Integrative Medical System Originating in Europe. Praktikována je i u nás. V Evropě je antroposofická medicína rozšířena nejvíce v Německu a Švýcarsku, kde se jí věnují i vysoké školy. Výslovně je antroposofická medicína od roku 2006 též veřejnoprávně uznávána v rámci oborů komplementární medicíny v Brazílii. Podobně v Maďarsku od roku 1997. S antroposofickou medicínou se můžeme setkávat i v západním Pacifiku. Svou roli antroposofická medicína sehrává v oborech vysokoškolského studia v některých cizích zemích; např. v sousedním Německu aj.

Blíže k tomu: The Legal Status of Anthroposophic Medicine in Selected Countries.

Antroposofický léčebný směr patří v Německu mezi zákonem stanovené „zvláštní léčebné směry“ (besondere Therapierichtungen), vedle fytoterapie a homeopatie.

Od května 2017 je ve Švýcarsku antroposofická medicína trvale hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Podklad švýcarského zdravotně politického a finančního rozhodnutí spočíval ve vědeckém posouzení komplementární medicíny, včetně antroposofického lékařství, po způsobu hodnocení zdravotnické technologie (health technology assessment). Srov. např. práci z roku 2006: HTA: Anthroposophic Medicine.

V současném českém klinickém prostředí postupy antroposofické medicíny zjevně (bez podrobnějšího zkoumání) nepatří mezi „uznávané medicínské postupy“ v příslušném oboru zdravotních služeb v místě a času, a to z hlediska podstatné části oborově patřičné lékařské nebo jiné zdravotnické obce. Jedná se o konstatování skutkového stavu, jak se na první pohled jeví. Podřadit tyto postupy pod „náležitou odbornou úroveň“ zdravotních služeb, například ve všeobecném praktickém lékařství, však můžeme. Ovšem při splnění legálního předpokladu, že se smluvní strany závazku péče o zdraví o své vůli vychýlí k antroposofické medicíně, resp. odchýlí se od „uznávaných medicínských postupů“ čili od časoprostorové konvence. Zákon o zdravotních službách jen stanoví záznamovou povinnost poskytovatele zdravotní služby (dlužníka). Poskytovatel péče totiž musí odchýlení se odůvodnit ve zdravotnické dokumentaci.

Důvod odchýlení se od konvenční západní biomedicíny směrem k nekonvenční (komplementární a alternativní) medicíně antroposofické může být různý. Nejčastěji asi půjde o přání nebo preferenci pacienta při výkonu jeho ústavně zaručené svobody volby péče o zdraví. Je věcí pacienta, zda se chce léčit konvenčně, anebo nekonvenčně; např. tak, aby péče celostně vystihovala i duchovní rozměr jeho bytí v určitém obrazu světu, o jehož reálné existenci může být pacient poznatkově přesvědčen anebo se jedná o součást jeho víry.

Jestliže si smluvní strany o své svobodné vůli upravily způsob plnění závazku odchylně od konvenční medicíny nebo její části v daném oboru, a to v souladu se zákonem o zdravotních službách, jednal poskytovatel zdravotní služby profesně legálně.

Odborně správně pak jednal tehdy, jestliže ve snaze o dosažení výsledku postupoval podle, psaných i nepsaných, pravidel (profesních standardů) antroposofické medicíny, k níž se strany o své vůli uchýlily. V takovém případě by se jednalo o postup lege artis medicinae ve smyslu českého medicínského (zdravotnického) práva [§ 47 odst. 3 písm. a) zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách]. Poskytovatel zdravotních služeb ovšem i poté musí skýtat pacientovi záruku odbornosti neboli jednat s péčí řádného odborníka po stránce znalosti a pečlivosti.

Podobně to platí pro jiná odchýlení se od v místě a času konvenční medicíny ve prospěch použití časoprostorově nekonvenční medicíny ve zdravotních službách v poměru ke konkrétnímu pacientovi (smluvní straně); např. ve prospěch indické ájurvédy aj.

Tak či onak, poskytovatel zdravotní služby založené na antroposofické medicíně musí postupovat též se znalostí antroposofické medicíny v daném oboru, jakož i pečlivě (§ 5 odst. 1 o. z.). Jeho odbornická odpovědnost (příkaz řádné odborné péče) tím vším není nijak dotčena; viz výše. V českém medicínském (a zdravotněprávním) prostředí ale lze potřebnou znalost získat jen některou z dobrovolných forem celoživotního vzdělávání lékařů. To nemusí být pokaždé dostatečné. Žádný zvláštní veřejnoprávní předpoklad zdravotnického vzdělání totiž není stanoven.

Z výkaznického a úhradového hlediska veřejného zdravotního pojištění u nás platí obecný právní stav, který antroposoficko-medicínsky laděné zdravotní výkony, léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky zvlášť neupravuje. Jedná se proto o podřazení pod obecně stanovené právní předpoklady. Tam, kde to je věcně možné, půjde o podobnost antroposofik s homeopatickými přípravky; tj. u antroposofik vyrobených po homeopaticku. Právně je rozhodná technologie výroby; tj. homeopatické ředění. A to bez ohledu na jiné použité postupy, i kdyby snad měly být odborně významnější.

Co se týče „náležité odborné úrovně“ antroposoficko-medicínských zdravotních služeb podle „pravidel vědy“ obecně platí, že tato celostní medicína má vědecký základ včetně věd duchovních (Geisteswissenschaften, humanities, léttres). Již proto podle německého práva patří mezi „zvláštní léčebné směry“. Antroposofická medicína byla úspěšně podrobena hodnotícím hlediskům vědeckého statusu podle filozofie vědyAn assessment of the scientific status of anthroposophic medicine, applying criteria from the philosophy of science.

Vedle lékařství se jedná též o antroposofickou farmacii. Antroposofika, která jsou součástí některých zahraničních lékopisů, nejsou v Česku zvlášť registrována podle českého lékového práva. Platí však legální uznávání jejich zahraniční lékové registrace v EU. (Ovšem s jistým obchodním omezením.)

Podle práva EU je stanoveno, že „S antroposofickými léčivými přípravky popsanými v úředním lékopise a připravenými homeopatickou metodou se má zacházet, pokud se týká povolování a registrace, stejně jako s homeopatickými léčivými přípravky.“; rec. (22) směr. č. 2001/83/ES ze dne 6. 11. 2001, o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, Úř. věst. č. L 311/67).

K tomu si můžeme připomenout rozsudek Soudního dvora Evropských společenství v Lucemburku ze dne 20. 9. 2007 ve věci sp. zn. C-84/06: Případ Antroposana a spol. Soud řešil předběžnou otázku výkladu práva Evropských společenství na základě nizozemského sporu. Dospěl k závěru, že antroposofické léčivé přípravky mohou být uváděny na trh, pouze pokud byly zaregistrovány podle jednoho z postupů podle citované směrnice z roku 2001; tzn., že pro antroposofika popsaná v Evropském lékopisu nebo úředním lékopisu členského státu Evropského společenství a připravená homeopatickou metodou v duchu citované směrnice platí zjednodušená léková registrace, zatímco pro ostatní antroposofika platí obecná pravidla lékového práva.

Vzhledem k tomu, že antroposofická medicína má u nás zjevné postavení nekonvenční medicíny bez kvalifikační vazby na zdravotnické vzdělávání, prolíná se její používání s přírodním léčitelstvím.

Zmínit můžeme přírodní kosmetiku tradiční značky Weleda anebo biodynamické zemědělství či mezinárodní ochrannou známku Demeter s účinky i u nás.

Křesťanské návaznosti u nás představuje Obec křesťanů v České republice, náboženská společnost.

Politicky lze připomenout někdejší Klíčové hnutí z let 2008 až 2018 v právní formě politického hnutí, jehož předsedkyně Fischerová roku 2013 kandidovala na prezidenta republiky. Politické hnutí se ale roku 2017 dobrovolně rozpustilo, aby o rok později zaniklo s likvidací.

Antroposoficky laděné školy, waldorfské školy, jsou integrovány do českého školství od mateřských až po vyšší odborné školy, vedle speciálních škol. Do jisté míry podobně můžeme u nás hovořit o integrativní farmacií. Podobně to však nelze u nás říci, na rozdíl od některých jiných států, o integrativní medicíně.

Lidem s mentálním postižením se věnuje camphillské hnutí, které působí i u nás, a to na antroposofické ideji.

Ačkoli antroposofická medicína u nás patří mezi menšinové proudy komplementární a alternativní medicíny, náleží jí patřičná právní a další společenská pozornost.

Na prvním místě musíme uvést duchovní význam, který zohledňuje východiska křesťanského náboženství. Spirituální složkou se tak antroposofická medicína vymyká materialisticky zaměřené západní biomedicíně, která bývá často spojována s vědeckým světovým názorem. Proto nám může antroposofická medicína posloužit jako pars pro toto, pokud se jedná o přírodně i duchovně laděné lékařské směry, které jsou prosty biologické, potažmo i materialistické, redukce.

Můžeme říci, že antroposofická medicína v sobě nese prvky pastorální medicíny, ovšem v pojetí, které je v samotném křesťanství menšinové. Podstatnou měrou se tak odlišuje od převažujícího západně konvenčnímu biomedicínskému přístupu k nemocným lidem. Ovšem i od pastorální medicíny jako aplikované, u nás převažující, katolické, evangelické nebo husitské teologie, jak jsou u nás vysokoškolsky vyučovány.

Mezi odpírače antroposofické medicíny se u nás řadí stoupenci světonázorového hnutí Nového skepticismu, někdy i v osobním propojení  s hnutím Nového ateismu; viz Český klub skeptiků Sisyfos, z. s., a zaměření jeho ideologického boje. Filozofický obraz světa týkající se antroposofické medicíny totiž není světonázorově slučitelný s ateismem, agnosticismem ani s apateismem či jakoukoli materialistickou filozofií.

Antroposofickou medicínu můžeme brát za původní, necelých sto let starý, evropský projev medicínského paradigmatického obratu.

***

Ze zahraniční právnické literatury si můžeme připomenout knihu Das Recht der anthroposophischen Medizin. 2. Aufl. Baden Baden: Nomos 2012. Autorem je Prof. Dr. Rüdiger Zuck. Publikace vyšla i v anglickém překladu u téhož nakladatele.

Všeobecné informační zdroje k semináři:

CAMbrella Reports

COST B4: Unconvent. Med.

Assessing the Effectiveness of CAM

Methodologies for Effectively Assessing CAM

AnthroMed

AnthroMed Library

Anthroposophic Medicine: An Integrative Medical System Originating in Europe

HTA: Anthroposophic Medicine

Complementary Therapies in Medicine

Eur. Fed. of Patients` Assoc. for Anthropos. Med.

Int. Vereinig. Anthroposoph. Ärztegesell.

The Legal Status of Anthroposophic Medicine in Selected Countries

Uni-Forum

IKOM UNIBE

IBAM Univ. Witten/Herdecke

Dialogforum Pluralismus in der Medizin

Antroposofická medicína

Dále viz:

Semináře Alternativní medicína a právo

Aktualizace:

Začátkem března 2017 vznikla další odborná společnost, Společnost antroposofických lékařů a farmaceutů, z. s., sídlem v Praze.

Aktualizace (další odkazy):

Homeopatie, antroposofie a veřejné zdravotní pojištění

Zahraniční právnická literatura o léčitelství nebo komplementární a alternativní medicíně

Edit (13. 11. 2017):

Pluralita v medicíně a standard dobré péče

Edit (23. 11. 2018):

Alternativní medicína – diskuse v kruhu

Exploring Biomedicalization Through Complementary and Alternative Medicine in a Postsocialist Context

Kniha Právo komplementární a alternativní medicíny

Kniha Právo přírodního léčitelství

Fotografie z budovy Obce křesťanů v Praze, 2017, (foto autor):

 

Souvisící autorův příspěvek:

Antroposofická medicína a právo. Regenerace, 2021, č. 11, s. 44 – 45.

Edit: 26. 10. 2021