Author Archives: Alžběta Krausová

Dítě se třemi rodiči: anglický krok k legalizaci vytváření dětí s DNA ze tří osob

By | 03/02/2015

Britská Dolní sněmovna dnes učinila světově významný krok v reprodukčních technologiích, když 382 hlasy oproti 128 hlasům schválila návrh zákona, který bude vědcům umožňovat používat techniku tzv. přenosu mitochondriální DNA (“mitochondrial DNA transfer”). Tato technika má zabránit přenosu genetických nemocí zakódovaných v DNA mitochondrií nacházejících se v embryu budoucí matky dítěte. Spočívá v kombinaci genetického… Read More »

Znát či neznat datum své smrti?

By | 06/03/2014

V minulém týdnu byl v magazínu PLOS Medicine zveřejněn výzkum vědeckého týmu, kterému se podařilo vyvinout systém posuzování vzorků plazmy tak, že jsou u zdravé populace schopni určit míru rizika úmrtí v následujících pěti letech života kontrolované osoby. Výzkum se zakládá na měření určitých biomarkerů nacházejících se v krvi pomocí nukleární magnetické rezonanční spektroskopie. Předpověď… Read More »

Biorobotika: Vznik nových živočišných druhů?

By | 18/02/2014

Fenoménem posledních desetiletí je propojování biologických organismů s informačními a komunikačními technologiemi. Pilotní oblastí v tomoto směru byly a jsou tzv. brain-computer interfaces, jejichž cílem je využít spojení technologií s nervovou soustavou organismu tak, aby bylo možno např. napravit poškození míchy jejím umělým přemostěním, nebo umožnit komunikaci kompletně ochrnutým pacientům pomocí ovládání technologií pouhou myšlenkou.… Read More »

Pozvánka na 4 denní kurs “Human Genomics and Medical Technology, ethical opportunities and threats”

By | 04/02/2014

Ve dnech 11 – 14. března pořádá Scientific Institute for Quality of Healthcare, Radboudumc University Medical Centre společně s Katolickou univerzitou Leuven 4 denní odborný intenzivní kurs evropské bioetiky na téma “Human Genomics and Medical Technology, ethical opportunities and threats”. Tento kurs je určen zejména vědcům zabývajícím se genetikou, biomedicínou a biologií, lékařům, kteří se… Read More »

Návrh nové právní úpravy zdravotnických prostředků

By | 20/01/2014

Dne 15. ledna 2014 byl vládou schválen návrh nového zákona o zdravotnických prostředcích. Tento zákon by měl nahradit existující právní úpravu obsaženou v zákoně č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů. V souvislosti s tímto návrhem zákona byly navrženy další dva prováděcí právní předpisy, a to Vyhláška provádějící některá ustanovení… Read More »

Evropský portál etiky ve vědě

By | 04/11/2013

Na našem webu se velmi často zabýváme nejrůznějšími etickými otázkami. Vzhledem k tomu, že je problematika etiky ve vědě velmi široká a občas nepřehledná, mohou zájemci o tuto oblast využít vyhledávání materiálů prostřednictvím ETHICSWEB, Evropského dokumentačního centra etiky. Tento web byl vytvořen na podnět studie o proveditelnosti systematického dokumentačního, informačního a komunikačního nástroje v oblasti… Read More »

Odpovědnost za vlastní zdravotní stav

By | 24/10/2013

Odpovědnost jednotlivce za vlastní zdraví byla až donedávna nepřímo definována v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, podle kterého byl občan povinen “aktivně přispívat k vytváření zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce”. Po zrušení tohoto zákona zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách došlo ke zrušení tohoto ustanovení a formálně… Read More »

Personalizovaná medicína

By | 09/10/2013

S rozvojem lidského poznání a technických možností se v poslední době dostává velké pozornosti tzv. personalizované medicíně, neboli oboru, který se cíleně zaměřuje na zkoumání zdraví jednotlivce a jeho individuálních potřeb. Tento obor se zabývá jak individuální prevencí, tak i diagnostikou, léčbou a následnou péčí. Od klasické léčby se liší použitím metod, které umožňují získání… Read More »