Author Archives: Tomáš Doležal

Prohlášení Z Great Barringtonu

Abychom neprezentovali na těchto stránkách pouze jednostranný pohled na problematiku pandemie, rád bych upozornil na tzv. Prohlášení Z Great Barringtonu (Great  Barrington Declaration), které navrhuje poněkud odlišný přístup než je uvedeno v Memorandu Johna Snowa. Tato deklarace je přístupná zde a česky je k dispozici zde.  

Rozhodnutí NS ve věci příčinné souvislosti a ztráty šance jako zvláštního druhu újmy

Nedávno zveřejnil Nejvyšší soud rozsudek  ze dne 31. 8. 2020, sp. zn. 25 Cdo 1014/2020, kterým se vyjádřil k problematice možnosti požadovat odškodnění za ztrátu šance  a současně se zabýval i právní povahou ztráty šance jako zvláštního druhu újmy. Skutkový stav případu  byl následující: „Soud vyšel ze zjištění, že žalovaná při poskytování zdravotní péče přes… Celý text »

Rozhodnutí ÚS sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci Právní úpravy Národního zdravotnického informačního systému

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Radovan Suchánek) zamítlo návrh skupiny dvaceti senátorů na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, neboť neshledalo rozpor těchto ustanovení s ústavním pořádkem. Podle ÚS se právní úpravou Národního zdravotnického informačního systému obsaženou v zákoně… Celý text »

Pravidlo first come, first served – kde se vzalo a kdy platí

V posledních dnech se v rámci diskuzí o možnosti prioritizace pacientů při kritickém nedostatku zdrojů objevilo tvrzení, že poskytování zdravotních služeb je postaveno výlučně na principu  first come, first served.  Kolegové Šustek, Holčapek a Šolc napsali ve svém právním rozboru: „Platná právní úprava je svým založením vystavěna pro období běžného fungování zdravotnictví, kdy nedochází k náhlému nárůstu počtu… Celý text »

Konflikt povinností jako okolnost vylučující protiprávnost – východisko pro úvahy o možné prioritizaci pacientů v případě nedostatku zdrojů

V rámci probíhajících právních diskusí o možnosti priorititizace některých pacientů zazněla doposud řada zajímavých názorů.  Asi právně nejkonroverznější je problematika odpojení jednoho pacienta  a připojení jiného s lepšími vyhlídkami na přežití. Tuto záležitost ponechám stranou, neboť se téměř všichni shodují na tom, že toto jednání je protiprávní. Budu se ale věnovat situaci, kdy doposud zdravotní… Celý text »

Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení k rozhodování o alokaci vzácných zdrojů při poskytování zdravotních služeb v rámci pandemie COVID -19- aktualizované vydání

V březnu tohoto roku jsme s  kolegy z Kabinetu  zdravotnického práva a bioetiky ÚSP AV ČR připravili dokument, který  shrnoval podstatné etické a právní principy, na nichž by případné rozhodovací mechanismy o alokaci vzácných zdrojů měly být postaveny.  Tento dokument  jsme nazvali Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení k rozhodování o alokaci vzácných zdrojů při poskytování zdravotních… Celý text »

Problematika alokace vzácných zdrojů v rámci pandemie – aktuální úvahy

Vzhledem k tomu, že narůstají počty hospitalizovaných i zemřelých pacientů s COVID 19, lze očekávat (jak je již avizováno) naplnění kapacity nemocnic i nedostatek lůžek  a přístrojů na jednotkách intenzivní péče. Lékaři budou tedy postaveni před situaci, kdy se budou muset rozhodnout, kterým pacientům poskytnout intenzivní péči a kterým již nikoliv. Pro tyto situace jsme… Celý text »

A ještě z rozhodovací praxe ÚS -Právo na účinné vyšetřování při prověřování podezřelého úmrtí ve zdravotnickém zařízení

Ústavní soud ve věci sp. zn. III. ÚS 1477/20 konstatoval: I. Orgány činné v trestním řízení zasáhnou svým postupem při prověřování podezřelého úmrtí ve zdravotnickém zařízení do základního práva poškozeného na účinné vyšetřování, plynoucího z čl. 6 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a z čl. 2 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv… Celý text »