Author Archives: Tomáš Doležal

SARS-CoV-2 jako hybatel pozitivních změn

By | 16/03/2020

Čtenářům předkládám příspěvek od JUDr. Špeciána. SARS-CoV-2 jako hybatel pozitivních změn Nadpis se v tuto chvíli zdá být absurdní a nemístný. Epidemická křivka je zatím pořád v levé části daleko před prvním vrcholem a SARS-CoV-2 zatím vyvolává spíše strach. Míří totiž na samý základ našich potřeb (potřeba pravidelného přísunu potravin, potřeba fyzického bezpečí), a to by… Read More »

Návrh na zahájení řízení o zrušení části zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních registrech

By | 03/03/2020

Ústavní soud se v rámci abstraktní kontroly ústavnosti bude zabývat problematikou ústavnosti ustanovení §§ 70-78 zákona o zdravotních službách. Návrh je k dipozici zde.  Ve stručnosti lze shrnout, že skupině senátorů se zdá příliš rozsáhlý a nadbytečný rozsah některých registrů vedených v rámci Národního zdravotnického informačního systému. Návrh vnímám jako velmi důležitý, neboť jsem osobně… Read More »

Rozhodnutí německého ústavního soudu o právu na rozhodování o vlastním úmrtí

By | 02/03/2020

Německý ústavní soud vydal velmi liberální rozhodnutí Urteil vom 26. Februar 2020 – 2 BvR 2347/15.  Ve svém rozhodnutí se vyjádřil k právu člověka rozhodnout o své smrti. Rozhodnutím udělal velký krok k akceptaci eutanázie a profesionálně provedenému asistovanému sebeusmrcení.    Podle rozhodnutí soudu:  a) Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs.… Read More »

Pozvánka na konferenci – Future of the Oviedo Convention

By | 25/02/2020

Dovoluji si Vás pozvat na konferenci pořádanou Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci s ÚSP AV ČR, v.v.i. V případě zájmu se registrujte na e-mailu: V4@mzcr.cz Bioethics Conference program  Program přikládám:   V4+ Conference Future of the Oviedo Convention 4th of March 2020 Venue: Czech Academy of Sciences Národní 3, 117 20 Prague 1 Meeting language:… Read More »

Vznik nového nároku na náhradu za ztížení společenského uplatnění a jeho posuzování

By | 03/02/2020

Relativně nedávno bylo zveřejněno usnesení NS ČR  sp. zn. 25 Cdo 3014/2018 ze dne 16. 10. 2019, ve kterém se NS zabýval možností vzniku nového nároku na ZSÚ při zhoršení zdravotního stavu. V této souvislosti konstatoval: „Při zhoršení již ustáleného zdravotního stavu, který zakládá nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění, nebo projeví-li se nové… Read More »

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním aneb jak se dobré úmysly mění v noční můry

By | 12/12/2019

Když Ministerstvo zdravotnictví v dubnu předložilo po dlouhých letech čekání návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, všichni zajásali. Po relativně vzrušených diskusích na LRV (Legislativní rada vlády) došlo k sjednocení názoru na to, co je vhodné odškodňovat a bylo  – v zájmu zachování jednoty a předvídatelnosti – navrženo použít formulaci vycházející z OZ … Read More »

Rozhodnutí soudu týkající se tzv. wrongful life žalob

By | 25/11/2019

Relativně nedávno se Krajský soud v Brně   při svém rozhodování byl nucen vyjádřit i k problematice přípustnosti tzv. wrongful life žalob v ČR.  Ačkoliv se nejednalo o meritorní rozhodnutí ve věci  wrongful life žaloby, ale o rozhodnutí ve věci udělení souhlasu k právnímu jednání za nezletilého. V tomto konkrétním případě se pak jednalo o udělení… Read More »

Rozhodnutí ESLP týkající se zdravotnického práva v roce 2019

By | 20/11/2019

Vždy je zajímavé se podívat na rozhodování ESLP ve věcech, které se dotýkají zdravotnického práva/bioetiky. Pro zajímavost přikládám krátký přehled a shrnutí případů, které ESLP v roce 2019 řešil. Ulusoy v. Turkey, no. 54969/09, 25 June 2019 Request for referral to the Grand Chamber rejected on 05 November 2019 The applicants in this case attributed… Read More »