Author Archives: Tomáš Doležal

Rozhodnutí NS ČR o provedení umělého oplodnění v případě smrti manžela ženy

By | 28.8.2018

Nejvyšší soud ČR se v rozsudku ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 21 Cdo 4020/2017 zabýval problematikou provedení (dokončení) výkonů umělého oplodnění po smrti muže z neplodného páru. V tomto případě se jednalo o smrt manžela ženy, u které mělo být umělé oplodnění provedeno. NS dopěl k názoru, že: „poskytovatel, kterému bylo uděleno oprávnění… Read More »

Homeopatické poradenství není zdravotní službou

By | 16.8.2018

Relativně nedávno se Nejvyšší správní soud zabýval problematikou poskytování homeopatického poradenství bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Usnesením č.j. 2 As 122/2017 postoupil k rozhodnutí věc rozšířenému senátu, neboť došlo k rozporu s dříve publikovaným rozsudkem sp.zn. 1 As 20/2017. Zajímavé je zejména odůvodnění druhého senátu, proč nelze homeopatickou léčbu považovat za zdravotní službu ve smyslu… Read More »

Kamarádi jako osoby blízké – kritika rozhodnutí ÚS

By | 31.7.2018

II. senát Ústavního soudu se v nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 955/1 vyjádřil k pojmu osoby blízké a výrazně extenzivním způsobem posunul hranice dosavadního chápání tohoto pojmu. Vymezení pojmu blízká osoba najdeme v ustanovení § 22 OZ, kde se v odst. 1 stanoví, že:  „Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo… Read More »

Problematika právní úpravy provozování léčitelské činnosti

V minulých dnech se v tisku začaly objevovat zprávy týkající  právní úpravy léčitelství. Tyto zprávy se objevily po odvysílání dokumentu České televize Infiltrace. Zajímavé je, že shodně z úst politiků zaznělo, že tato problematika není upravena a chybí tak také možnost dovozovat vůči léčitelům právní odpovědnost. Proto se shodli na tom, že je nutno připravit zákon… Read More »

Další nález Ústavního soudu týkající se aktivní legitimace pro uplatnění nároků na náhradu nákladů léčení

By | 30.5.2018

Dne 24. 5. 2018 zveřejnil ÚS na svých stránkách další ze série nálezů týkajících se  aktivní věcné legitimace osob, které poskytují osobní péči poškozeným, při uplatnění nároku na náhradu nákladů vynaložených na tuto péči. |Jedná se o nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 610/18, který se vypořádává s  některými právními závěry  nálezu sp. zn. I. ÚS 2224/15… Read More »

Ústavní soud se vyjádřil k možnosti obrácení důkazního břemene v medicínských sporech

By | 24.5.2018

Ústavní soud se v rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 14/17 vyjádřil k problematice rozložení důkazního břemene v medicínsko-právních  sporech. Rozhodnutí je zajímavé zejména z toho důvodu, že shrnuje a poukazuje na předchozí rozhodnutí NS a ÚS,  která se této problematice věnovala. Z rozhodnutí vybírám podstatné pasáže:   41. V obecné poloze z abstraktní množiny případů, jimiž… Read More »

Pozvánka na seminář Informace k rodičovství v době reprodukční medicíny a „zdravotního turismu“

By | 17.5.2018

Dovoluji si upozornit na zajímavý seminář. Více informací naleznete v přiloženém letáku  a dále v textu. Flyer CZ Výchova k rodičovství v době…   Srdečně Vás zveme na mezinárodní seminář či konferenci Informace k rodičovství v době reprodukční medicíny a „zdravotního turismu“ Lektoři: Doc. Hana Konečná, Ph.D. (ZSF JU ČB) / Dr. Birgit Mayer-Lewis (Uni… Read More »