Author Archives: Tomáš Doležal

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním aneb jak se dobré úmysly mění v noční můry

By | 12/12/2019

Když Ministerstvo zdravotnictví v dubnu předložilo po dlouhých letech čekání návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, všichni zajásali. Po relativně vzrušených diskusích na LRV (Legislativní rada vlády) došlo k sjednocení názoru na to, co je vhodné odškodňovat a bylo  – v zájmu zachování jednoty a předvídatelnosti – navrženo použít formulaci vycházející z OZ … Read More »

Rozhodnutí soudu týkající se tzv. wrongful life žalob

By | 25/11/2019

Relativně nedávno se Krajský soud v Brně   při svém rozhodování byl nucen vyjádřit i k problematice přípustnosti tzv. wrongful life žalob v ČR.  Ačkoliv se nejednalo o meritorní rozhodnutí ve věci  wrongful life žaloby, ale o rozhodnutí ve věci udělení souhlasu k právnímu jednání za nezletilého. V tomto konkrétním případě se pak jednalo o udělení… Read More »

Rozhodnutí ESLP týkající se zdravotnického práva v roce 2019

By | 20/11/2019

Vždy je zajímavé se podívat na rozhodování ESLP ve věcech, které se dotýkají zdravotnického práva/bioetiky. Pro zajímavost přikládám krátký přehled a shrnutí případů, které ESLP v roce 2019 řešil. Ulusoy v. Turkey, no. 54969/09, 25 June 2019 Request for referral to the Grand Chamber rejected on 05 November 2019 The applicants in this case attributed… Read More »

Problematika povinného očkování

By | 18/11/2019

Není to tak dlouho, kdy se Německo dávalo za příklad země, kde je očkování pouze dobrovolné a přesto je zde vysoká proočkovanost. Z toho většinou odpůrci povinného očkování dovozovali, že povinnost stanovená státem je zbytečná, když fungují méně restriktivní opatření.  Nyní ale Spolkový sněm schválil zákon, které zavádí povinné očkování proti spalničkám. Při nesplnění povinnosti… Read More »

Pozvánka na přednášku “New Approaches to Tort Law: Brazilian and Portuguese Inspirations”

By | 04/11/2019

Na půdě PF UK se v úterý 5. 11. od 10 hod. v místnosti 117 uskuteční přednáška “New Approaches to Tort Law: Brazilian and Portuguese Inspirations”. Přednášejícím bude dr. Nelson Rosenvald, přední brazilský civilista a prezident Brazilského institutu pro výzkum občanskoprávní odpovědnosti. Tematicky se zaměří na aktuálně diskutované problémy v obou jurisdikcích, zejména na zohlednění… Read More »

K participačním právům dítěte – další nález ÚS

By | 31/10/2019

Ústavní soud vydal nález sp. zn. IV. ÚS 1002/19, kde se opětovně zaobírá porušením participačních práv dítěte. Ačkoliv se v tomto případě nejedná o poskytování zdravotní péče, je nález důležitý i v tomto kontextu.  Z textu nálezu je podstatné:    Z textu napadených soudních rozhodnutí, i z textu vyjádření účastníků řízení, vyplynula stěžovatelkou výslovně nepovšimnutá,… Read More »

Postih vůči rodičům odmítajícím očkování

By | 24/10/2019

Dnešního dne byl v MF dnes publikován článek s titulkem “Odmítnete očkování svého dítěte? Hrozí vám úhrada drahé léčby”. V novinách se pak dále psalo: “Příběh tříletého neočkovaného chlapce z Blanska, který onemocněl v půli srpna tetanem, vyprovokoval nejen nové spory mezi odpůrci a zastánci očkování, ale byl i finálním impulzem k přípravě návrhu povinnosti… Read More »

Zvlášť závažné ublížení na zdraví ve smyslu § 2959 o. z. podle rozsudku NS

By | 17/10/2019

Nejvyšší soud se v rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 4210/2018, ze dne 27. 6. 2019 vyjádřil k problematice zvlášť závažného ublížení na zdraví ve smyslu § 2959 o. z. a současně se dotkl vztahu ustanovení § 2959 a § 2971. Konstatoval:     I. Při vymezení pojmu „zvlášť závažné ublížení na zdraví“ ve… Read More »