Author Archives: Tomáš Doležal

Čínská medicína – cui bono?

V tomto příspěvku se ocitám pouze v roli zprostředkovatele. S radostí uveřejňuji příspěvek Mgr. Dity Sálové z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, která se dlouhodobě se věnuje lékařskému diskursu v zemích Dálného východu se zvláštním zřetelem k teorii a praxi buddhistické medicíny a japonské medicíny.  Příspěvek je veden snahou poskytnout čtenáři těchto… Read More »

Aktuální rozhodnutí ÚS – Očkovací povinnost a participační práva dítěte ve sporu rodičů o jeho očkování

By | 30/10/2018

Dnes byl zveřejněn další nález ÚS ve věci očkování.  Jedná se o nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 725/18. V tomto nálezu II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) zamítl ústavní stížnost stěžovatelky, neboť neshledal, že by napadená rozhodnutí Okresního soudu v Nymburce a Krajského soudu v Praze porušila její základní práva. Současně však Ústavní… Read More »

Rozhodování správních soudů ve věci nároků pacientů podle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění

By | 26/10/2018

Většina zdravotních služeb je v ČR hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Stále častější jsou ale případy, kdy se pacienti ve výjimečných případech domáhají úhrady určité nehrazené léčby od zdravotních pojišťoven, neboť jsou přesvědčeni, že se v jejich případě jedná o výjimečnou situaci spadající pod ustanovení  § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění.  Toto ustanovení zní:… Read More »

Rozhodnutí NS ve věci nedostatečného poučení

By | 24/10/2018

Relativně nedávno byl na stránkách NS zveřejněn rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2018, sp. zn. 25 Cdo 4162/2017, který se zabývá problematikou neúplného poučení a újmy na zdraví vzniklé v důsledku lékařského zákroku provedeného na základě neúplného poučení. Z rozhodnutí lze zdůraznit několik věcí: protiprávnost – Provedení lékařského zákroku bez informovaného souhlasu, tedy rovněž… Read More »

Návrh zákona o léčitelských službách

By | 15/10/2018

Relativně nedávno zveřejnilo MZ návrh zákona o léčitelských službách. Návrh je v příloze. Za problematické považuji zejména samo vymezení léčitelských služeb: „Léčitelské služby jsou službami, které jsou vedeny snahou zlepšit nebo zachovat zdravotní stav člověka.“. Takto pojatá definice je totiž strašně široká a v zásadě je jakousi variací na definici zdravotních služeb hrazených z prostředků veřejného… Read More »

Rozhodnutí NS – sekundární oběti a újma na zdraví

By | 02/10/2018

Relativně nedávno bylo  NS uveřejněno usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2018, sp. zn. 4 Tdo 302/2018, které je sice v jádru věcí trestní, ale je zajímavé i z hlediska civilistického, neboť se soud v adhezním řízení zabýval problematikou náhrady újmy na zdraví sekundárních obětí. A právě v této oblasti si předmětné rozhodnutí  zaslouží kritiku,neboť… Read More »

Rozhodnutí NS ČR o provedení umělého oplodnění v případě smrti manžela ženy

By | 28/08/2018

Nejvyšší soud ČR se v rozsudku ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 21 Cdo 4020/2017 zabýval problematikou provedení (dokončení) výkonů umělého oplodnění po smrti muže z neplodného páru. V tomto případě se jednalo o smrt manžela ženy, u které mělo být umělé oplodnění provedeno. NS dopěl k názoru, že: „poskytovatel, kterému bylo uděleno oprávnění… Read More »