Jednota nebo mnohost nároků podle § 2958 NOZ?

By | 22.1.2018

Ačkoliv v odborné literatuře nepanuje k pojetí jednoty či mnohosti  nároků na náhradu nemajetkové újmy na zdraví shoda (např. na straně jedné Doležal, T., Lavický, P., Pojetí náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví podle nového občanského zákoníku a s tím spojené procesní aspekty, Právní rozhledy, 10/2014 nebo Bezouška P., Komentář k OZ od C.H. Beck,… Read More »

Nejvyšší soud potvrdil přípustnost dvoukolejnosti odškodňování újem na zdraví podle občanského zákoníku a pracovněprávních předpisů

By | 19.1.2018

V nedávné době se Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 26. 9. 2017, sp. zn. 21 Cdo 4556/2016 vyjádřil k přípustnosti dvojkolejnosti odškodňování újem na zdraví podle občanského zákoníku a podle pracovněprávních předpisů. Jinak řečeno, Nejvyšší soud shledal odlišnou pracovněprávní úpravu odškodňování újmy na zdraví způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání za odůvodněnou: „Rozdílnost právní… Read More »

Komu mohou být sdělovány informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel? Pokus o interpretaci § 33 ZZS

By | 9.1.2018

Vždy jsem žil v přesvědčení, že ustanovení § 33 nezpůsobuje vážnější interpretační problémy a v zásadě panuje shoda na tom, za jakých okolností koho informovat. Dnes jsem ale byl vyveden z tohoto omylu a to mě donutilo se na § 33 podívat znovu a podrobněji.  Co tedy vlastně říká: (1) Pacient může při přijetí do… Read More »

Elektronické recepty v roce 2018

By | 4.1.2018

V návaznosti na zde uvedené příspěvky zabývající se problematikou tzv. elektronických receptů považuji za vhodné uvést několik souvisejících aktualit. Za prvé, závěrem loňského roku (4. 12. 2017) předložila skupina poslanců návrh zákona, který si kladl za cíl odložit účinnost povinnosti vydávat elektronické recepty počínaje 1. lednem 2018 o 5 let. Hlavním důvodem odkladu měla být dle… Read More »

Transplantační etika v čínském podání

By | 28.12.2017

V současných bioetických debatách o transplantacích a stále výraznějšímu vlivu Číny na české zdravotnictví je vhodné upozornit na odstrašující praktiky v Číně v rámci transplantací. Jedná se o rozhovor s onkologickým chirurgem ze severozápadní Číny Enverem Tohtim. Rozhovor naleznete zde.    

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-329/16 – Snitem a Philips France

By | 28.12.2017

Relativně nedávno byl publikován rozsudek Soudního dvoru Evropské unie ze dne 7. prosince 2017 ve věci C-329/16, jehož předmětem byla žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Conseil d’État (Francie), v řízení Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France proti předsedovi vlády a ministrovi pro sociální věci a zdravotnictví.   Soudní dvůr Evropské… Read More »

Věcný záměr civilního řádu soudního

By | 20.12.2017

I na těchto stránkách považuji za vhodné upozornit, že na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR https://crs.justice.cz/ byl zveřejněn věcný záměr nového občanského soudního řádu – civilního řádu soudního. Na výše uvedené webové stránce je možné jednotlivé části CŘS hodnotit a případně i komentovat. Ke komentářům se rovněž vyjadřuje Ministerstvo spravedlnosti ČR.