Adopce doktríny ztráty šance za účinnosti „nového“ občanského zákoníku a recentní rozsudek Nejvyššího soudu

By | 12/09/2022

V nedávném rozhodnutí (25 Cdo 3332/2020) se Nejvyšší soud opětovně vracel k přípustnosti adopce doktríny ztráty šance do českého právního řádu, tentokrát již podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, tedy po nabytí účinnosti občanského zákoníku z roku 2012 a rovněž po posouzení této problematiky velkým senátem občanskoprávního a obchodního kolegia pod sp. zn. 31 Cdo 2376/2021.… Celý text »

Problematika promlčení ve vztahu k bolestnému, resp. náhradě za ztížení společenského uplatnění – rozhodnutí Nejvyššího soudu

By | 30/08/2022

Nejvyšší soud v letošním roce projednával případ (sp. zn. 25 Cdo 219/2021), v němž poškozený žalobce požadoval za způsobenou nemajetkovou újmu na zdraví – posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD) – primárně náhradu za ztížení společenského uplatnění (za trvalé nepříznivé následky). Revizní znalec v průběhu soudního řízení nicméně konstatoval, že u poškozeného PTSD odezněla a protiprávním jednáním způsobené obtíže považoval… Celý text »

Nejvyšší soud se zabýval některými podmínkami promlčení nároku podle § 2959 OZ ve vztahu k nezletilým poškozeným

By | 25/07/2022

V nedávném rozsudku sp. zn. 25 Cdo 1887/2021 ze dne 17. 2. 2022 se Nejvyšší soud zabýval některými podmínkami, za nichž se promlčí nárok sekundárních obětí podle ustanovení § 2959 občanského zákoníku, jde-li o nezletilé poškozené. Skutkově šlo o případ, v němž otec nezletilých žalobců (poškozených) utrpěl poškození mozku, v důsledku čehož nebyl schopen se o sebe sám… Celý text »

Nález ÚS: vadně vedená zdravotnická dokumentace a přípustnost obrácení důkazního břemene

By | 19/07/2022

Počátkem července letošního roku zveřejnil Ústavní soud nález sp. zn. I. ÚS 1785/21, v němž byla řešena problematika nesprávně vedené zdravotnické dokumentace a přípustnosti obrácení důkazního břemene v této souvislosti. Ústavní soud zde navázal a potvrdil svoji předchozí rozhodovací praxi (nález sp. zn. IV. ÚS 14/17) o přípustnosti obrácení důkazního břemene (viz rovněž aktualita zde): „29. Z… Celý text »

Dopady využití AI ve vztahu lékaře a pacienta

Dnes byla publikována zpráva analyzující možné dopady využití AI na vztah lékaře a pacienta. Tato zpráva je k dispozici zde a shrnuje základní problémy, které využití AI může přinášet.   „Too often AI is seen solely as a cost-saving or efficiency exercise, and not one which can radically transform healthcare itself„, Dr Brent Mittelstadt, autor… Celý text »

Pozvánka na konferenci – Nové perspektivy v rozhodování o zdravotní péči v závěru života

Nové perspektivy v rozhodování o zdravotní péči v závěru života: Poznatky, zkušenosti a příklady dobrého rozhodování v závěru života   Cílem konference je seznámit odbornou veřejnost s vědeckými poznatky o aktuálním stavu v dané oblasti v českém zdravotnictví, sdílet příklady a zkušenosti dobré praxe, představit konkrétní nástroj pro plánování péče u pacientů s pokročilým závažným onemocněním a rozvinout diskusi o… Celý text »

NS opětovně řešil problematiku stanovení výše náhrady za péči o nesoběstačného poškozeného poskytovanou rodinnými příslušníky

By | 24/05/2022

Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 31 Cdo 1904/2021 opětovně řešil problematiku stanovení výše náhrady za péči o nesoběstačného poškozeného poskytovanou rodinnými příslušníky nad rámec běžné rodinné spolupráce a solidarity. Důležité je zmínit, že Nejvyšší soud v rozhodnutí vyšel z nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 664/19, kterým Ústavní soud odmítl určit výše náhrady za péči o… Celý text »