Vznik nároku na úrok z prodlení při náhradě za ztížení společenského uplatnění – rozhodnutí Nejvyššího soudu

By | 22/02/2024

Počátkem února letošního rozhodl Nejvyšší soud pod sp. zn. 25 Cdo 2797/2023 případ, který se meritorně týkal problematiky vzniku nároku na úrok z prodlení při náhradě za ztížení společenského uplatnění (ZSU) poskytované jako pojistné plnění. Skutkově šlo o věc, v níž poškozený požadoval pojistné plnění na náhradu újmy na zdraví způsobené při dopravní nehodě řidičem pojištěným pro… Celý text »

Další rozhodnutí NS ČR k náhradě nemajetkové újmy sekundárním obětem

Nejvyšší soud ČR se v nedávném rozhodnutí  – v rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 2488/2023, ze dne 31. 10. 2023 – opět zabýval problematikou odškodňování nemajetkové újmy podle § 2959 OZ. V rámci tohoto rozhodnutí NS  zkonstruoval presumpci duševních útrap v případě usmrcení osoby blízké: Závěr odvolacího soudu, že osoby označené v… Celý text »

Co vše je obsahem zdravotnické dokumentace ?

Je to už dávno, kdy se Adam Doležal v článku „Zdravotnická dokumentace, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví.“ zabýval tím, co vše je předmětem zdravotnické dokumentace a zda do dokumentace patří i subjektivní hodnocení a poznámky lékaře.  Relativně nedávno se k tomu vyjádřil Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 517/2022 ze dne… Celý text »

Vyrovnání újmy prospěchem v judikatuře Nejvyššího soudu – rozsudek 25 Cdo 3053/2021

By | 09/01/2024

V loňském roce zveřejnil Nejvyšší soud případ, který se věcně týkal problematiky vyrovnání újmy prospěchem, a to v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 3053/2021. Dovolací se stala otázka významu absence dávek nemocenského pojištění poškozeného při stanovení náhrady za ztrátu na jeho výdělku po dobu pracovní neschopnosti za situace, kdy si poškozený neplatil nemocenské pojištění. Připomeňme v této souvislosti… Celý text »