Rozhodování o poskytování zdravotní péče na konci života z pohledu civilního práva – pozvánka na workshop

By | 24/04/2019

ÚSTAV STÁTU A PRÁVA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i. Vás dne 16. května 2019 zve na WORKSHOP MEDICÍNSKÉHO PRÁVA  A BIOETIKY na téma:  Rozhodování o poskytování zdravotní péče na konci života z pohledu civilního práva   Anotace: Workshop se bude věnovat problematice zásahů do integrity člověka při poskytování zdravotní péče v závěru života. Cílem je… Read More »

Návrh nového doporučení Rady Evropy o anonymním darování oocytů a spermií

By | 24/04/2019

Na svém posledním zasedání přijalo Parlamentní shromáždění  Rady Evropy návrh nového doporučení Rady Evropy o anonymním darování oocytů a spermií. Text je k dipozici zde. Doporučení se pak v rámci anonymních darování zcela zřetelně staví na pozici deanonymizace  – tj. zákazu anonymního darování: „anonymity should be waived for all future gamete donations in Council of… Read More »

Ústavní soud rozhodl v mediálně známé věci týkající se satisfakce za okamžitý převoz novorozence do nemocnice bez souhlasu rodičů

By | 17/04/2019

Koncem března letošního roku Ústavní soud odmítnul ústavní stížnost Zdravotnické záchranné služby JMK brojící proti rozhodnutí obecných soudů v mediálně známé věci týkající se omluvy a finanční satisfakce za okamžitý převoz zdravého novorozence do nemocnice bez souhlasu rodičů, které záchranné službě uložily povinnost zaslat matce omluvný dopis a současně jí i dítěti zaplatit částku ve výši… Read More »

Promlčení práva na náhradu újmy na zdraví a přechodná ustanovení občanského zákoníku z roku 2012 – rozsudek Nejvyššího soudu

By | 17/04/2019

Nejvyšší soud zveřejnil na svých internetových stránkách právní věty rozhodnutí schválené  na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, které se konalo dne 10. dubna 2019. Jedním z takto zveřejněných rozhodnutí je i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2018, sp. zn. 25 Cdo 3377/2018, který se zabýval problematikou určení rozhodné právní úpravy promlčení práva na náhradu… Read More »

Vláda schválila návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

By | 04/04/2019

Minulý týden schválila vláda svým usnesením č. 198 návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, a to s úpravami podle připomínek Legislativní rady vlády (LRV). LRV v návrhu zákona doporučila provést relativně velké množství změn, důležité je však mj. zmínit, že úprava klíčového a současně problematického prvku odpovědnosti za povinné očkování – příčinné souvislosti (a… Read More »

Okamžik ustálení zdravotního stavu pacienta a jeho vědomost o újmě na zdraví ve vztahu k promlčení – recentní nález ÚS

By | 20/03/2019

V recentním nálezu IV. ÚS 774/18 ze dne 27. února 2019 se Ústavní soud zastal pacientky, která postupně podstoupila velké množství operačních zákroků, a to ve věci promlčení jí požadované náhrady újmy na zdraví (ztížení společenského uplatnění). Předmětem řízení byla mj. otázka okamžiku počátku běhu subjektivní promlčecí lhůty nároku na náhradu újmy na zdraví pacientky, tedy… Read More »