Author Archives: Ivo Smrž

Ústavní soud se poměrně kriticky vyjádřil k aplikaci § 2958 občanského zákoníku soudní praxí

By | 29/05/2023

V recentním nálezu I. ÚS 1010/22 ze dne 8. 3. 2023 Ústavní soud projednával případ stěžovatelky, která v roce 2014 podstoupila ve zdravotnickém zařízení zákrok, při kterém jí byl chybně přetnut hlavní žlučovod namísto vývodu žlučníku při jeho odstraňování. Stěžovatelka se domáhala odčinění újmy na zdraví, přičemž spornou byla otázka výše (nikoliv základu) náhrady za ztížení společenského… Celý text »

Posuzování spoluúčasti poškozeného v rámci právního základu věci – rozhodnutí NS

By | 16/03/2023

Nejvyšší soud posuzoval v rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 3287/2019 ze dne 10. 7. 2020 případ týkající se spoluúčasti poškozeného na způsobené újmě ve vztahu k obsahu mezitímního rozsudku. Konkrétně šlo o nárok sekundárních obětí podle ustanovení § 2959 občanského zákoníku, kdy se na usmrcení primárně poškozeného podílelo jeho vlastní jednání. Dovolací se stala otázka, zda v… Celý text »

Úroky z prodlení a náhrada za ztížení společenského uplatnění ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele – nález Ústavního soudu I. ÚS 2370/22 ze dne 21. 2. 2023

By | 01/03/2023

Ústavní soud se ve své rozhodovací praxi aktuálně vyjadřoval k otázce přiznání úroků z prodlení z náhrady za ztížení společenského uplatnění, a to v té části spočívající v  mimořádném zvýšení ve smyslu § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Je tedy zřejmé, že se jednalo o případ posuzovaný za účinnosti… Celý text »

Upozornění na novou knihu – Vyrovnání újmy prospěchem se zaměřením na újmu způsobenou při ublížení na zdraví. Compensatio lucri cum damno

By | 31/01/2023

Dovoluji si upozornit, že vyšla kniha zaměřená na problematiku vyrovnání újmy prospěchem. Obsah knihy je k dispozici zde. Popis: Monografie cílí na zodpovězení klíčové otázky, zda je přípustné a obecně vůbec vhodné při stanovení výše náhrady újmy zohlednit prospěch nabytý v důsledku škodní události. Záměrem autorů je mimo jiné přispět do české právní doktríny argumentací a… Celý text »

Nejvyšší soud se vyjadřoval k účelnosti vynaložení nákladů spojených s péčí o zdraví poškozeného

By | 27/01/2023

Nejvyšší soud posuzoval ve svém rozsudku sp. zn. 25 Cdo 2726/2020 ze dne 27. 10. 2021 problematiku účelnosti vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví poškozeného. Skutkově šlo o případ, v němž se zdravotní pojišťovna domáhala na základě § 55 zákona o veřejném zdravotním pojištění náhrady nákladů na hrazené zdravotní služby vynaložené na péči o zdraví poškozeného… Celý text »

Novela nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání – hodnota 1 bodu

By | 05/01/2023

Počátkem letošního roku nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, která mj. změnila hodnotu 1 bodu. Dosud činila hodnota 1 bodu 250 Kč. Nově hodnota 1 bodu odvisí od průměrné mzdy v národním hospodářství (§ 3 odst. 1): „Hodnota bodu činí… Celý text »