Author Archives: Ivo Smrž

Posuzování spoluúčasti poškozeného v rámci právního základu věci – rozhodnutí NS

By | 16/03/2023

Nejvyšší soud posuzoval v rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 3287/2019 ze dne 10. 7. 2020 případ týkající se spoluúčasti poškozeného na způsobené újmě ve vztahu k obsahu mezitímního rozsudku. Konkrétně šlo o nárok sekundárních obětí podle ustanovení § 2959 občanského zákoníku, kdy se na usmrcení primárně poškozeného podílelo jeho vlastní jednání. Dovolací se stala otázka, zda v… Celý text »

Úroky z prodlení a náhrada za ztížení společenského uplatnění ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele – nález Ústavního soudu I. ÚS 2370/22 ze dne 21. 2. 2023

By | 01/03/2023

Ústavní soud se ve své rozhodovací praxi aktuálně vyjadřoval k otázce přiznání úroků z prodlení z náhrady za ztížení společenského uplatnění, a to v té části spočívající v  mimořádném zvýšení ve smyslu § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Je tedy zřejmé, že se jednalo o případ posuzovaný za účinnosti… Celý text »

Upozornění na novou knihu – Vyrovnání újmy prospěchem se zaměřením na újmu způsobenou při ublížení na zdraví. Compensatio lucri cum damno

By | 31/01/2023

Dovoluji si upozornit, že vyšla kniha zaměřená na problematiku vyrovnání újmy prospěchem. Obsah knihy je k dispozici zde. Popis: Monografie cílí na zodpovězení klíčové otázky, zda je přípustné a obecně vůbec vhodné při stanovení výše náhrady újmy zohlednit prospěch nabytý v důsledku škodní události. Záměrem autorů je mimo jiné přispět do české právní doktríny argumentací a… Celý text »

Nejvyšší soud se vyjadřoval k účelnosti vynaložení nákladů spojených s péčí o zdraví poškozeného

By | 27/01/2023

Nejvyšší soud posuzoval ve svém rozsudku sp. zn. 25 Cdo 2726/2020 ze dne 27. 10. 2021 problematiku účelnosti vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví poškozeného. Skutkově šlo o případ, v němž se zdravotní pojišťovna domáhala na základě § 55 zákona o veřejném zdravotním pojištění náhrady nákladů na hrazené zdravotní služby vynaložené na péči o zdraví poškozeného… Celý text »

Novela nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání – hodnota 1 bodu

By | 05/01/2023

Počátkem letošního roku nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, která mj. změnila hodnotu 1 bodu. Dosud činila hodnota 1 bodu 250 Kč. Nově hodnota 1 bodu odvisí od průměrné mzdy v národním hospodářství (§ 3 odst. 1): „Hodnota bodu činí… Celý text »

Rozhodnutí NS k některým aspektům řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí ve zdravotním ústavu

By | 03/01/2023

Nejvyšší soud vydal dne 21. 6. 2022 usnesení sp. zn. 24 Cdo 1150/2022, v němž se zabýval vybranými aspekty řízení ve věcech zdravotnické detence. Konkrétně šlo o případ pacienta, který byl převzat bez souhlasu do zdravotního ústavu (ve smyslu § 38 odst. 1 písm. b) zákona o zdravotních službách). Obvodní soud nejprve rozhodl, že k převzetí… Celý text »

Návrh základu právního rámce telemedicíny – MZdr a ČLK

By | 29/12/2022

Součástí říjnového vydání časopisu Tempus Medicorum je článek zaměřený na některé otázky právní regulace telemedicíny, který rovněž obsahuje návrh novelizace zákona o zdravotních službách obecně upravující telemedicínu, a to ze strany ministerstva zdravotnictví  a rovněž i České lékařské komory (ČLK). Je zjevné, že oproti ministerské verzi jde ze strany ČLK o přístup více restriktivní. Časopis… Celý text »