Author Archives: Ivo Smrž

Užití zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním i na práva a povinnosti vzniklé před účinností tohoto zákona (pravá retroaktivita) – rozhodnutí Nejvyššího soudu

By | 10/09/2021

V recentním rozsudku (sp. zn. NS 25 Cdo 2479/2020) posuzoval Nejvyšší soud případ žalobce, který tvrdil, že mu byla v důsledku povinného očkování způsobena újma na zdraví, konkrétně že týden po tomto očkování utrpěl obrnu lícního nervu těžkého stupně s trvalými následky. Žalobce požadoval po státu náhradu způsobené újmy. Klíčové v tomto sporu bylo, že… Celý text »

Omezená schopnost vnímání nemajetkové újmy jako kritérium pro snížení výše její náhrady?

By | 25/08/2021

V poměrně recentním nálezu (sp. zn. II. ÚS 3003/20 ze dne 3. 8. 2021) se Ústavní soud zabýval případem, v němž byla poškozené způsobena trestným činem (znásilněním) nemajetková újma, a to zásahem do nedotknutelnosti její osoby (fyzické a psychické integrity) a jejího soukromí. Poškozená napadla rozhodnutí obecných soudů ústavní stížností z důvodu přiznání nízké náhrady nemajetkové újmy. Výše… Celý text »

Nejvyšší soud se opětovně vyjadřoval k sankční funkci civilního deliktního práva v případě zásahů do osobnostních práv člověka

By | 17/06/2021

Červnové jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu schválilo mimo jiné právní větu k rozhodnutí NS 25 Cdo 27/2020 ze dne 15. 12. 2020, které se opětovně zabývalo problematikou sankční, resp. preventivně-sankční funkce civilního deliktního práva v případě zásahu do osobnostních práv člověka. Nejvyšší soud při posuzování tohoto případu podrobně rozebral nejen judikatorní závěry v… Celý text »

ÚS se opět vyjadřoval k teorii „ztráty šance“

By | 02/06/2021

Dne 25. května letošního roku vydal Ústavní soud nález sp. zn. IV. ÚS 3416/20, v němž se opět zabýval problematikou „ztráty šance“ a možnosti její náhrady (odčinění) v českém právu. Jedná se o nález, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1014/2020 ze dne 31. 8. 2020, které odmítlo po podrobném rozboru inkorporovat teorii… Celý text »

NS se vyjádřil k podmínce „zvlášť závažného ublížení na zdraví“ ve smyslu § 2959 OZ

By | 28/05/2021

Dne 12. 5. 2021 schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu právní větu k rozhodnutí NS 25 Cdo 4210/2018, které se týkalo podmínek aplikace ustanovení § 2959 občanského zákoníku ve vztahu k vymezení „zvlášť závažné újmy na zdraví“. Nejvyšší soud zde dospěl k pro civilní deliktní právo významnému závěru, že bez dalšího nelze ztotožňovat „zvlášť závažné ublížení na… Celý text »

CPME vydalo zásady k problematice telemedicíny

By | 18/05/2021

Na konci března letošního roku vydal Stálý výbor evropských lékařů (CPME) zásady k problematice telemedicíny, kterou lze rozumět výkon medicíny distančním způsobem. CPME shrnulo zásady takto: “The COVID-19 pandemic has accelerated the use of telemedicine, across Members States where it is rapidly becoming a feature of day-to-day medical practice. On a large scale, doctors and… Celý text »

Vyhlášky vymezující činnosti, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene

By | 04/05/2021

Počátkem letošního roku počalo Ministerstvo zdravotnictví vydávat vyhlášky, které vymezují činnosti, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene, a to ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle jednotlivých specializačních oborů. Vydány takto byly již vyhlášky týkající se… Celý text »