Author Archives: Ivo Smrž

Ústavní soud se vyjádřil ke dvojkolejnosti odčiňování újmy na zdraví podle zákoníku práce a občanského zákoníku

By | 01/12/2021

Ústavní soud pod sp. zn. II. ÚS 2925/20 posuzoval případ zaměstnance, který utrpěl v důsledku dopravní nehody újmu na zdraví klasifikovanou jako pracovní úraz, za který mu byla poskytnuta náhrada podle pracovněprávních předpisů (zákoníku práce). Poškozený zaměstnanec však poukazoval na skutečnost, že pokud by náhrada újmy na zdraví byla posouzena podle obecných právních předpisů (občanského zákoníku),… Celý text »

Doporučení německé Etické komise k povinnému očkování pracovníků s určitou profesní odpovědností

By | 24/11/2021

Německá Etická komise (Deutscher Ethikrat) vydala ad hoc doporučení k povinnému očkování pracovníků s určitou profesní odpovědností proti Covid-19. Etická komise ve stanovisku doporučuje zvážit zavedení povinného očkování pro pracovníky v oblastech, v nichž se poskytuje péče zvláště zranitelným osobám. Komise současně uvádí, že je třeba vzít v potaz mj. skutečnost, že někteří pracovníci mohou… Celý text »

Ústavní soud se vyjadřoval k povaze prací, které nemohou být přerušeny ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1 zákoníku práce

By | 01/11/2021

Z TZ: „Pokud zůstává zaměstnanec během přestávky zaměstnavateli k dispozici, náleží mu za tento čas odměna.“ Minulý týden posuzoval Ústavní soud pod sp. zn. II. ÚS 1854/20 případ hasiče, který se domáhal proplacení nečerpaných přestávek v práci. Zaměstnavatel (Letiště Ostrava) po hasiči vyžadoval, aby byl po celou dobu fyzické přítomnosti na pracovišti připraven k zásahu nejpozději… Celý text »

Užití zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním i na práva a povinnosti vzniklé před účinností tohoto zákona (pravá retroaktivita) – rozhodnutí Nejvyššího soudu

By | 10/09/2021

V recentním rozsudku (sp. zn. NS 25 Cdo 2479/2020) posuzoval Nejvyšší soud případ žalobce, který tvrdil, že mu byla v důsledku povinného očkování způsobena újma na zdraví, konkrétně že týden po tomto očkování utrpěl obrnu lícního nervu těžkého stupně s trvalými následky. Žalobce požadoval po státu náhradu způsobené újmy. Klíčové v tomto sporu bylo, že… Celý text »

Omezená schopnost vnímání nemajetkové újmy jako kritérium pro snížení výše její náhrady?

By | 25/08/2021

V poměrně recentním nálezu (sp. zn. II. ÚS 3003/20 ze dne 3. 8. 2021) se Ústavní soud zabýval případem, v němž byla poškozené způsobena trestným činem (znásilněním) nemajetková újma, a to zásahem do nedotknutelnosti její osoby (fyzické a psychické integrity) a jejího soukromí. Poškozená napadla rozhodnutí obecných soudů ústavní stížností z důvodu přiznání nízké náhrady nemajetkové újmy. Výše… Celý text »

Nejvyšší soud se opětovně vyjadřoval k sankční funkci civilního deliktního práva v případě zásahů do osobnostních práv člověka

By | 17/06/2021

Červnové jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu schválilo mimo jiné právní větu k rozhodnutí NS 25 Cdo 27/2020 ze dne 15. 12. 2020, které se opětovně zabývalo problematikou sankční, resp. preventivně-sankční funkce civilního deliktního práva v případě zásahu do osobnostních práv člověka. Nejvyšší soud při posuzování tohoto případu podrobně rozebral nejen judikatorní závěry v… Celý text »

ÚS se opět vyjadřoval k teorii „ztráty šance“

By | 02/06/2021

Dne 25. května letošního roku vydal Ústavní soud nález sp. zn. IV. ÚS 3416/20, v němž se opět zabýval problematikou „ztráty šance“ a možnosti její náhrady (odčinění) v českém právu. Jedná se o nález, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1014/2020 ze dne 31. 8. 2020, které odmítlo po podrobném rozboru inkorporovat teorii… Celý text »

NS se vyjádřil k podmínce „zvlášť závažného ublížení na zdraví“ ve smyslu § 2959 OZ

By | 28/05/2021

Dne 12. 5. 2021 schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu právní větu k rozhodnutí NS 25 Cdo 4210/2018, které se týkalo podmínek aplikace ustanovení § 2959 občanského zákoníku ve vztahu k vymezení „zvlášť závažné újmy na zdraví“. Nejvyšší soud zde dospěl k pro civilní deliktní právo významnému závěru, že bez dalšího nelze ztotožňovat „zvlášť závažné ublížení na… Celý text »