Pozvánka na přednášku

Centrum právní komparatistiky vás srdečně v rámci našeho Fóra zveme na přednášku Prof. Ádám Fuglinszky, Univerzita ELTE Budapešť

 

Náhrada za duševní útrapy při úmrtí blízké osoby – multidimenzionální model a úvahy nad recentní reformou maďarského práva

 

Přednáška se bude konat dne 24.4.2024 od 17.30 hod. v místnosti č. 405.    

  

Tato přednáška bude mít vůči posluchačům hybridní charakter. Můžete se jí zúčastnit jak přímo v místnosti č. 405 Právnické fakulty, tak u počítače.

 

Připojení přes Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDc0YjYxZjUtNTliZi00Y2NlLWI1YzctNTFhZDc0OWVjOTE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22f6bd4143-f148-4d5a-9205-c4b622b06675%22%7d