Brněnský seminář Komplementární a alternativní medicína a právo

By | 04/04/2017

Pražský CESMEZ, z. s., dříve pod názvem Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví, o. s., pořádá další běh odborných seminářů, zavedených roku 2016, na téma Komplementární a alternativní medicína a právo, konaných v rámci zdravotnického vzdělávání garantovaného Českou lékařskou komorou; viz zde: Semináře Alternativní medicína a právo.

V pořadí třetí seminář se koná tentokrát v Brně, a to ve čtvrtek 27. dubna 2017 ve 13.00 hodin v Knihovně Jiřího Mahena, Kobližná 4.

Přihláška

Seminář povede prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a advokát. (Autorovy příspěvky např. zde: Zdravot. právo a bioetika.)

Obsah bude tentokrát zaměřen i na blízké slovenské právo, dále na zahraniční novinky, technickou normalizaci, české legislativní záměry a změny zdravotní politiky, jakož i na metodologické problémy výzkumu účinnosti některých látek, prostředků a postupů. Dílčí odborná pozornost bude věnována, kromě procesněprávního hodnocení důkazů, dvěma způsobům vědeckého posuzování ve zdravotnictví: hodnocení zdravotnických technologií (health technology assessment) anebo hodnocení ve stylu Cochrane Collaboration Standards. První uváděné vědecké hodnocení mívá širší záběr, více ukazatelů, typu „real-world medicine“ či „real-world effectiveness“, a proto  bývá používáno i pro účely zdravotní politiky a zákonodárství. V obou případech se jedná o medicínu založenou na podkladech. Faktem však je, že konvenční biomedicínské důkazy se nemusí pokaždé krýt s důkazy sociomedicínskými, popř. ani psychologickými. (Nemluvě o právně procesním dokazování.)

Předesíláme, že světově zavedený západní lékařský a vědecký pojem „komplementární a alternativní medicína“, někdy jen „komplementární medicína“ (Švýcarsko), bývá používán ve významu „doplnění“ konvenční biomedicíny například o rostlinné léčivé přípravky či o rostlinné, houbové nebo živočišné doplňky stravy s fyziologickými nebo výživovými účinky, některé potraviny nového typu, přírodní kosmetické přípravky nebo o tradiční diagnostické a léčebné postupy, včetně hermetických lékařství nebo východní medicíny.

Dále bývá uvedený pojem používán ve významu „nahrazení“ konvenční biomedicíny jinými postupy, látkami či prostředky tam, kde to je účelné nebo dokonce jedině možné; např. při odolnosti na antibiotika, alergiích, genetické předurčenosti, lékových interakcích, ale i v těhotenství nebo při kojení apod. Vzpomeňme též na chronické nemoci. V zásadě se obsahově jedná o přírodní a tradiční diagnostické a léčebné přístupy ke zdraví v poměru ke konvenční západní biomedicíně včetně chemofarmak se zdravotně nebezpečnými vedlejšími účinky. Významnou roli sehrává nákladová efektivita. Pro námi sledovanou oblast se někdy používá západní výraz „nekonvenční medicína“ (např. Portugalsko).

V Německu je použit zákonný pojem „zvláštní léčebné směry“ (besondere Therapierichtungen), který obsahuje fytoterapii, homeopatii a antroposofické lékařství. Důsledkem pak je i pluralitní farmakoterapie.

Část námi sledované oblasti je u nás oborově standardizována pomocí technických norem (chiropraxe, osteopatie a lékařská homeopatie). Některá další oblasti též disponují vlastními oborovými pravidly, etickými kodexy a odbornými společnostmi.

V české klinické praxi, pokud jde o humánní lékařství, se komplementární a alternativní medicína dílem používá kromě praktického lékařství a pediatrie například též v ošetřovatelství, fyzioterapii, nutriční terapii, ergoterapii a zdravotnickém masérství či arteterapii, jakož i v právně připravované terapii tradiční čínské medicíny. Některé prvky se mohou projevovat též v psychoterapii nebo psychosomatice. Připomeňme si též lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je založena na využívání přírodních léčivých zdrojů nebo klimatických podmínek příznivých k léčení. Nikoli na posledním místě musíme zmínit fytoterapii nebo dietoterapii. Mezi uváděné oblasti patří i část lékárenské zdravotní péče. V zahraničí se setkáváme též s klinickou naturopatií a některými dalšími obory zdravotní péče.

Těžiště komplementární a alternativní medicíny bývá na Západě spatřováno zejména v podpoře zdraví a preventivní péči zdravých lidí anebo léčbě méně závažných onemocnění, jakož i u léčby nemocí chronických. Vyskytují se však i případy jejího používání například u medicínsky nevysvětlitelných chorobných příznaků apod. Věcně sem řadíme i doplňkové používání komplementární a alternativní medicíny například ke snižování zdravotně nežádoucích vedlejších účinků některých léčiv nebo praktik; např. u radioterapie nebo chemoterapie nádorových onemocnění.

Komplementární a alternativní medicína někdy souvisí s mimozdravotnickým přírodním léčitelstvím, popř. dalšími službami, např. duchovní službou, výživovým poradenstvím, rekondičním apod. masérstvím, aromaterapií, psychologickým poradenstvím a diagnostikou, službou dul apod., tzn. mimo české zdravotnické právo a zdravotní služby.

Komplementární a alternativní medicína někdy stojí na hranici mezi péčí o duševní a tělesné zdraví a péčí o dobrou duševní nebo tělesnou pohodu (well-being). V některých případech není tato hranice ostrá a mění se i v průběhu let nebo v jednotlivých zemích.

V současné době bývá pojem „komplementární a alternativní medicína“ postupně nahrazován „integrativní medicínou“, která v zájmu pacienta, jeho individuality a preferencí klinicky sceluje různé přístupy péče o zdraví. Blíže viz zdravotně vzdělávací materiál: Concepts of Healing & Models of Care. U nás působí odborná společnost, Česká lékařská společnost integrativní medicíny.

Státní zdravotní ústav, sídlem v Praze, který je státní příspěvkovou organizací zřizovanou Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nabízí zdravotně výchovný podklad pro učitele a žáky s názvem Alternativní medicína.

V knihkupectvích Academia, provozovaných veřejnou výzkumnou institucí, Střediskem společných činností, v. v. i., zřizovanou Akademií věd České republiky, běžně nalezneme plné police knih z „alternativní medicíny“, vedle knižních nabídek ze „zdravotnictví“.

Na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze je zřízena katedra akupunktury a tradiční medicíny. Předmět Komplementární medicína je vyučován na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, kde je zaveden i anglický předmět Basics of Traditional Chinese Medicine. Na královéhradecké Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy jsou vyučovány předměty Úvod do integrativní medicíny, Základy čínské fytofarmakoterapie, Fytoterapie nebo Technologie homeopatických přípravků a působí zde Informační a edukační centrum pro nutraceutika. Zmínit můžeme i celoživotní vzdělávání v oboru léčivých rostlin. Na uvedené fakultě je zároveň věnována další pozornost v oblasti Integrativní a komplementární medicíny: vzdělávání, výzkumu a implementace do praxe. Působí tam pracovní skupina pro výzkum integrativní a komplementární medicíny při katedře sociální a klinické farmacie. Předmět Rostlinné léky a tradiční medicína je vyučován na Fakultě potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Na Univerzitě Karlově v Praze se již dříve objevily některé předměty sledovaného zaměření jako studentské vědecké aktivity a vyučována tam je Tradiční čínská medicína (na 1. lékařské fakultě). Na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze jsou vyučovány předměty Alternativní terapeutické postupy, Balneologie, Základy čínské medicíny I a II, Akupresura, jakož i Orientální metodiky I a II. Kromě toho uvedené fakulta nabízí studijní program celoživotního vzdělávání ve specializaci Jóga a jógová terapie. Na olomoucké filozofické fakultě se zase věnují dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech Celostní muzikoterapie. Témata podobného druhu bývají předmětem kvalifikačních prací studentů různých oborů českých vysokých škol.

Z blízkého Slovenska můžeme zmínit Ústav tradiční čínské medicíny Lékařské fakulty Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě, státní vysoké školy. Tradiční čínská medicína je vyučována na banskobystrické fakultě zdravotnictví této univerzity. Na Lékařské fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafaríka v Košicích byl před pár lety otevřen předmět Komplexní medicína.

Příští rok má být celosvětově zavedena 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, která je odborně připravována Světovou zdravotnickou organizací. Klasifikace počítá s diagnózami i ve smyslu tradičního lékařství založeného na tradiční čínské, japonské a korejské medicíně. Podklad spočívá v Mezinárodní klasifikaci tradiční medicíny.

S výrobky věcně spadajícími do sledované oblasti se setkáváme v lékárnách; viz úřední Český lékopis nebo Evropský lékopis. Uveďme si tradiční rostlinné léčivé přípravky, homeopatika (a u nás méně častá antroposofika) nebo nutraceutika či kosmetické výrobky se zdravotními účinky. Např. největší česká lékárenská síť Dr. Max nabízí výrobky tradiční čínské medicíny ve veřejnoprávní podobě doplňků stravy.

V Česku nejsou zdravotní výkony komplementární a alternativní medicíny zvlášť, jmenovitě, hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Z veřejnoprávního výkaznického hlediska úředního seznamu zdravotních výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění proto půjde jen o možnou náplň klinických vyšetření, o část fyzikální terapie (viz magnetoterapii), o vodoléčby, možnou část léčebných tělesných výchov, možné techniky měkkých tkání, možnou reflexní a vazivovou masáž anebo o koupel či zábal s využitím přírodního léčivého zdroje, popř. o náplň některých dalších zdravotních výkonů jako může být psychoterapie; a to při zákazu hrazení akupunktury z veřejného zdravotního pojištění od dubna 1997. Poskytovatel zdravotní služby si však může sjednat se zdravotní pojišťovnou jiný způsob vykazování zdravotních výkonů, nežli podle vyhlášky.

Fytofarmaka, vitaminy a minerály společně s homeopatiky u nás úředně patří pro účely veřejného zdravotního pojištění mezi léčivé látky k „doplňkové“ nebo „podpůrné“ léčbě; tudíž nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Úhrada léčivých látek z veřejného zdravotního pojištění je v Česku právně a hospodářsky pojata ve prospěch výsady umělých syntetických látek chemického původu (chemofarmak), a to na úkor úhrady například rostlinných drog, včetně tradičních rostlinných léčivých přípravků podle lékového práva. Sociální právo je v tomto ohledu podstatně omezeno. Otázka hrazení zdravotních výkonů nebo léčivých látek či zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění má sice značný sociální význam a ústavní rozměr, avšak z hlediska poskytování zdravotní služby samé půjde o záležitost právně druhotnou.

Pražská Pojišťovna VZP, a. s., která je dceřinnou společností veřejnoprávní Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, jež je také jejím jediným akcionářem, na pojistného trhu nabízí soukromé zdravotní pojištění služeb tradiční čínské medicíny. Ovšem jen lidem, kteří ze zákona nepodléhají českému veřejnému zdravotnímu pojištění, a tudíž si sjednávají zdravotní pojištění smluvní (soukromé).

Evropská právní úprava námi seminarizované látky, týkající se léčiv a zdravotnických prostředků, původem pramení v lékovém právu Evropského hospodářského společenství z roku 1992. Evropské i české lékové právo je již léta pojato integrativně. Zásadně podobně to můžeme říci o právu zdravotnických prostředků; například přírodních vedle klinicko inženýrských. U zdravotnických prostředků se zde můžeme setkávat i s některými novými přístroji, které ovšem podléhají zhodnocení klinických údajů.

Klasifikace oborů vzdělávání, která vychází z mezinárodního standardu UNESCO, obsahuje, vedle zdravotní péče, též „Tradiční a alternativní medicínu a terapie“, což platí i u nás; viz sděl. č. 348/2015 Sb. Skutečnost, že ryze statisticky vzato půjde o dva druhy vzdělávání, nemusí bránit jejich možnému doplnění, nahrazení nebo propojení, resp. scelení.

Integrativní zdravotnictví, zahrnující i komplementární a alternativní medicínu, má svou společenskou obdobu v zavedeném integrativním školství nebo právnictví. Poukázat si můžeme nejen například na waldorfské školství, ale též na způsoby alternativního řešení sporů nebo rozhodování majetkových sporů podle zásad spravedlnosti, namísto použití jinak příslušného (konvenčního) právního řádu, je-li tak svobodně projevenou vůlí účastníků rozhodčího řízení (arbitráže).

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně uspořádala v letech 2011 a 2015 Druhou a Třetí letní školu zdravotnického práva, které tematicky zahrnovaly též komplementární a alternativní medicínu. Letní školy byly součástí specifického výzkumu Masarykovy univerzity; tzn. výzkumu se zapojením studentů.

Na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci probíhá od roku 2015 vědecký výzkum Hraničního jevu duševního vlastnictví: přírodního léčitelství, který je zaměřen právně teoreticky. V pražském právnickém nakladatelství Leges příští rok vyjde vědecká monografie Právo přírodního léčitelství. Právně teoretický výzkum bude pokračovat i nadále s věcným rozšířením na Právo komplementární a alternativní medicíny. Vydání další vědecké monografie je předpokládáno také pro rok 2018.

Současné vědecké poznatky z komplementární a alternativní medicíny šíří například renomovaná vědecká nakladatelství Elsevier nebo Springer.

Informační zdroje:

CAMbrella Reports

EU: CAMBRELLA Report Summary

COST B4: Unconvent. Med.

Report on the status of non-convent. med. (Eur. Parl.)

Eur. Approach to non-convent. med. (Rada Evropy)

Eur. Parl.: Workshop AM

Conf. on CAM in EU Parliament

Regul. of CAM in the EU

Unconven. Med. Teach. at the Univ. of the EU

Cíle medicíny: určení nových priorit. Závěr. zpráva

Alternativní medicína ve světě

Sanátor: Alternativní medicína ve světě

Alternativní medicína jako problém (Karolinum)

Alternativní medicína v ČR (Karolinum)

Postavení komplementární a alternativní medicíny v ČR (Národohosp. ústav J. Hlávky)

Živá praxe tradiční čínské medicíny

Léčivé rostlinné drogy TČM a možnosti jejich uplatnění

Trad. med. Již. Amer. a její využití v psychoter. (Univ. Palackého)

Nekonvenč. med. z pohledu prakt. lék.

Jak užívají češ. pac. alternat. léčeb. postupy a jak hodnotí jejich efekty?

2nd Inter. Summer School on Health Law

Prevalence of CAM Use in the Gen. Popul. in the Czech Rep.

CAM Attitudes: Czech Pharmacists

Compar. of Attitudes, Beliefs, and Resource-seeking Behav. for CAM Among First- and Third-Year Czech Pharm. Stud.

KAM nejsou jen bylinky a masáže

Ještě k léčitelům (návrh zákona z roku 1994)

Fachverband Deutsch. Heilpraktiker

CAM v knižním vědeckém nakl. Springer

CAM v knižním vědeckém nakl. Elsevier

EBM in CAM (Springer)

CAM v časopiseckém vědeckém nakl. Elsevier

Complementary Medicine Research (Karger)

Impaktované časopisy o komplementární medicíně

Clin. Naturopathy. An evid.-based guide to practice

Program on Integrat. Med.

Uni-Forum

IKOM UNIBE

IBAM Univ. Witten/Herdecke

Assessing the Effectiveness of CAM

Methodologies for Effectively Assessing CAM

Integrat. CM into Veter. Practice

Scientific Framework of Homeopathy

Homeopathy in Healthcare

HTA: Homeopathy

TCM (Phytother.): HTA Report

AnthroMed Library

The Art and Science of TM

System. Lit. Rev. of CAM Prevalence in EU

Status of CAM in Eur. Med. Schools

Int. Soc. for Complemen. Med. Research

Tradit./alternat. med. and the right to health

Nat. Certific. Commission for Acupunct. and OM

Nat. Center for Complem. and Integrative Health

Mayo Clinic’s Integrative Medicine and Health

Ministry of AYUSH

Věd. aspekty ájurvédy: Indic. Min. zdrav. a péče o rod., Rada pro věd. a průmysl. výzk.

The Philippine Institute of Trad. and Alter. Health Care

Academ. Consor. for Integrative Med. & Health

Curriculum in Integrat. Med.

Portuguese legal status on CAM

Portugal: Lei n.º 71/2013

NAFKAM: CAM Regul.

NAFCAM

CAM-Cancer

CAMDOC Alliance

Eur. Fed. of Patients` Assoc. for Anthropos. Med.

Med. Acupun.: NATO Spec. Issue, Oct. 2015

Int. Council of Med. Acupuncture and Related Techniques

CAM Law Blog

Legal Regul. of CAM in Differ. Countries

Legal Status and Regul. of CAM in Europe

White House Commiss. on CAM Policy

Decl. of Alma-Ata

Int. Classific. of TM

TCM and EU Law

WHO Trad. Med. Strategy: 2014-2023

WHO Trad. Med. Strategy: 2002-2005

WHO Benchmarks for training in traditional / complementary and alternative medicine

WHO Global Atlas: Tradit. and CAM

WHO: Tradit. and Complem. Med.

WHO Guidelines for Methodol. on Research and Evaluat. of TM

WHO Guidelines on Clin. Research on Acupun.

WHO: Legal Status of Trad. Med. and CAM

Int. Classif. of Trad. Med.

Dialogforum Pluralismus in der Medizin

Naturheilverfahren und Unkonventionelle Medizinische Richtungen (Springer)

Dále viz:

ZDN – Zentrum zur Dokumentation für Naturheilverfahren (Hg.): Dokumentation der besonderen Therapierichtungen und natürlichen Heilweisen in Europa. Essen: VGM Verlag für Ganzheitsmedizin 1991, 7 Bände.

České technické normy:

ČSN EN 16224+A1 Zdravotní péče poskytovaná chiropraktiky

ČSN EN 16686 Poskytování osteopatické zdravotní péče

ČSN EN 16872 Služby lékařů s doplňující odbornou kvalifikací v homeopatii (MDQH) – Požadavky na lékaře s doplňující odbornou kvalifikací v homeopatii

Aktualizace:

Dne 8. června 2017 byl přijat změnový zákon č. 201/2017 Sb., kterým byl mj. změněn zákon o nelékařských zdravotnických povoláních (zák. č. 96/2004 Sb.) tak, že s účinností od 1. září 2017 byla zavedena 2 nová nelékařská zdravotnická povolání: terapeut tradiční čínské medicíny a specialista tradiční čínské medicíny. Zákon nově stanoví i veřejnoprávní odbornostní způsobilost pro každé z obou povolání. V důsledku toho se nově jedná též o 2 nové obory zdravotní péče pro účely zdravotních služeb. Další předpisy vyjdou formou změnových vyhlášek Ministerstva zdravotnictví. Tradiční čínská medicína nyní spadá do zdravotní soustavy. Podstatou měrou proto můžeme hovořit o integrativní medicíně. Nová zákonná úprava se týká jen výkonu povolání, nikoli úhrad zdravotních výkonů z veřejného zdravotního pojištění.

Aktualizace (odkaz):

Zahraniční právnická literatura o léčitelství nebo komplementární a alternativní medicíně

Edit (13. 11. 2017):

Pluralita v medicíně a standard dobré péče

Edit (23. 11. 2018):

Alternativní medicína – diskuse v kruhu

Exploring Biomedicalization Through Complementary and Alternative Medicine in a Postsocialist Context

Kniha Právo přírodního léčitelství

Edit (1. 4. 2019):

Lékárenská zdravotní péče v komplementární a alternativní medicíně