Změny v zákoně o pohřebnictví

Navrhovaná novela je  zaměřena především na sladění plat­né právní úpravy zákona o pohřebnictví  s novým občanským zákoníkem, vytvoření zákonných předpokladů pro pietní zacházení s těly mrtvě narozených dětí a plody po potratu a umožnění jejich pohřbení.

Podstatná je zejména  nová právní úprava pohřbívání mrtvě narozených dětí. Pro účely zákona o pohřebnictví se rozšiřuje vymezení mrtvého lidského těla o těla mrtvě narozených dětí. Doplnění platné právní úpravy v tomto směru má zajistit, aby s nimi nebylo možné nakládat jako s klinickým odpadem. Doplněním plodu po potratu vymezeného jako „jiné lidské pozůstatky“ do platné právní úpravy vychází návrh regulace vstříc možnému uplatnění práva na nedotčení důstojnosti mrtvého lidského těla tím, že s ním bude možné po úplném vypuzení nebo vynětí z těla matčina zacházet jako s mrtvým lidským tělem, které smí být samostatně pohřbeno. Nebude možné s ním zacházet jako s věcí do chvíle, než bude moci být rozhodnuto o jeho pohřbení. K tomu se nově stanoví zákonná lhůta 96 hod., během níž budou mít rodiče právo rozhodnout, zda požádají o vydání těla jejich samovolně potraceného dítěte nebo dítěte, jehož život byl v průběhu těhotenství ze zdravotních důvodů ukončen, k pohřbení.