Smrt a umírání: Etické, právní a medicínské otazníky na konci lidského života – call for papers

By | 08/07/2013

Call for papers

Ústav humanitních studií v lékařství 1. lékařské fakulty v Praze společně s Ústavem státu a práva AV ČR v.v.i. pořádají konferenci a připravují vydání recenzovaného sborníku s názvem

 

Smrt a umírání: Etické, právní a medicínské otazníky na konci lidského života

 

Lidský život nevyhnutelně končí smrtí. Rovněž díky pokroku moderní vědy se na konci lidského života vynořuje celá řada etických, právních a medicínských otázek, na něž by se měly pokusit najít odpověď příspěvky v připravovaném sborníku. Je eutanázie morální? Existuje morálně podstatný rozdíl mezi aktivním usmrcením a ponecháním zemřít? Je utilitarismus vhodnou teorií pro řešení etických otazníků na konci lidského života? Je mozkové kritérium smrti správné? Musí být dárce orgánů zemřelý?

Pokud je eutanázie morálně ospravedlnitelná, bylo by vhodné ji určitým způsobem vtělit i do právních norem? Nevedla by takové ukotvení k zneužívání institutu eutanázie? Je správné řešit případnou speciální skutkovou podstatu trestného činu asistované sebevraždy či eutanázie? Jak řešit otázky smrti v právních předpisech de lege ferenda zejména s ohledem na současnou úpravu transplantační zákon? V rovině právní se naskýtají otazníky i v rámci komparace jednotlivých právních řádů a dopadů legislativní úpravy na oprávněné postupy na konci života.

Jaká by měla být paliativní péče? Je úroveň paliativní péče v ČR dostatečná? Jaká by měla být komunikace mezi lékařem a umírajícím, resp. jeho rodinou? Letting die, hastening death v prostředí intenzivní péče, dříve vyslovená přání a jejich praktická aplikace. Princip autonomie a jeho respektování u umírajících. Potenciální dárce orgánů.

 

 

Zájemci o publikaci na některé z uvedených témat nechť laskavě zašlou český abstrakt oběma editorům sborníku do 30.8.2013:

 

Adam Doležal

Ústav státu a práva AV ČR v.v.i.

1. LF UK v Praze

adam.dolezal@ilaw.cas.cz

 

David Černý

Ústav státu a práva AV ČR v.v.i.

1. LF UK v Praze

david.cerny@ilaw.cas.cz

 

Uzávěrka pro přijetí rukopisů, které projdou standardním recenzním řízením, je do 30. 9. 2013.