Author Archives: Adam Doležal

Nizozemsko změní právní podmínky pro posmrtné dárcovství orgánů

By | 14/02/2018

Dne 13.2.2018 hlasoval nizozemský senát o přijetí zákona zakotvujícího tzv. opt-out model zdravotnické politiky v oblasti transplantování od posmrtných dárců. Dolní sněmovna přijala návrh tohoto zákona již v minulém roce (viz http://www.bioethics.com/archives/42030). Od nabytí účinnosti tohoto zákona se tedy promění podmínky pro transplantaci u zemřelých dárců tak, že se presumuje souhlas. Tzv. opt-out model zahrnuje předpoklad souhlasu… Celý text »

Kalifornia a Oregon – některá data o rozhodnutích na konci života

By | 27/06/2017

Devátého června uběhl jeden rok od nabytí účinnosti zákona o asistované smrti (End of Life Option Act) ve státě Kalifornie. V Kalifornii je podle zákona za určitých podmínek asistované sebeusmrcení, naopak aktivní vyžádaná eutanazie není zákonem umožněna. Plné znění zákona naleznete zde: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201520162AB15. Podle statistik zveřejněných hnutím zastánců lékařsky asistované smrti využilo od té doby odborné… Celý text »

Velký senát ESLP rozhodl v kauze domácích porodů

By | 15/11/2016

Dnes vyhlásil Velký senát Evropského soudu pro lidská práva rozsudek ve věci Dubská & Krejzová vs. Česká republika týkající se problematiky domácích porodů. Bližší vymezení skutkového stavu naleznete na těchto stránkách zde http://zdravotnickepravo.info/rozsudek … . Kompletní znění rozhodnutí Velkého senátu ESLP v anglickém jazyce naleznete zde http://hudoc.echr.coe.int/ . Soud nakonec dospěl k závěru (v poměr dvanácti hlasů… Celý text »

Výhrada svědomí – ano či ne?

By | 12/11/2016

Jedním z významných institutů v medicínské etice a medicínském právu je institut tzv. výhrady svědomí. Spočívá v tom, že lékař nebo i jiný zdravotnický pracovník může odmítnout poskytnutí zdravotních služeb pacientovi v případě, že by jejich poskytnutí odporovalo jeho svědomí nebo náboženskému vyznání. Výhrada svědomí je ve většině demokratických států přijímána a byla akceptována i českým zákonodárcem, konkrétně… Celý text »

Marná léčba (futile care) v judikatuře soudů ve Spojených státech amerických

By | 21/12/2015

Koncept marné léčby je jedním z klíčových konceptů při rozhodování na konci života (end of life decissions). Problematické z tohoto hlediska je to, že samotný koncept je doprovázen bouřlivou diskusí a neshodami. To se odráželo i v právní judikatuře.  Pojetí marné léčby počalo nabývat na důležitosti v éře moderní medicíny, zejména v souvislosti s nárůstem život-udržujících technologií v druhé polovině 20. Století,… Celý text »

Princip dvojího účinku – legální aspekty

By | 14/12/2015

Hned ve třech svých příspěvcích se kolega David Černý zabýval tzv. principem dvojího účinku v etické odborné literatuře. (srovnej http://zdravotnickepravo.info/?s=princip+dvoj%C3%ADho+%C3%BA%C4%8Dinku&submit.x=6&submit.y=14) Tento příspěvek navazuje na předešlé s tím, že poukazuje na aplikaci principu dvojího účinku v medicínsko-právních sporech u pacientů na konci svého života. Zatímco v kontinentální Evropě je princip dvojího účinku spíše implicitně přítomen v některých právních úpravách, případně zaběhlé… Celý text »

Eticko-právní instituty: Dříve vyslovená přání (Advance Directives), díl 1.

By | 21/05/2015

V následných několika příspěvcích se budeme snažit v krátkých stručných příspěvcích shrnout některé etické problémy, které v sobě zahrnují medicínskoprávní instituty, které jsou zavedeny do našeho, případně do některých cizích právních řádů. Na jedné straně se pokusím představit současnou českou právní úpravu, případně na některé zahraniční úpravy (pokud zahrnují určitý specifický aspekt hodný rozboru) a přiložit základní etické… Celý text »

Důstojnost stáří – pozvánka

By | 12/05/2015

Centrum pro bioetiku při ÚHSL 1. LF UK, Společnost lékařské etiky ČLS JEP si vás dovolují pozvat na 23. symposium o lékařské etice   DŮSTOJNOST STÁŘÍ? konané 9. června, 2015, Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2 Moderní společnost stojí před úkolem vyrovnat se se stárnutím populace po existenční i existenciální stránce. V civilizaci postavené na… Celý text »