Rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci úhrady poskytnuté zdravotní péče zdravotními pojišťovnami lékařům v případě překročení dohodnutých finančních limitů

Ústavní soud na svých stránkách zveřejnil dlouho očekávané rozhodnutí, které řeší legitimitu uplatňování tzv. regulačních srážek pojišťovnami, tj. otázku úhrady poskytnuté zdravotní péče zdravotními pojišťovnami lékařům v případě překročení dohodnutých finančních limitů. Toto rozhodnutí je veden pod sp.zn. I.ÚS 2785/08 a je k dispozici zde.

Ačkoliv v konkrétním případě byla řešena otázka uplatnění regulačních mechanismů, které se týkaly překročení nákladů na tzv. lékovou preskripci, je dopad tohoto nálezu širší – dopadá na všechny situace, kdy zdravotnické zařízení poskytuje péči lege artis a následně jsou vůči tomuto zařízení uplatněny regulační mechanismy.

Podstatná je z tohoto nálezu zejména pasáž, kde se říká:

„Ústavní soud poukazuje v této souvislosti na závěr vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2011, sp. zn. 25 Cdo 3507/2008 (i když skutkové okolnosti případů jsou poněkud jiné), podle něhož pokud zdravotnické zařízení poskytlo nutnou a neodkladnou péči pojištěnci zdravotní pojišťovny, je příslušná pojišťovna povinna tuto péči uhradit i v situaci, že byl dohodnutý finanční limit v daném období vyčerpán. Uvedený závěr považuje i Ústavní soud za ústavně plně konformní; je však třeba doplnit, že tento závěr – sám o sobě – nepokrývá všechny v úvahu přicházející případy, kdy lze smluvně dohodnutý objem zdravotní péče překročit (např. nárůst počtu pacientů dané pojišťovny, preskripce léků u chroniků apod.). “

S ohledem na tento nález pak lze předpokládat, že zdravotní pojišťovny to budou mít s uplatňováním regulačních srážek daleko obtížnější, ne-li téměř nemožné.