Postižení práv pacientů u tradiční čínské medicíny

By | 15/12/2018
  1. Úvodem

S účinností od 28. prosince 2018 byla dne 15. listopadu 2018 přijata novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (zák. č. 96/2004 Sb.), která zrušila nelékařská zdravotnická povolání terapeuta nebo specialisty tradiční čínské medicíny, jež byla uzákoněna loni s účinností od 1. září 2017. Stalo se tak zákonem č. 284/2018 Sb., aniž bylo možné tato nelékařská zdravotnická povolání fakticky zavést do klinické praxe. Snahy a náklady, které někteří lidé v tomto směru vynaložili, vyšly vniveč. V důsledku toho byly zrušeny i oba obory zdravotních služeb.

Podzákonné předpisy sice nebyly zrušeny, ale ztratily zákonný podklad.

Právně politické podněty k tomuto zákonodárnému kroku veřejně vyvinuly organizované skupiny, Česká lékařské komora, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z. s., a některé akademické orgány lékařských fakult, resp. vysokých škol. Nutno však dodat, že se nemělo jednat o lékařské povolání nebo studium, nýbrž o nelékařské; tzn. mimo záběr zájmových lékařských korporací nebo lékařských akademických orgánů.

Není veřejně známo, že by byla provedena jakákoli vědecká analýza dopadu tohoto zrušovacího aktu. Zejména nejsou známa žádná farmakoekonomická hodnocení; např. chybí analýza, zda takový zákonodárný postup je, či není nákladově efektivní a v čem. Faktem je, že při zákonodárném zavedení obou oborů tradiční čínské medicíny do zdravotních služeb v roce 2017 také nebyly provedeny patřičné analýzy dopadu. Situace se ale tehdy podstatně lišila. Zaprvé v tom, že bylo možno odborně vycházet z klinických poznatků z několika evropských zemí a z Evropského lékopisu. Zadruhé v tom, že bylo možno přihlédnout k veřejně dostupnému švýcarskému vědeckému hodnocení typu health technology assessment, které předcházelo tamějšímu trvalému hrazení zdravotních výkonů tradiční čínské medicíny z veřejného zdravotního pojištění, k němuž ve Švýcarsku došlo v roce 2017; a to i bez ohledu na to, že v českém prostředí se v roce 2017 ani později neřešila otázka takových úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Health technology assessment se používá jako vědecký podklad různých zdravotně politických a zákonodárných postupů, aniž by musely být spojovány zrovna s veřejným zdravotním pojištěním. Jedná se o jedno z několika hodnocení prováděných ve zdravotnictví, přičemž se používá právě k naznačeným účelům.

Akademické orgány fakult zdravotnických věd (zdravotně-sociálních fakult) vysokých škol se k odmítavému kroku nepřipojily. Námitky proti této snaze vznesla odborná společnost, Komora Tradiční čínské medicíny, z. s.

S účinností od 28. prosince 2018 došlo ke státnímu vyhnání tradiční čínské medicíny nejen z  nelékařských zdravotnických povolání, nýbrž i ze zdravotních služeb a z ochrany práv pacientů.

V nastalém případě těžko brát postupy tradiční čínské medicíny za „uznávané“ medicínské postupy, které by odpovídaly náležité odborné úrovni zdravotních služeb, ačkoli k této změně došlo ze dne na den změnou předpisu; tj. formálně.

     2. Nový právní stav

Za nového právního stavu mohou lékaři, farmaceuti, farmaceutičtí asistenti, fyzioterapeuti, nutriční terapeuti či maséři ve zdravotnictví apod. praktikovat tradiční čínskou medicínu jako soubor metod ve zdravotních službách, a to tehdy, půjde-li i nadále o postup podle „pravidel vědy“, např. podle teorie o drahách, která je do 28. prosince 2018 u nás státem vědecky uznávaná.

Dále, jestliže od tohoto dne nepůjde o v místě a čase „uznávaný medicínský postup“, o který by se asi jen těžko jednalo po nastalém stavu, mohou takto poskytovatelé zdravotních služeb praktikovat jen při dobrovolném odchýlení se obou závazkových stran, tj. poskytovatele zdravotní služby a pacienta, od uznávaných medicínských postupů. Poskytovatel zdravotní služby to však musí odůvodnit ve zdravotnické dokumentaci; např. přáním nebo individualitou pacienta, jeho kulturou aj. Z konvenčních metod tradiční čínské medicíny před 28. prosincem 2018 se tak, ráz na ráz, doslova přes noc, stávají metody nekonvenční.

U nezdravotnických praktiků v tradiční čínské medicíně (vyjma akupunktury) se opět, stejně jako v době před 1. zářím 2017, jedná o volná zaměstnání nebo o volná ohlašovací živnostenská podnikání, která mohou vykonávat i laici v tradiční čínské medicíně bez ohledu na jakoukoli veřejnoprávní kvalifikaci; např. právníci, daňoví poradci nebo politici, pakliže se veřejně nebo ve styku s jinou osobou o své vůli přihlásí k odbornému výkonu tradiční čínské medicíny jako příslušníci živnostenského stavu nebo volného povolání (§ 5 odst. 1 o. z.). Stačí jen jejich zájem například po přečtení některé odborné knihy večer před spaním. Zvláštní veřejnoprávní regulace povolání se v údajném „veřejném zájmu“ na ochraně zdraví zrušuje.

Nově zavedený veřejnoprávní stav ústavně neodpovídá aktivnímu konání státu dbát ústavně zaručeného sociálního práva na ochranu zdraví; zejména neodpovídá v tom, že stát srázu upustil od jakéhokoli kvalifikačního požadavku v tomto směru. Jinak řečeno, vrátili jsme se od legálního požadavku až magisterského vysokoškolského studia (u specialisty) opět k nevzdělanosti. Říká se tomu „ode zdi ke zdi“.

Stát, zjevně ideově ovládán zájmovými korporacemi lékařů, v tomto směru rezignoval na ústavní ochranu zdraví nemocných lidí ve veřejném zájmu, ačkoli se před rokem a půl právě touto ochranou ve veřejném zájmu zaštiťoval. Jednání státu tak není hodnověrné.

Podrobnosti jsou zde: Kritika snahy o zrušení povolání terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny.

Z pohledu nemocných lidí je podstatné, že od 28. prosince 2018 nejsou z hlediska podpory zdraví, prevence, diagnostiky nebo léčby tradiční čínskou medicínou (vyjma akupunktury) bráni za pacienty v poměru k oběma zrušeným odborným, nelékařským, zdravotnickým povoláním. I kdybychom zde nově uvažovali o „odchýlené“, nekonvenční, zdravotní péči jiných poskytovatelů zdravotních služeb, například praktických lékařů či fyzioterapeutů, nic by to neměnilo na zásadní absenci zdravotnického vzdělání v tradiční čínské medicíně. A na nepotřebě vzdělání v živnostenských službách či volných zaměstnáních. Obojí má být údajně ve „veřejném zájmu“ na ochraně zdraví.

Na doplnění, v 70. letech proběhly v Československu dvě lékařské atestace z akupunktury, která je spolu s podobnými technikami „vlajkovou lodí“ tradiční čínské medicíny. Dnes si takový vzdělanostní standard nelze u nás představit. Oproti tomu na Slovensku existuje lékařská odbornost akupunkturisty. Sama akupunktura však má i po převratné změně z konce letošního roku nedotčené zdravotněprávní postavení v tom, že stále zůstává součástí zdravotních služeb. Dovodit to ale lze jen nepřímo prostřednictvím práva veřejného zdravotního pojištění. Samotný zákonný zákaz hrazení akupunkturních zdravotních výkonů z veřejného zdravotního pojištění od dubna 1997 totiž představuje zachování akupunktury ve zdravotních službách. – Ovšem jako nehrazeného zdravotního výkonu.

   Další autorovy souvisící příspěvky:

Akupunktura jako problém zdravotnického práva

Kritika snahy o zrušení povolání terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny

Terapeut nebo specialista tradiční čínské medicíny

The present legal status of the TCM in the Czech Republic

    Edit: 7. 4. 2019:

TCM by měla patřit do zdravotní péče a pod dohled lékařů. (Rozhovor)

    Edit: 22. 8. 2019