Návrh zpřesnění výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v případě poškozeného, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání

By | 22/02/2018

Vláda navrhuje zpřesnění způsobu výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v případě poškozeného, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Zpřesnění je navrhováno nejen pro oblast pracovních úrazů a nemocí z povolání u zaměstnanců, ale také u vojáků z povolání a u příslušníků bezpečnostních sborů.

Zpřesnění způsobu výpočtu spočívá v zakotvení pravidla, že u poškozeného, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, se za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši minimální mzdy platné v den zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání (viz návrh novely ustanovení § 271b odst. 3 zákoníku práce, ustanovení § 118 odst. 3 zákona o vojácích z povolání a ustanovení § 103 odst. 3 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů).

Důvodová zpráva uvádí následující důvod navrhovaného zpřesnění výpočtu:

„Hlavním důvodem navrhované právní úpravy je sjednotit postup zaměstnavatelů, resp. obou pojišťoven, které realizují zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u uchazečů o zaměstnání, aby již napříště nedocházelo k nedůvodnému rozdílnému postupu, který znamená, že jedné skupině je jako dosahovaný výdělku zohledňována výše minimální mzdy platná v den zařazení evidence uchazeče o zaměstnání, zatímco druhé skupině poškozených, je zohledňována výše minimální mzdy, kdykoliv dojde k jejímu zvýšení, což způsobuje snižování náhrady za ztrátu na výdělku nebo náhrady za ztrátu n služebním příjmu.“

Z navrhované právní úpravy je zřetelné, že se přiklání k řešení, které je výhodnější pro poškozené, jelikož se (zjednodušeně) výše náhrady vypočítává z rozdílu mezi výdělkem dosahovaným před škodní událostí a výdělkem dosahovaným po této události. U poškozených zařazených do evidence uchazečů o zaměstnání se tedy od výdělku dosahovaným před škodní událostí odečítá právě minimální mzda. Čím tedy bude tato minimální mzda nižší, tím bude náhrada vyšší. (Lze totiž předpokládat zvyšování úrovně minimální mzdy a nikoliv její snižování).

Legislativní proces lze sledovat zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=91.