Návrh začlenění interních doktorandů do skupiny osob, za které platí pojistné na veřejné zdravotní pojištění stát

By | 24/03/2017

Vláda v nedávné době vyslovila souhlas návrhem novely zákona o zdravotním pojištění (z. č. 48/1997 Sb.), jenž má zahrnout prezenční studenty doktorských studijních programů do skupiny osob, za něž platí pojistné na veřejné zdravotní pojištění stát.

Současná právní úprava limituje platbu pojistného za tyto studenty státem do dovršení 26 let věku, přičemž je zřejmé, že student doktorského studijního programu nemůže své studium řádně ukončit do svých 26 let. To platí tím spíše u lékařů, u nichž standardní doba magisterského studia činí 6 let. Navrhovaná právní úprava tedy tuto skutečnost reflektuje.

Dodat je nicméně zapotřebí, že interní doktorandi nesmí při studiu přesáhnout jeho standardní dobu. Zřejmým účelem novely je určitá podpora této skupiny studentů, aby mohli více času věnovat svému studiu. Není proto náhodou, že předkladatelem novely je místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace.

Návrh novely je dostupný zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=1006&CT1=0.