Návrh transformace fakultních nemocnic na nemocnice univerzitní

By | 17/03/2017

Minulý týden vláda schválila návrh nového zákona o univerzitních nemocnicích, jenž má nabýt účinnosti 1. ledna 2018.

Cílem návrhu zákona je zakotvit do právního řádu novou formu právnických osob, a to univerzitní nemocnice. Dosavadní fakultní nemocnice se tak účinností navrhovaného zákona mají změnit ze státních příspěvkových organizací na právní formu univerzitních nemocnic. Transformaci ovšem nepodlehne Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská univerzitní nemocnice Praha, jež zůstane i nadále státní příspěvkovou organizací.

Důvodem navrhované transformace fakultních nemocnic na nový typ právnické osoby má být jejich transparentnější a efektivnější řízení, jelikož dosavadní právní forma nevyhovuje současnému způsobu financování činnosti poskytovatelů zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění a požadavkům kladeným na jejich efektivní hospodaření a řízení. Podle důvodové zprávy spočívají současné problémy zejména v podvázání financování fakultních nemocnic a v omezení nakládání s jejich majetkem.

Účelem univerzitní nemocnice má být poskytování zdravotních služeb se zaměřením na vysoce specializovanou zdravotní péči a spolupráce s veřejnými a státními vysokými školami univerzitními při klinické a praktické výuce a vědecké, výzkumné a vývojové činnosti v oborech zdravotnického zaměření.  Hlavní činností univerzitní nemocnice pak má být zejména poskytování lůžkové a ambulantní zdravotní péče a dalších zdravotních služeb, uskutečňování související vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti a spolupráce s vysokými, vyššími odbornými a středními školami a jinými vzdělávacími zařízeními při klinické a praktické výuce.

Orgány univerzitní nemocnice mají být:

  • ředitel jako statutární orgán;
  • rada univerzitní nemocnice jako orgán především kontrolní;
  • akademická rada jako poradní organ ředitele a rady univerzitní nemocnice.

K zajištění spolupráce při uskutečňování výuky, specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a dalších pracovníků ve zdravotnictví a vědecké, výzkumné a vývojové činnosti budou univerzitní nemocnice uzavírat s vysokými školami veřejnoprávní smlouvu o spolupráci.

Kompletní znění návrhu zákona včetně důvodové zprávy je dostupné zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAJ7P7F41.