Maséři podle zdravotnického nebo živnostenského práva

By | 21/12/2020

Odborný právnický čtrnáctideník, Právní rozhledy, vydávaný Nakladatelstvím C. H. Beck, ve svém posledním čísle z roku 2020, dvojčísle 23/24, s. 821 – 827, přinesl právní rozbor autora této aktuality. Název rozboru zní Maséři podle zdravotnického nebo živnostenského práva. Pro předplatitele je dálkově přístupný zde: Beck-online. Časopisecky příspěvek vyšel podruhé, a to pro jiný okruh čtenářů, v Psychoenergetice, 2020, č. 2, s. 17 – 23.

Roku 2021 byl příspěvek bezplatně zveřejněn v Social Science Research Network.

Z podrobného obsahu, který si všímá i kulturní rozmanitosti, vybíráme následující.

Právní podstata masérství podle českého práva spočívá v rozlišování léčebných a neléčebných masáží. Tudíž v profesní úpravě podle zdravotnického, nebo živnostenského práva.

Ve zdravotnickém právu se objevují dvě nelékařská zdravotnická povolánímasér ve zdravotnictví nebo nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví. Veřejnoprávním důsledkem je existence dvou oborů zdravotních služeb.

V Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb ale vůbec nelze oborově zadat vyhledání oprávnění k poskytování zdravotních služeb v těchto oborech, udělených krajskými úřady. Příčina tkví v odborné nesprávnosti při správě registru. – I kdyby snad žádné oprávnění k takovým zdravotním službách nebylo nikomu uděleno.

Žádný ze zdravotních výkonů v těchto dvou oborech zdravotních služeb rovněž není zařazen do vyhl. č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Některé masérské zdravotní výkony (masáž reflexní a vazivovou či techniky měkkých tkání) tam však nalezneme pod zdravotními výkony fyzioterapeutickými. – Klasická masáž, navzdory tomu, že úředně spadá do činnosti obou uváděných zdravotnických povolání, není úhradově zahrnuta vůbec. Fyzioterapeut ovšem představuje zcela jiné nelékařské zdravotnické povolání (odbornost), a tudíž zcela jiný obor zdravotních služeb.

Na okraj, „techniku reflexní masáže“, jak je zdravotněprávně vymezena a zároveň hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a tudíž patří mezi zdravotní služby, nelze zaměňovat s reflexologií a jejími postupy. Reflexologie, navzdory zavedenému názvu, totiž vychází z východní teorie o drahách stejně jako akupunktura a podobné techniky, tedy i akupresura. Proto se pojmově, resp. definičně, jedná o zcela jiný postup.

Uváděný „vyhláškový“ právní stav důvodně vyvolává právní pochybnosti o ústavní konformitě, protože mu chybí síla zákona. – Pokud by vůbec byl dán věcný důvod pro omezení či zakázání hrazení léčebných zdravotních výkonů v těchto dvou oborech zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění. Namístě proto může být i úvaha o budoucím zákonném obnovení možnosti smluvního připojištění, které u nás existovalo v letech 1991 až 1997, ač se ale nemohlo rozvinout. Vedle zdravotních výkonů obou zmíněných masérských oborů by se toto obnovení mohlo týkat také např. výkonů dentální hygieny a částečně i výkonů porodní asistence, pokud by se jednalo o pomoc při porodu ve vlastním sociálním prostředí. Uvážit lze i některé další zdravotní výkony.

Oproti tomu živnostenské právo upravuje sportovní, rekondiční a regenerační masáže jako vázané živnostenské podnikání. O zaměstnání by se ale jednalo volné. Sportovní masáž je brána v potaz z hlediska získání osvědčení o profesní kvalifikaci ve sportovní masáži podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Podobně profesně rozdělené činnosti se týkají oborů psychologie ve zdravotních službách (vedle psychologie ve školství nebo psychologického poradenství a diagnostiky aj.), nutriční terapie (vedle výživového poradenství) a porodní asistence (vedle asistence dul).

Podrobnosti jsou dále věnovány prvkům péče řádného odborníka, a to jak v případě zdravotnickém, tak živnostenském.

Na doplnění jsou uváděny i některé hraniční či jiné činnosti včetně vztahu ke službám přírodních léčitelů. Uváděny jsou i tantrické masáže s jejich jemnohmotnou povahou a možným významem i náboženským. Za protiklad jsou brány tzv. erotické masáže, založené na prostituci, která sleduje zcela jiný účel.

Závěrem jsou obsaženy některé konkrétní právně politické návrhy na zlepšení. Rozuměno zejména odstranění dosavadních chyb, které jdou k tíži Ministerstva zdravotnictví. Hlavní právně politický podnět směřuje k obnovení instituce smluvního připojištění. Odstranit dnešní závadný stav ale není vázáno na tento legislativně politický přístup.

Práce tematicky doplňuje dvě autorovy knihy z let 2018 a 2020; viz Kniha Právo přírodního léčitelstvíKniha Právo komplementární a alternativní medicíny.

 

Edit 15. 3. 2021