J. Rachels: The End of Life. Euthanasia and Morality

By | 17/06/2013

429011_477689415623309_321922963_nProblém etické evaluace euthanasie ve všech jejích podobách představuje jedno ze široce diskutovaných témat současné bioetiky. Diskuse se neustále rozrůstá a zasahuje do oblastí filosofie, teoretické a aplikované etiky, paliativní péče či právních úvah. Mezi základní publikace pojednávající o euthanasii z morálního hlediska zcela nepochybně patří kniha amerického  filosofa Jamese Rachelse The End of Life. Euthanasia and Morality (James Rachels je mimojiné autorem vynikajícího úvodu do etiky s názvem The Elements of Moral Philosophy a publikace pojednávající o etických dopadech darwinismu Created From Animals).

Rachels ve své práci vychází z konsekvencialistické etiky a zaměřuje svou kritiku na ústřední body tradiční etiky hodnotící euthanasii jako zcela nepřípustnou. Autor rozlišuje mezi biologickým životem, jenž sám o sobě není hoden naší ochrany, a tím, když lidské osoby mají určitý život v tom smyslu, že žijí svůj život, který spočívá v naplňování preferencí a předpokládá tudíž alespoň základní formu vědomí. Rachels rovněž stručně kritizuje tradiční nauku o posvátnosti lidského života. Jádro jeho publikace spočívá v ukázání neplatnosti určitých distinkcí, jež se tradičně považovaly za eticky relevantní. Americký filosof jednak pomocí myšlenkových experimentů ukazuje, že do mravního hodnocení lidských činů nevstupují intence jednajících osob, nýbrž pouze jejich důsledky (konsekvencialismus). Dále se zaměřuje na rozdíl mezi aktivním zabitím a ponecháním zemřít, který stojí v pozadí současné lékařské praxe umožňující lékařům neprodlužovat léčbu, jež pacientům nepřináší žádný prospěch a ponechat je tak zemřít, zatímco jim ve většině zemí zakazuje aktivní usmrcení pacientů. Rachels se pokouší ukázat, že z etického hlediska neexistuje žádný důležitý rozdíl mezi aktivním usmrcením pacienta a ponecháním pacienta zemřít, takže neexistuje ani žádný eticky relevantní rozdíl mezi aktivní a pasivní euthanasií. Dovozuje dokonce, že aktivní euthanasie je z etického hlediska lepší volbou, pokud je ve hře pomalé a bolestivé umírání (pasivní euthanasie), oproti rychlé a bezbolestné smrti.

Rachels rovněž kriticky hodnotí tradiční námitky proti euthanasii (slippery slope, náboženské argumenty apod.) a zamýšlí se nad možnostmi její legalizace. Jeho kniha představuje jednu z nejpovedenějších publikací zabývajících se euthanasií a mohla by se stát východiskem všech diskuzí mezi jejími zastánci a odpůrci, neboť zcela jasně ukazuje, v jaké oblasti by měla debata probíhat a jaké by měly být její klíčové momenty.

Rachels, J. The End of Life. Euthanasia and Morality. Oxford-New York: Oxford University Press 1986.