Author Archives: Ivo Smrž

ÚS se opět vyjadřoval k teorii „ztráty šance“

By | 02/06/2021

Dne 25. května letošního roku vydal Ústavní soud nález sp. zn. IV. ÚS 3416/20, v němž se opět zabýval problematikou „ztráty šance“ a možnosti její náhrady (odčinění) v českém právu. Jedná se o nález, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1014/2020 ze dne 31. 8. 2020, které odmítlo po podrobném rozboru inkorporovat teorii… Celý text »

NS se vyjádřil k podmínce „zvlášť závažného ublížení na zdraví“ ve smyslu § 2959 OZ

By | 28/05/2021

Dne 12. 5. 2021 schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu právní větu k rozhodnutí NS 25 Cdo 4210/2018, které se týkalo podmínek aplikace ustanovení § 2959 občanského zákoníku ve vztahu k vymezení „zvlášť závažné újmy na zdraví“. Nejvyšší soud zde dospěl k pro civilní deliktní právo významnému závěru, že bez dalšího nelze ztotožňovat „zvlášť závažné ublížení na… Celý text »

CPME vydalo zásady k problematice telemedicíny

By | 18/05/2021

Na konci března letošního roku vydal Stálý výbor evropských lékařů (CPME) zásady k problematice telemedicíny, kterou lze rozumět výkon medicíny distančním způsobem. CPME shrnulo zásady takto: “The COVID-19 pandemic has accelerated the use of telemedicine, across Members States where it is rapidly becoming a feature of day-to-day medical practice. On a large scale, doctors and… Celý text »

Vyhlášky vymezující činnosti, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene

By | 04/05/2021

Počátkem letošního roku počalo Ministerstvo zdravotnictví vydávat vyhlášky, které vymezují činnosti, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene, a to ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle jednotlivých specializačních oborů. Vydány takto byly již vyhlášky týkající se… Celý text »

Ústavní soud se vyjádřil k právu rodičky na vydání placenty

By | 25/03/2021

V recentním nálezu sp. zn. III. ÚS 2480/20 Ústavní soud mimo jiné posuzoval otázku, zda má rodička právo na vydání placenty – plodového lůžka. Nejvyšší soud v předcházejícím řízení (sp. zn. 25 Cdo 3118/2019) uzavřel, že rodičce takové právo za žádných okolností nenáleží. Ústavní soud nicméně dospěl k závěru, že právo na vydání placenty lze podřadit pod rámec… Celý text »

Duševní újma na zdraví jako kategorie „dalších nemajetkových újem“ podle § 2958 OZ? Nález ÚS

By | 02/03/2021

Ústavní soud se ve svém aktuálním nálezu sp. zn. II. ÚS 1564/20 zabýval problematikou odčiňování duševních útrap (psychického strádání), a to mj. ve světle ustanovení § 2958 občanského zákoníku a jednotlivých zde zakotvených dílčích nároků (náhrad) – bolestného, náhrady za ztížení společenského uplatnění (ZSU) a náhrady dalších nemajetkových újem. Pozornost zde zaměřím právě na tuto… Celý text »

Rozhodování u pacientů v intenzivní péči v situaci nedostatku vzácných zdrojů – stanovisko výboru ČSARIM a právní rozbor situace

By | 19/02/2021

Na konci října loňského roku uveřejnil na zdejších stránkách Tomáš Doležal materiál, který si klade za cíl shrnout podstatné etické a právní principy, na nichž by měly být vystavěny případné rozhodovací mechanismy o alokaci vzácných zdrojů. Dokument je dostupný zde. V návaznosti na tento dokument a rovněž i současnou situaci považuji za vhodné upozornit mj. na… Celý text »