Author Archives: Ivo Smrž

Ústavní soud zrušil rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se bolesti jako trvalého následku poškození zdraví

By | 15.7.2017

V jedné z předchozích aktualit (dostupné zde: https://zdravotnickepravo.info/rozhodnuti-nejvyssiho-soudu-tykajici-se-bolesti-jako-trvaleho-nasledku-poskozeni-zdravi/) jsme informovali o rozsudku Nejvyššího soudu, jímž bylo zamítnuto dovolání týkající se odškodnění pacientky za non lege artis postup zubního lékaře, jímž jí byla způsobena újma na zdraví. Nejvyšší soud v dovolacím řízení řešil otázku promlčení nároku pacientky na odčinění újmy na zdraví, přičemž vyslovil právní větu, že: „Jsou-li… Read More »

Schválení snížení limitů doplatků na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely Poslaneckou sněmovnou

By | 13.7.2017

V rámci legislativního vývoje v oblasti zdravotnictví nelze opominout skutečnost, že Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely ustanovení § 16b zákona o veřejném zdravotním pojištění, jenž snižuje limity doplatků za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely u zranitelných skupin obyvatelstva. Ke konkrétní výši limitů doplatků viz předchozí aktualita dostupná… Read More »

Návrh na zvýšení plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění za státní pojištěnce

By | 5.7.2017

Samotným závěrem měsíce června schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (z. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jehož cílem je navýšit platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění za státní pojištěnce, a to na roky 2019 a 2020. Konkrétně se jedná o navýšení vyměřovacího základu pro… Read More »

Návrh novely zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve znovuobnovení specializačního oboru Praktické lékařství pro děti a dorost

By | 24.6.2017

Skupina poslanců v čele s doc. Bohuslavem Svobodou předložila Poslanecké sněmovně novelu zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, jehož cílem je znovuobnovení specializačního oboru Praktické lékařství pro děti a dorost, jelikož tento specializačního obor byl novelou předmětného zákona odstraněn. Důvodem pro znovuobnovení specializačního… Read More »

Vývoj české legislativy v oblasti zdravotnictví

By | 15.6.2017

V minulých dnech opět došlo k významnému posunu legislativního procesu u několika zákonů z oblasti zdravotnictví, o nichž již na těchto stránkách bylo dříve pojednáno. Nejprve lze uvést, že Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny přerušil projednávání vládního návrhu zákona o univerzitních nemocnicích. Podrobnější informace jsou dostupné zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=1054. Dále, Senát schválil jak novelu zákona o specifických zdravotních službách,… Read More »

Zrušení stávajícího principu určování úhrady zdravotnických prostředků ze systému veřejného zdravotního pojištění Ústavním soudem

By | 8.6.2017

Závěrem minulého měsíce vydal Ústavní soud nález, jímž s účinností od 1. 1. 2019 zrušil část ustanovení § 15 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, upravujícího princip určování úhrady zdravotnických prostředků ze systému veřejného zdravotního pojištění. Rovněž došlo ke zrušení části oddílu C přílohy k tomuto zákonu. Konkrétně byla zrušena následující část výše… Read More »

Upozornění na sympozium na téma: Nadstandard v českém zdravotnictví

By | 29.5.2017

Dne 14. 6. 2017 se od 9:00 hod. v místnosti č. 300 uskuteční na půdě PF UK sympozium na téma: Nadstandard v českém zdravotnictví. Sympozium pořádá Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Centrem zdravotní ekonomie a managementu při Univerzitě Karlově. Program sympozia včetně dalších informací je dostupný zde: http://www.prf.cuni.cz/news/pozvanka-na-konferenci-nadstandard-v-ceskem-zdravotnictvi-14-cervna-1404055667.html. Doporučit na Facebook Tweet… Read More »

Rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se bolesti jako trvalého následku poškození zdraví

By | 26.5.2017

Závěrem loňského roku vydal Nejvyšší soud rozsudek pod sp. zn. 25 Cdo 3228/2014, jenž byl uveřejněn pod č. 7/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a jenž se zabýval bolestí jako trvalým následkem poškození zdraví. I když Nejvyšší soud posuzoval případ podle občanského zákoníku z roku 1964, je podle názoru Petra Vojtka, člena senátu, jenž rozsudek vydal,… Read More »