Zrušení vyhlášky o bolestném a ztížení společenského uplatnění a její použitelnost při odškodňování pracovních úrazů

By | 05/02/2014

V poslední době je možno zaznamenat názory, že vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění sice byla zrušena, ale pro oblast vyčíslování odškodnění pracovních úrazů je stále použitelná. Podle některých pojišťoven, advokátů, ministerstev a další instituce je nutno vycházet z toho, že předmětná vyhláška v případě vyčíslení odškodnění bolestného a ZSU při pracovních úrazech nadále platí, neboť na ni odkazuje zákoník práce v ustanovení § 394 odst. 2. Toto ustanovení stanoví, že „do doby nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění se postupuje podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb.“. Vzhledem k tomu, že účinnost zákona o úrazovém pojištění je v současné době stanovena na 1. ledna 2015, mělo by se do konce roku 2014 nadále postupovat podle citované vyhlášky.

Pro zasmání poukazuji na stanovisko Ministerstva zdravotnictví a MPSV v této věci – blíže na

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanovisko-mz-a-mpsv-k-odskodnovani-pracovnich-urazu-po-112014_8688_1.html

Sofistikovanější stanovisko je možno nalézt zde:

Stanovisko [PDF]

V těchto názorech je poukazováno na § 3029 odst. 2 NOZ, podle nějž nestanoví-li NOZ něco jiného, nejsou dotčena ustanovení právních předpisů z oboru práva veřejného, jakož i ustanovení jiných právních předpisů upravujících zvláštní soukromá práva.

Z mého pohledu je ale argumentace podaná ve shora uvedeném článku i stanovisku chybná, a to hned z několika pohledů:

– předně vyhláška byla výslovně uvedena ve výčtu předpisů, které jsou NOZ zrušovány;

– v přechodných ustanoveních k ZP není nic, co by řešilo další používání zrušeného právního předpisu;

– aplikace § 3029 odst.2 je chybná, neboť míří na zcela odlišné situace a zákoník práce v oblasti náhrady újmy zcela jistě neupravuje zvláštní soukromá práva – spíše je tedy nutno použít § 3029 odst. 1;

– lze předpokládat, že úmyslem zákonodárce bylo jednotné odškodňování újmy na zdraví pro celou oblast civilního práva a za této situace by bylo zvláštní, pokud by pro újmy na zdraví podle OZ vyhláška zrušena byla a pro pracovní úrazy nikoliv;

– rozdělení systému odškodňování může vést k obrovským hodnotovým rozporům a povede finálně k protiústavní praxi.

 

Pro praxi tak je nutno provést následující závěry:

vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění byla zrušena a tedy není právní povinností podle ní postupovat

– současně se může stát, že některé pojišťovny si zvolí tuto zrušenou vyhláška jako metodickou pomůcku pro vyčíslování náhrad i po 1.1. 2014. V takovém případě nic nebrání lékaři vyčíslení podle zrušené vyhlášky provést, ovšem s dodatkem, že tak bylo učiněno na výslovnou žádost pojišťovny nebo pacienta

– vyčíslení nemá charakter posudku, jako tomu bylo do 31.12. 2013.

– současně je zřejmé, že takovéto vyčíslení podle zrušené vyhlášky lékař provést nemusí a může do žádosti uvést pouze kódy diagnóz podle MKN nebo popis poškození zdraví Je pak na příslušném subjektu (pojišťovně, soudu, atd.), aby si zhodnocení výše provedl sám.

One thought on “Zrušení vyhlášky o bolestném a ztížení společenského uplatnění a její použitelnost při odškodňování pracovních úrazů

Comments are closed.