Program workshopu o odpovědnosti za následky povinného očkování

By | 04/12/2015

Vážení kolegové,

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop medicínského práva, který pořádá Kabinet zdravotnického práva ÚSP AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR na téma Právní odpovědnost a povinné očkování. Workshop se bude konat 10.12. na ÚSP AV ČR, v.v.i.

 

Příspěvky budou následující:

 • Povinné očkování prizmatem judikatury ESLP – JUDr. Jan Malíř, Ph.D.
 • Evropská unie a vakcinace – JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
 • Vývoj judikatury ve věci povinného očkování v ČR – Mgr. Pavel Doubek
 • Možné návrhy řešení odpovědnosti za újmy způsobené v důsledku povinného očkování – Adam Doležal, LL.M.
 • Liga lidských práv k otázce odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování – zástupci LLP
 • Odpovědnost za očkování – problematika příčinné souvislosti a důkazního břemene – JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.

 

Pozvánku a bližší program naleznete zde:

Program workshop_ povinné očkování

1 thoughts on “Program workshopu o odpovědnosti za následky povinného očkování

 1. Ruda

  NÁVRH NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ, PODPOŘE A ROZVOJI VEŘEJNÉHO ZDRÁVÍ ZAVÁDÍ MOŽNOST ODŠKODNĚNÍ OSOB POŠKOZENÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝMI NEGATIVNÍMI DŮSLEDKY OČKOVÁNÍ.

  Návrh vypracovali poslanci Národní Rady SR Jozef Mikloško a Ivan Uhliarik
  Základným cieľom návrhu novely zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov je vytvorenie priestoru pre možnosť odškodnenia osôb postihnutých nepredpokladanými negatívnymi dôsledkami očkovania. Návrh novely zavádza možnosť odškodnenia poškodenia očkovaním obdobným spôsobom a v obdobnej výške, aký používajú už platné normy o odškodnení ujmy na zdraví z rôznych iných dôvodov. Vzhľadom k záujmu štátu na povinných očkovaniach a zabezpečení profylaxie obyvateľov formou očkovania je povinnosťou štátu odškodniť poškodených, u ktorých sa vyskytli nežiadúce dôsledky očkovania presahujúce bežnú reakciu na očkovanie. Zabezpečením tohto odškodnenia budú osoby poškodené očkovaním schopné si zabezpečiť prostriedky na zmiernenie či liečbu negatívnych dôsledkov očkovania a zníženia spoločenského uplatnenia.
  Zákon zavádza štandardný proces posudzovania žiadostí o odškodnenie, v ktorom budú mať postavenie rozhodujúcich správnych orgánov regionálne úrady verejného zdravotníctva ako aj Úrad verejného zdravotníctva SR. Kompetenciu na posúdenie správnosti rozhodnutia správnych orgánov zveruje návrh novely zákona do rúk správnych súdov.
  Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  JE TRESTUHODNÉ ŽE ČESKÉ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ PLÁNUJE TVORBU OBDOBNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY NA 2 – 3 ROKY!!!!!!!!!!!! ZŘEJMĚ NEVÍ, ŽE NA SLOVENSKU UŽ NÁVRH EXISTUJE OD ROKU 26.4. 2014 A V USA JIŽ OD ROKU 1986……..

  .Podrobné znění tisku 1000 včetně důvodové zprávy je zde

  https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fcpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=1000

Comments are closed.