Návrh novely zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve znovuobnovení specializačního oboru Praktické lékařství pro děti a dorost

By | 24/06/2017

Skupina poslanců v čele s doc. Bohuslavem Svobodou předložila Poslanecké sněmovně novelu zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, jehož cílem je znovuobnovení specializačního oboru Praktické lékařství pro děti a dorost, jelikož tento specializačního obor byl novelou předmětného zákona odstraněn.

Důvodem pro znovuobnovení specializačního oboru Praktické lékařství pro děti a dorost je podle navrhovatelů skutečnost, že: „Obor Praktický lékař pro děti a dorost je významným oborem primární péče. Je odpovědí na potřeby české společnosti a soustavy péče o děti a dorost v naší zemi: důraz na primární péči, důraz na prevenci, přesun péče z oblasti lůžkové péče do ambulancí primární péče (subsidiarita). Péče o děti v primární péči se významně liší od léčby, která probíhá na lůžkových oddělení nemocnic a klinik…

Lékař, který získá specializovanou způsobilost v oboru Praktický lékař pro děti a dorost je díky náplni specializačního vzdělávání připraven na samostatnou práci v ambulantní primární péči. Naproti tomu lékař v oboru dětské lékařství pracuje po atestaci v týmu zkušených lékařů na klinice, kde může své pacienty konzultovat, jeho rozhodnutí ještě řadu let podléhají schválení či supervizi primáře či přednosty oddělení.“

Navrhovatelé rovněž argumentují, že odstranění tohoto specializačního oboru bude mít dopad na stávající legislativu, jejíž změna nebyla navrhována, což dle navrhovatelů povede k legislativním chybám s negativním dopadem na zdravotnictví.

Vláda se nicméně k této novele postavila negativně a vyjádřila s ní nesouhlas. Akcentovala naopak jednotné specializační vzdělávání v oboru pediatrie a rovněž upozornila na možný rozpor novely s evropským právem.

Novela zákona měla být projednána do 9. června letošního roku, což se však zatím nestalo.

Více podrobností zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=1086.