Zdravotně nezpůsobilí řidiči a povinnosti lékařů

By | 07/12/2011

V létě letošního roku prošel legislativním procesem zákon č. 297/2011 Sb., který novelizuje zákon o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.). Tato novela se do vědomí čtenářů zatím spíše dostala díky tomu, že prý již konečně zamezí beztrestnosti pachatelů přestupků, kteří se vymlouvají na osobu blízkou.

Čtenáři, kteří jsou však zároveň lékaři, by si však měli všimnout ještě jednoho zajímavého bodu, a to nového § 89a zákona o silničním provozu, který díky této novele nabude účinnosti již 1. ledna 2012.

Toto nové ustanovení zní: „Lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění.“ 

Pojďme se však nejprve na tuto problematiku podívat trošku zeširoka. Jednou z podmínek pro udělení řidičského oprávnění je to, že ten, kdo o něj žádá, je osoba zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel. Tuto podmínku musí taktéž splňovat držitel řidičského oprávnění po celou dobu držení řidičského oprávnění.

Zákon o silničním provozu dále vysvětluje, že zdravotní způsobilostí k řízení motorových vozidel se rozumí tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel.

Nemoci, vady, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů.

Zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla však zásadně není ten, kdo má poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách podle posudku o zdravotní způsobilosti.

Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě prohlášení žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření.

Posuzujícím lékařem se v daném kontextu rozumí registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče, nebo kterýkoli praktický lékař v případě osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře zařízení závodní preventivní péče.

Po provedení lékařské prohlídky, popřípadě odborného vyšetření vydá posuzující lékař žadateli posudek o zdravotní způsobilosti. Posuzující lékař v posudku o zdravotní způsobilosti uvede zjištěný zdravotní stav z hlediska zdravotní způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění a hodnocení jeho zdravotní způsobilosti.

Žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění tak může být buď zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, nebo zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou, popřípadě zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel.

V návaznosti na tato pravidla ukládal dosud § 86 zákona o silničním provozu jednu povinnost posuzujícím lékařům. Dané ustanovení posledních téměř devět let znělo takto: „Je-li žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění podle posouzení zdravotní způsobilosti zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, oznámí posuzující lékař neprodleně tuto skutečnost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a zašle mu kopii posudku o zdravotní způsobilosti.“

Aktuální novela však od Nového roku změní toto ustanovení tak, že nově bude znít: „Je-li žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění podle posouzení zdravotní způsobilosti zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, oznámí posuzující lékař neprodleně tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění a zašle mu kopii posudku o zdravotní způsobilosti.“

Adresátem oznámení posuzujícího lékaře se tak od 1. ledna 2012 má stát „obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia“ posuzované osoby.

Nepochybně si teď říkáte: Co je to „obvyklé bydliště“? Nebojte se, zákon vás ve vašich pochybnostech nenechá na holičkách! Nové ustanovení § 2 písm. hh) zákona o silničním provozu tento výraz definuje. Říká se zde, že obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba:

–         pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo

–         pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou.

Tak teď už to víte a jste-li posuzujícími lékaři, máto již od zákonodárce naprosto jasné instrukce. Teď už stačí jen tyto informace od posuzovaného vědět.

Nicméně vrátím-li se ke shora uvedenému novému znění ustanovení § 86, doplním ještě zákonné vysvětlení významu slov „místo studia“. Zákon jej definuje nadvakrát. Nejprve uvádí, že se studiem rozumí základní vzdělávání, střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v denní formě v oborech vzdělání v základní škole, střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, a prezenční studium v akreditovaných studijních programech na vysoké škole. Následně pak doplňuje, že místem studia je adresa místa, kde probíhá výuka nebo její podstatná část.

Nyní se však dostaneme k tomu, co je zásadně nové v této části zákona o silničním provozu. Jak jsem v úvodu avízoval, je to ustanovení § 89a, který dosud v zákoně nebyl. Toto zcela nové ustanovení tedy vyžaduje, aby kterýkoli lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, o této skutečnosti neprodleně informoval obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění.

Tato povinnost tedy stíhá všechny lékaře, kteří se u dané osoby dozvědí dvě informace: 1. že je se jedná o žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, 2. že je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel.

Pro jistotu znovu zdůrazním, že naplnění druhého bodu je vázáno na zjištění některé nemoci, vady, nebo stavu, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, a které jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak může vycházet ze zjištění, že daná osoba má poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách.

Závěrem podtrhávám, že tato zjištění nijak nemusí souviset s tím, že by daný lékař ke svému závěru dospěl v rámci cíleně prováděného posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Prostě má tuto povinnost, kdykoli k tomuto závěru dojde, ačkoli je toto zjištění důsledkem úkonů, které prováděl za zcela jiným účelem.

1 thoughts on “Zdravotně nezpůsobilí řidiči a povinnosti lékařů

 1. Adam Doležal

  Jenom tak k doplnění Radkova textu.
  Já mám menší problém s novým ustanovením: „Lékař, který zjistí, … že je zdravotně způsobilý … s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat …“
  Ovšem v daném případě je trochu problém s výkladem pojmu „zjistí, že není zdravotně způsobilý“. Domnívám se, že k posouzení zdravotní způsobilosti by mělo docházet až před vydáním posudku, proti němuž je možné podat opravný prostředek.
  Srovnáme-li ustanovení zákona č. 119/2002 o zbraních, pak je toto daleko lépe vyřešené v § 20 odst. 3 a odst. 4:
  „(3) Zjistí-li posuzující lékař u držitele zbrojního průkazu změnu zdravotního stavu, která má za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, je povinen vydat nový posudek o zdravotní způsobilosti a zaslat jej bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie; u držitele zbrojního průkazu skupiny D je povinen též informovat bez zbytečného odkladu zaměstnavatele.
  (4) Každý lékař, který zjistí nebo nabyde důvodné podezření, že držitel zbrojního průkazu trpí nemocí, vadou nebo stavem, který vylučuje nebo omezuje držení nebo nošení zbraně, poučí jej o této skutečnosti a oznámí ji bez zbytečného odkladu posuzujícímu lékaři. Posuzující lékař pak postupuje podle odstavce 3.“
  Povinný pak má povinnost dostavit se na prohlídku k posouzení zdravotní způsobilosti a pokud se nedostaví, tak se oznamuje policii a je to důvod k odebrání zbrojního průkazu.
  Zdá se mi, že formulace „zjistí nebo nabyde důvodné podezření, že držitel trpí nemocí, vadou nebo stavem“ je přesnější a správné.
  Co se stane, pokud lékař jiné odbornosti než PL oznámí, že držitel ztratil zdravotní způsobilost a posudek pak bude jiný?

Comments are closed.