Zajišťuje zákon o zdravotních službách dostatečně ochranu informací vedených v dokumentaci o třetích osobách?

Zákon o zdravotních službách (ZZS) řeší problematiku nahlížení do zdravotnické dokumentace v § 65. Ačkoliv by se mohlo zdát, že úprava je téměř totožná s úpravou obsaženou v původním zákoně o péči o zdraví lidu, jsou tam drobné odlišnosti. Moje výtka (resp. nejistota) směřuje k problematice nahlížení do dokumentace pacienta osobami, které pacient určil. Nejedná se mi v tomto případě o  osoby blízké, ale osoby, které pacient určí, aniž by byly v rodinném či příbuzenském vztahu – např. kamarád, přítelkyně, atd.

V tomto případě zákon o péči o zdraví lidu obsahoval ustanovení (§ 67bb odst. 2), podle nějž zdravotnické zařízení bylo povinno zajistit, aby osoba, která může nahlížet podle tohoto zákona do zdravotnické dokumentace nebo do jiných zápisů vztahujících se ke zdravotnímu stavu pacienta, anebo si může pořizovat výpisy, opisy nebo kopie těchto dokumentů, nezjistila osobní údaje třetích osob. A právě o ochranu údajů těchto třetích osob mi jde. Typicky se jednalo o údaje o zdravotním stavu rodičů (rodinná anamnéza), které byly právě tímto ustanovením chráněny.

Úpravu obdobnou § 67bb odst. 2  zákona o péči o zdraví lidu obsahuje i nový občanský zákoník (§ 2648). V ZZS obdobné ustanovení nemohu najít – jsou tedy tato data patřičně chráněna? Přetože nemohu najít výslovnou úpravu (neodvažuji se na 100% tvrdit, že tam není), dovolím si tvrdit, že tyto údaje přesto chráněny jsou. V zásadě přichází v úvahu několik možných argumentačních přítupů:

1. po nabytí účinnosti OZ  prostřednictvím úpravy § 2648 (vzhledem ke specialitě ZZS je to otázka)

2. prostřednictvím z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů – § 10 (i zde je ZZS speciálním zákonem a použití tohoto ustanovení je diskutabilní  -např. i proto, ž e údaje o třetích osobách jsou zpracovávány bez jejich souhlasu)

3. prostřednictvím argumentace povahou vztahu mezi lékařem a pacientem a účelem pověření osoby určené pacientem k nahlížení ( tato osoba má právo zjistit informace o zdravotním stavu pacienta, nikoliv třetí osoby) – i zde má argumetace trhliny.

Takže pokud tam obdobné ustanovení je, tak je vše v pořádku. Pokud nikoliv, mohou nastat problémy s poskytnutím dostatečné ochrany osobních údajů třetích osob.