Výpočet odměny advokáta podle advokátního tarifu ve sporech podle ustanovení § 2959 občanského zákoníku – rozhodnutí NS

By | 13/12/2021

Prosincové zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu schválilo mj.  právní větu k rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 2060/2020 ze dne 29. 4. 2021, které se zabývalo problematikou tarifní hodnoty pro určení odměny advokáta podle advokátního tarifu ve sporech podle ustanovení § 2959 občanského zákoníku (odčinění duševních útrap sekundárních obětí při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví).

Nejvyšší soud se přiklonil k řešení, že tarifní hodnotu je třeba určit podle ustanovení § 9 odst. 4 písm. a) advokátního tarifu, tedy fixní částkou ve výši 50 000 Kč a nikoliv podle ustanovení § 8 odst. 1 advokátního tarifu. Nikoliv tedy podle výše peněžitého plnění v době započetí úkonu právní služby.

Právní věta rozhodnutí zní takto: „Ve věcech peněžité náhrady za zásah do práva na soukromý a rodinný život způsobený usmrcením osoby blízké podle § 2959 o. z. se pro účely určení tarifní hodnoty postupuje podle § 9 odst. 4 písm. a/ vyhlášky č. 177/1996 Sb. (ve znění pozdějších předpisů).“

Z odůvodnění:

„Dovolací soud, s vědomím nejednotné judikatury ve věci určení tarifní hodnoty pro účely výpočtu odměny advokáta podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů; (dále jen „vyhláška č. 177/1996 Sb.“), dospěl k závěru o správnosti té linie soudních rozhodnutí (např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2019, sp. zn. 25 Cdo 1901/2018, či rozsudek ze dne 27. 6. 2019, sp. zn. 25 Cdo 4210/2018), podle které ve věcech peněžité náhrady za zásah do práva na soukromý a rodinný život způsobený usmrcením osoby blízké  podle § 2959 o. z. (tj. do osobnostního práva) nelze při stanovení odměny advokáta postupovat podle § 7 ve spojení s § 8 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb. Tato ustanovení nereflektují povahu řízení o peněžitých náhradách  za újmu na přirozených právech člověka,  neboť v době započetí úkonu právní služby nelze určit výši plnění, jestliže určení výše náhrady závisí na posouzení soudu podle mnoha kritérií (intenzita vztahu se zemřelým, věk zemřelého a pozůstalých, případná existenční či hmotná závislost na zemřelém, případné poskytnutí jiné satisfakce, postoj škůdce, dopad události do jeho duševní sféry, majetkové poměry škůdce, míra zavinění, resp. míra spoluzpůsobení smrti poškozeným, vzít v potaz je třeba i okolnosti vyjmenované v § 2957 o. z.). Na tyto případy je, obdobně jako v případech řízení o zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3378/2013, nebo ze dne 26. 5. 2015, sp. zn. 30 Cdo 1791/2015), přiléhavé aplikovat ustanovení § 9 odst. 4 písm. a) advokátního tarifu, jež ostatně dle výslovného znění na věci osobnostních práv, v nichž je navrhována náhrada nemajetkové újmy, dopadá. Odměna advokáta se proto v projednávané věci vypočte z paušální tarifní hodnoty 50 000 Kč v citovaném ustanovení stanovené.“

Rozhodnutí je dostupné zde.