Vyhláška ministerstva zdravotnictví o stanovení činností, které může lékař po absolvování lékařské fakulty vykonávat bez dozoru atestovaného lékaře

By | 03/01/2019

Samotným závěrem loňského roku (28. 12. 2018) nabyla účinnosti vyhláška č. 280/2018 Sb., o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti.

Vyhláška navazuje na ustanovení § 4 odst. 3 z. č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, které stanoví: „Bez odborného dozoru může lékař s odbornou způsobilostí vykonávat činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných studiem podle odstavce 1 a které jsou stanovené prováděcím právním předpisem…“

Vyhláška obsahuje jediné ustanovení, které tyto činnosti vymezuje, a to celkem v 14 odstavcích. Výčet činností je taxativní.

Dle mého názoru by nicméně bylo vhodnější, kdyby vyhláška vymezovala tyto činnosti výčtem demonstrativním. Obdobně činí vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků (nelékařů), kupř. ustanovení § 4 odst. 1 posledně uvedené vyhlášky před výčtem konkrétních činností obsahuje slovo „zejména“ značící demonstrativní charakter výčtu.

Demonstrativní výčet by umožnil zohlednit konkrétní okolnosti, což by zajistilo vyšší míru flexibility. Ochrana pacienta by i tak byla zajištěna – zákon požaduje, aby se jednalo o činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných studiem lékařské fakulty. Je tedy otázkou, zda je vůbec zákonné zmocnění pro vydání předmětné vyhlášky zapotřebí.

Na druhou stranu je pro začínající lékaře a ostatně i pro samotné poskytovatele zdravotních služeb výčet činností přínosný z hlediska právní jistoty, jelikož je bez dalšího zřejmé, které činnosti lze bez dozoru atestovaného lékaře vykonávat.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.