Vydání nové knihy – Kauzalita v civilním právu

Minulý týden vyšla v edici Kabinetu zdravotnického práva  a bioetiky nová kniha – Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory. V příloze přikládám text nové e-knihy a přikládám stručnou anotaci.

Kauzalita v civilním právu [PDF]

DOLEŽAL, Adam – DOLEŽAL, Tomáš. Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016, 262 s., ISBN 978-80-87439-27-2

Anotace:

Tato kniha se zabývá pojetím kauzality v právním diskurzu. Autoři se v této monografii zabývají velmi složitou a v českém právním prostředí dosud nedoceněnou problematikou  kauzální spojení mezi příčinou a následkem.

Monografie zahrnuje nejen teoretické bádání nad pojmem kauzalita, analyzuje příčinnou souvislost v kontextu vědy, filosofie a lingvistiky, ale se zabývá se také platnými právními úpravami a přináší řadu modelových příkladů a judikatury. Zvláštní pozornost je věnována problematice kauzálního nexu v medicínsko-právních sporech.

Autoři se také obšírně věnují problematickým typům kauzality jako jsou souběžná, kumulativní, alternativní a hypotetická kauzalita a přinášejí návody, jak stanovit existenci příčinného spojení v těchto případech.

Kniha nabízí zajímavé počtení pro širokou odbornou veřejnost, neboť kauzalita není pouhým abstraktním konceptem, ale má v právu významnou a ryze praktickou funkci   – spojuje jednání osoby s odpovědností za toto jednání.