Vychází snad nový OZ při udělování souhlasů se zásahy do integrity z jiné hodnotové škály než ZZS?

Na otázku, zda OZ vychází z jiné hodnotové škály než ZZS?, se nedá odpovědět jinak, než že ano. V řadě případů lze tato hodnotová východiska sladit nebo texty alespoň interpretovat částečně souladně. V řadě případů se věc vyřeší aplikací pravidla lex specialis derogat legi generali. Ale nyní přede mnou vyvstal problém, který může mít velmi závažné dopady v praxi. Vypadá to totiž, že OZ v rámci koncepce úpravy udělení souhlasu se zákrokem má nastavenou stupnici takto: 1. souhlas (§93) – 2.zástupný souhlas (§98) – zákrok bez souhlasu a to bez ohledu na vážnost ohrožení života člověka (§99 – podstatou postupu bez souhlasu totiž je nejen náhlé a patrné nebezpečí pro život člověka, ale současně, že nelze souhlas ve stavu nouze získat ani v jiné než stanovené formě – z čehož dovozuji, že tento souhlas nelze získat až jsou-li vyčerpány všechny možnosti jeho získání).
Zatímco ZZS vychází z odlišné koncepce:1. u neodkladných zákroků – i zde je nutno primárně získat souhlas – bez souhlasu lze u neodkladných zákroků postupovat pokud – a) kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit; tím není dotčeno dříve vyslovené přání podle § 36, nebo b) léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta. U odkladných zákroků je vyžadován souhlas pacienta a nemůže-li pacient s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas přichází v úvahu i zástupný souhlas (§ 34 odst. 8 ZZS).

A teď zpět k prvotní otázce. Při poskytování zdravotních služeb problémy nastat nemohou – uplatní se ZZS, tj. osobám, které jsou v ohrožení života a nejsou schopny vyjádřit souhlas se poskytne neodkladná péče bez souhlasu. Ale např. při laické první pomoci může nastat problém – zde se totiž uplatní nový OZ. A jak budeme postupovat v případě, kdy člověku po autonehodě, v kómatu a v ohrožení života, je nutné poskytnout laickou první pomoc, ale jeho přítomná manželka s tímto zásahem nesouhlasí?