Užití zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním i na práva a povinnosti vzniklé před účinností tohoto zákona (pravá retroaktivita) – rozhodnutí Nejvyššího soudu

By | 10/09/2021

V recentním rozsudku (sp. zn. NS 25 Cdo 2479/2020) posuzoval Nejvyšší soud případ žalobce, který tvrdil, že mu byla v důsledku povinného očkování způsobena újma na zdraví, konkrétně že týden po tomto očkování utrpěl obrnu lícního nervu těžkého stupně s trvalými následky. Žalobce požadoval po státu náhradu způsobené újmy.

Klíčové v tomto sporu bylo, že k újmě došlo v době po nabytí účinnosti občanského zákoníku 89/2012 Sb. a před účinností zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. V tomto období totiž neexistovala žádná právní norma, která by explicitně upravovala případnou odpovědnost (státu) za takto způsobenou újmu. Tento problém je nicméně v rámci doktríny a aplikační praxe znám, odkázat lze například na tento příspěvek.

Jakým způsobem se Nejvyšší soud k tomuto případu postavil? Dovodil nutnost aplikace zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním pro zaplnění mezery v právní úpravě i k posouzení nároků vzniklých v době od 1. ledna 2014 do 7. dubna 2020.

Z odůvodnění:

„Občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 neobsahuje žádné ustanovení, které by výslovně upravovalo odpovědnost jakéhokoli subjektu za újmu na zdraví způsobenou povinným očkováním a takovou úpravu nelze nalézt ani v jiném právním předpisu,  účinném  od  1.  1.  2014  do  7.  4.  2020.  Od  8.  4.  2020  zakládá  odpovědnost  státu za tyto  újmy  zákon  č.  116/2020  Sb.,  který  byl  přijat  v  (dosti  opožděné)  reakci  na  nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14, jenž v bodě 87 svého odůvodnění zákonodárce  k přijetí  potřebné  právní  úpravy  vyzval.  Dovolací  soud  pokládá  za  nepřijatelné, nespravedlivé  a  diskriminující,  aby  se  poškozeným,  u  nichž  vznikla  újma  do  31.  12.  2013 a poté od 8. 4. 2020, náhrady újmy na zdraví dostalo, zatímco újma vzniklá v mezidobí mezi těmito  daty  by  odškodněna  nebyla,  a  to  jen  proto,  že  zákonodárce  opomněl  jejich  nároky upravit.“

„… Dovolací soud je však  přesvědčen,  že  nejpřijatelnějším  způsobem  zaplnění  mezery  v právní  úpravě,  který odpovídá  ustanovení  §  10  odst.  1  o.  z.,  je  použití  zákona  č.  116/2020  Sb.  i  k posouzení nároků, vzniklých v době od 1. 1. 2014 do 7. 4. 2020, a to bez ohledu na chybějící přechodné ustanovení, které by takový postup výslovně umožnilo. Zákon č. 116/2020 Sb. totiž upravuje případy  uplatněnému  nároku  nejen  co  do  obsahu  a  účelu  nejbližší,  ale  ve  skutkové  podstatě totožné, jen s tím rozdílem, že vznikly až po jeho účinnosti.“

„Dovolací soud si je vědom, že použití zákona účinného od 8. 4. 2020 i na případy újmy vzniklé  před  tímto  datem,  je  pravou  retroaktivitou.“

„… V daném je pravá retroaktivita ospravedlněna tím, že umožní dosáhnout spravedlivé náhrady poškozeným, kteří by jinak bez rozumného důvodu takové právo neměli (tedy  právní  postavení  těchto  subjektů,  fyzických  osob,  zlepší)  zatímco  povinnostmi  zatíží stát,  který  pod  následkem  správní  sankce  ukládá  občanům  povinnost  podrobit  se konkrétním druhům očkování ve veřejném zájmu, přičemž sám povinnost k vytvoření zákonného podkladu  pro  náhradu  újmy způsobené  povinným  očkováním,  k  níž  se  zavázal  ratifikací Úmluvy o biomedicíně již v roce 2001, splnil až v roce 2020.“

Rozsudky soudů nižších stupňů byly Nejvyšším soudem zrušeny, přičemž případ tedy bude nově posouzen podle zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Bude zajímavé sledovat, jakým způsobem soudy tento případ podle předmětného zákona následně posoudí.