Ústavní soud se vyjadřoval k povaze prací, které nemohou být přerušeny ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1 zákoníku práce

By | 01/11/2021

Z TZ: „Pokud zůstává zaměstnanec během přestávky zaměstnavateli k dispozici, náleží mu za tento čas odměna.“

Minulý týden posuzoval Ústavní soud pod sp. zn. II. ÚS 1854/20 případ hasiče, který se domáhal proplacení nečerpaných přestávek v práci. Zaměstnavatel (Letiště Ostrava) po hasiči vyžadoval, aby byl po celou dobu fyzické přítomnosti na pracovišti připraven k zásahu nejpozději do 3 minut na nejvzdálenějším místě letiště. Podstatou pracovní činnosti hasiče tak byla mimo jiné i neustálá připravenost k zásahu, která trvala i během přestávek na jídlo a oddech.

Spor tkvěl v právní povaze přestávek v práci na jídlo a oddech ve smyslu § 88 zákoníku práce, konkrétně v otázce, zda se doba těchto přestávek započítává či nezapočítává do pracovní doby, tedy zda za dobu těchto přestávek náleží stěžovateli jakožto zaměstnanci odměna. Klíčové bylo vymezit, zda zaměstnanec vykonával práce, které tzv. nemohou být přerušeny (viz ustanovení § 88 odst. 1 zákoníku práce).

Ústavní soud se na rozdíl od obecných soudů přiklonil k tomu, že povaha hasičem vykonávané práce spadá do druhu prací, které tzv. nemohou být přerušeny a že mu tedy rovněž za výše uvedenou práci náleží odměna.

Názor Ústavního soudu, včetně příslušné argumentace, pak může být v některých ohledech přiléhavý i na práci, kterou vykonávají zdravotničtí pracovníci.

Nález Ústavního soudu je dostupný zde.

Z odůvodnění lze zejména citovat:

„34. Podle směrnice 2003/88/ES je třeba ve všech případech vymezit, zda je posuzovaný čas  pracovní  dobou  nebo  dobou  odpočinku;  třetí  možnost  unijní  právo  nepřipouští. Pracovní dobou se dle čl. 2 odst. 1 směrnice rozumí jakákoli doba, během níž pracovník pracuje, je k dispozici zaměstnavateli a vykonává svou činnost nebo povinnosti v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi. Doba odpočinku je v čl. 2  odst. 2 směrnice  definována  jako  každá  doba,  která  není  pracovní  dobou.  To  samozřejmě nevylučuje, že doba pohotovosti, která je součástí pracovní doby, může být odměňována dle jiných zásad než doba běžného výkonu práce.“

  1. To, zda byly přestávky čerpané stěžovatelem neplacenými přestávkami dle první věty § 88 odst. 1 zákoníku práce, nebo placenou přiměřenou dobou na oddech a jídlo dle druhé věty § 88 odst. 1 zákoníku práce, závisí na tom, zda stěžovatel ve svém zaměstnání vykonával „práce, které nemohou být přerušeny“.
  2. Nejvyšší soud v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že „držení pohotovosti na pracovišti“ nemá charakter práce, kterou nelze přerušit, neboť ani případný zásah hasičů není svou povahou soustavnou prací. S tímto  argumentem  však  nelze  souhlasit. To, zda práci stěžovatele lze,  či nelze během přestávky na jídlo přerušit, není dáno charakterem případného zásahu, nýbrž charakterem pracovní povinnosti (pohotovosti) uložené stěžovateli. Měl-li stěžovatel povinnost být připraven zasáhnout nejpozději do tří minut, a to i během plánované přestávky na jídlo a oddech, pak vykonával práci, která ze své povahy (být ve střehu, být připraven) nemohla být přerušena. A contrario, pokud by přestávka  na  jídlo  a  oddech  byla  skutečně  dobou  odpočinku,  za  kterou  stěžovateli nenáležela odměna, pak by si během této doby mohl odpočinout i od povinnosti být zaměstnavateli k dispozici, což pojmově vylučuje povinnost pohotovosti.
  3. Pro posouzení nároku stěžovatele je zcela irelevantní, zda během přestávek došlo, či nedošlo k potřebě zásahu, tedy zda byl stěžovatel někdy během přestávky „odvolán“ k hasičskému zásahu, nebo zda k potřebě zásahu nikdy nedošlo. Doba, po kterou je zaměstnanec připraven zasáhnout, je pracovní dobou bez ohledu  na  to,  zda  k zásahu dojde, či nikoli. Pracovník ostrahy objektu přece dostane zaplaceno i za směny, kdy se nikdo nepokusil do objektu vloupat, a plavčík má nárok na mzdu i za dny, kdy se v bazénu nikdo netopil. Práce hasiče rovněž spočívá z velké části v tom, že je hasič ve střehu, tedy připraven  zasáhnout,  pokud  si  to  situace  bude  vyžadovat.  Prací,  která  si  v těchto případech zasluhuje podle čl. 28 Listiny spravedlivou odměnu, je pouhá připravenost zasáhnout, nikoli zásah samotný. Nelze proto souhlasit s argumentem vedlejšího účastníka,  aprobovaného  v napadených  rozhodnutích  obecných  soudů,  že  pokud stěžovatel během přestávek nikdy fakticky nezasahoval, není důvod, aby byl za svou přítomnost na pracovišti odměněn.
  4. Jak uvedl stěžovatel, s neplacenými dobami odpočinku může zaměstnanec nakládat dle své volné  úvahy:  může  se  věnovat  v zásadě  jakékoli  formě  oddechu,  například vyřizování soukromých telefonických hovorů či e-mailů, sportování, ale také nerušenému meditování  či  krátkému  spánku  na  zotavenou.  Během  těchto  aktivit  zaměstnanec pochopitelně není zaměstnavateli k dispozici:  neplní  pracovní  úkoly  a  nemusí  být  ve  střehu, zda nebude muset nějaký pracovní úkol nečekaně vyřešit.
  5. Z práva na spravedlivou odměnu za práci garantovaného v čl. 28 Listiny plyne právo každého zaměstnance na to, aby byl přiměřeně odměněn za dobu, během níž vykonává pro zaměstnavatele práci nebo je zaměstnavateli k dispozici, připraven okamžitě zasáhnout na místě  zaměstnavatelem  určeném. Neplacenou dobou odpočinku  může  být  naopak  pouze  taková  doba,  se  kterou  může  zaměstnanec nakládat dle své volné úvahy, tedy věnovat se oddechu a nebýt během této doby zaměstnavateli k dispozici.