Upozornění na drobnou změnu o.s.ř.

Pozdě, ale přece. Ač avizovaná drobná změna o.s.ř. nabyla účinnosti již 1.9. 2011, považuji za důležité na ni upozornit i stímto časovým odstupem. Ve vztahu k medicínsko-právním sporům, kde znalecký posudek je klíčovým důkazním prostředkem, se totiž jedná o změnu poměrně výraznou (zejména formálně). Podle nového ustanovení § 127a o.s.ř. má totiž znalecký posudek předložený účastníkem řízení, při splnění určitých náležitostí, skutečně povahu znaleckého posudku, nikoliv listinného důkazu (jak tomu bylo doposud).

Znění ustanovení § 127a o.s.ř.:
„Jestliže znalecký posudek předložený účastníkem řízení má všechny zákonem požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, postupuje se při provádění tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem. Soud umožní znalci, kterého některá ze stran požádala o znalecký posudek, nahlédnout do spisu nebo mu jinak umožní seznámit se s informacemi potřebnými pro vypracování znaleckého posudku.“