Systémová řešení ve zdravotnictví jsou vskutku v nedohlednu…

Již dlouhou dobu se řeší novela zákona  č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. V rámci projednávání této novely přišel zdravotní výbor Poslanecké sněmovny ve spolupráci s MZ se vskutku originálním nápadem, jak vyřešit nedostatek lékařů v nemocnicích. Povolat kolegy z ambulancí….

Tak se tedy do novely dostává ustanovení, které ukládá ambulantním lékařům absolvovat praxi u poskytovatele lůžkové péče – a vše bude řídit kraj!

Nově tak má znít ustanovení § 22 odst.4 takto:

(4) Lékař, který poskytuje ambulantní péči ve stanovených oborech zdravotní péče, absolvuje v rámci celoživotního vzdělávání pravidelnou stáž u poskytovatele lůžkové péče. Stáž lze absolvovat pouze v akreditovaném zařízení. Organizaci stáží zajišťuje kraj. Obory zdravotní péče, délku a četnost stáží, výjimky z povinnosti absolvovat stáž a bližší podmínky organizace stáží stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

Vskutku originální řešení…