Systematika rozhodování o poskytování zdravotních služeb pacientovi (udělování informovaného souhlasu)

Je již téměř notorietou, že při poskytování zdravotních služeb pacientovi máme postupovat na základě jím uděleného souhlasu. Toto pravidlo je relativně jasné a vyjadřuje respekt k autonomnímu rozhodnutí kompetentní osoby o svém dalším osudu při poskytování zdravotní péče. Samozřejmě méně jasné je, co je autonomní rozhodnutí a kompetentní osoba. Ale to ponechám stranou. Jde mi totiž o stanovení systematiky rozhodování o poskytování zdravotních služeb pacientovi a principů, které by přitom měly být respektovány.

Zřejmě se dá hovořit o jisté hierarchii rozhodovacích mechanismů, a to podle toho, kdo rozhodnutí činí a do jaké míry odráží toto rozhodnutí vůli dotčeného pacienta. V obecné rovině tak lze uvést tyto mechanismy:

  1. Samostatné rozhodnutí pacienta – vyjadřuje aktuální vůli pacienta v konkrétním případě;
  2. Dříve vyslovené přání – vyjadřuje vůli pacienta projevenou ale již dříve; může a nemusí odrážet aktuální  vůli pacienta;
  3. Rozhodnutí osoby určené pacientem – jedná se o zastoupení, zástupce musí respektovat zájmy zastoupeného. V tomto případě je možno vycházet ze dvou situací – buď je zastoupený schopen samostatně projevit svou vůli, ale zvolil si zástupce – pak zástupce musí vycházet z pokynů zastoupeného- nebo jde o zvláštní případ zastoupení, kdy si zastoupený ustavuje zástupce pro případ, že by v budoucnosti nemohl v určité situaci projevit svou vůli – pak je zástupce vázán  nejlepším zájmem zastoupeného a tzv. value history;
  4. Osoby stanovené zákonem nebo na základě zákona – zde se jedná o případ zvláštního zákonného zastoupení, které je stanoveno pro případ, že by se pacient v budoucnosti nemohl v určité situaci projevit svou vůli a současně si sám pro tento případ nestanovil zástupce. Zástupce je vázán nejlepším zájmem zastoupeného a tzv. value history; současně se může u nezletilých jednat o jejich zákonné zástupce a u osob omezených ve svéprávnosti o opatrovníky;
  5. Zdravotnický personál – jedná se o výjimečné situace, které by se v zásadě měly omezovat na poskytování neodkladné péče. I zdravotnický personál je při svém rozhodování vázán nejlepším zájmem pacienta a tzv. value history, pokud je mu známa.

 

Na závěr se pokusím ukázat, jak jsou  tyto mechanismy reflektovány v platném právu (s tím, že se omezím pouze na zákon o zdravotních službách a OZ).

  1. Samostatné rozhodnutí pacienta – § 28 odst. 1 ZZS
  2. Dříve vyslovené přání  -§ 36 ZZS
  3. Rozhodnutí osoby určené pacientem – § 33 odst. 1 ve spojení s § 34 odst. 7 ZZS + OZ úprava zastoupení
  4. Osoby stanovené zákonem nebo na základě zákona –   34 odst. 7 ZZS + OZ (zákonné zastoupení a opatrovnictví)
  5. Zdravotnický personál – § 38 odst. 3 a 4 ZZS