Slovník zákona o zdravotních službách

By | 05/02/2012

Vážení čtenáři, pokud stejně jako já při čtení zákona o zdravotních službách narážíte stále na nějaké definice a legislativní zkratky či naopak narazíte na text, který vám není jasný, a pak zjistíte, že je to proto, že „zákonodárce“ použil právě některou z definící nebo legislativních zkratek a text tak znamená poněkud něco jiného, než jste si mysleli, tak možná uvítáte to, co jsem pro vás připravil.

Jedná se o slovníček, který v abecedním pořadí obsahuje všechny definice a legislativní zkratky, které jsem v zákoně o zdravotních službách našel. Za každým vysvětlením pak uvádím konkrétní ustanovení zákona, které je zdrojem tohoto vysvětlení.

Pokud byste našli některé další definice či legislativní zkratky, napište a já je doplním.

Přeji vám, ať vám můj slovníček dobře poslouží.

B

Biologické zbytky potratu = především placenta a těhotenská sliznice (§ 82 odst. 2)

 

C

Centrum = centrum vysoce specializované zdravotní péče (§ 112 odst. 1)

Certifikát = certifikát kvality a bezpečí (§ 105 odst. 1)

 

Č

Část těla = část lidského těla, včetně orgánů, tkání nebo buněk (§ 80 odst. 1)

 

D

Dříve vyslovené přání = souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, který předem vysloví pacient pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen tento souhlas nebo nesouhlas vyslovit (§ 36 odst. 1)

Duchovní = duchovní církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo osoby pověřené výkonem duchovenské činnosti (§ 28 odst. 3 písm. j)

 

H

Hodnocení kvality a bezpečí = hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb (§ 98 odst. 1)

Hospitalizace = doba zpravidla delší než 24 hodin, po kterou je pacientovi přijatému na lůžko ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče poskytována lůžková péče (§ 3 odst. 4)

 

I

Identifikační číslo = identifikační číslo osoby ve smyslu § 24 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tj. číselný kód označovaný zkratkou „IČO“, který slouží k jednoznačné identifikaci subjektu (§ 18 odst. 1 písm. a) bod 2.)

Informace o zdravotním stavu = informace o zdravotním stavu pacienta a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách (§ 31 odst. 1 písm. a)

 

K

Komora = Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora nebo Česká lékárnická komora (§ 14 odst. 1 písm. a)

Kontrolní orgány = ministerstvo, příslušný správní orgán, krajský úřad, který zaznamenal poskytovatele sociálních služeb nebo osobu poskytující zdravotní služby podle § 20 do Národního registru poskytovatelů, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, jde-li o poskytovatele poskytující zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření, generální ředitelství Vězeňské služby, jde-li o zdravotní služby poskytované v jejím zdravotnickém zařízení, komory, v rozsahu stanoveném zákonem č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (§ 107 odst. 1)

Kontrolované osoby = poskytovatelé, u nichž probíhá kontrola v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, nebo poskytovatelé nebo jiné právnické nebo podnikající fyzické osoby, u nichž probíhá kontrola v souvislosti s prováděním činností, k nimž je třeba udělení souhlasu, oprávnění k činnosti nebo jiného obdobného povolení podle tohoto zákona nebo jiných zákonů upravujících zdravotní služby, poskytovatelé sociálních služeb uvedení v Národním registru poskytovatelů a osoby poskytující zdravotní služby podle § 20, u nichž probíhá kontrola (§ 107 odst. 1)

 

L

Léčebný režim = soubor opatření, která podporují léčbu a minimalizují její možná rizika, včetně doporučení úpravy životního stylu (§ 3 odst. 3)

Lékařská pohotovostní služba = ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění. O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné ordinační doby poskytovatele. To platí i pro případ poskytování pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a lékárenské pohotovostní služby (§ 110 odst. 2)

Lékárenská péče = lékárenská péče a klinickofarmaceutická péče (§ 5 odst. 2 písm. i)

 

M

Ministerstvo = Ministerstvo zdravotnictví (§ 16 odst. 1 písm. k)

 

N

Náležitá odborná úroveň = poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti (§ 4 odst. 5)

Národní registr poskytovatelů = Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (§ 19 odst. 4)

Návštěvní služba = poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta, a to zejména v případech, kdy se pacient s ohledem na svůj zdravotní stav nemůže dostavit do zdravotnického zařízení poskytovatele a poskytnutí zdravotní péče tímto způsobem je s ohledem na její charakter možné (§ 4 odst. 2)

Nemoc = nemoc, vada nebo zdravotní stav (§ 2 odst. 4 písm. a) bod 1.)

Neplodný pár = žena a muž, který se ženou společně podstupuje asistovanou reprodukci (Příloha bod 3.)

 

O

Obor zdravotní péče = zubní lékařství, farmacie, obory specializačního vzdělávání nebo obory certifikovaných kurzů lékařů, zubních lékařů nebo farmaceutů podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, odbornosti nelékařských zdravotnických pracovníků nebo obory specializačního vzdělávání nebo obory certifikovaných kurzů nelékařských zdravotnických pracovníků podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) (§ 4 odst. 4)

Omezovací prostředky = úchop pacienta zdravotnickými pracovníky nebo jinými osobami k tomu určenými poskytovatelem, omezení pacienta v pohybu ochrannými pásy nebo kurty, umístění pacienta v síťovém lůžku, umístění pacienta v místnosti určené k bezpečnému pohybu, ochranný kabátek nebo vestu zamezující pohybu horních končetin pacienta, psychofarmaka, popřípadě jiné léčivé přípravky podávané parenterálně, které jsou vhodné k omezení volného pohybu pacienta při poskytování zdravotních služeb, pokud se nejedná o léčbu na žádost pacienta nebo soustavnou léčbu psychiatrické poruchy, nebo kombinace uvedených prostředků (§ 39 odst. 1)

Oprávněný pracovník = oprávněný pracovník správce a zpracovatele zdravotnického registru, oprávněný zdravotnický pracovník poskytovatele poskytujícího pacientovi zdravotní služby, které jsou sledovány ve zdravotnickém registru, jde-li o registry uvedené v § 72 odst. 1 písm. b), e) nebo f), oprávněný zaměstnanec osoby poskytující do zdravotnického registru údaje, jde-li o registr uvedený v § 72 odst. 1 písm. c), a zdravotnický pracovník poskytující do zdravotnického registru údaje o své osobě, jde-li o registr uvedený v § 72 odst. 1 písm. d), a to v rozsahu jimi poskytovaných údajů; tím není dotčen přístup k veřejným částem zdravotnických registrů, oprávněný pracovník Koordinačního střediska transplantací pro potřeby využití anamnestických dat vedených ve zdravotnických registrech o zemřelém pacientovi, u něhož byla prokázána mozková smrt a který je potenciálním dárcem, a to pro účely transplantací, oprávněný pracovník instituce, která má ze zákona právo využívat data určeného zdravotnického registru pro svoji činnost (§ 73 odst. 2)

Ošetřující zdravotnický pracovník = zdravotnický pracovník, který navrhuje, koordinuje, poskytuje a vyhodnocuje individuální léčebný postup u konkrétního pacienta a koordinuje poskytování dalších potřebných zdravotních služeb (§ 3 odst. 2)

 

P

Pacient = fyzická osoba, které jsou poskytovány zdravotní služby (§ 3 odst. 1)

Pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům = osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí (§ 28 odst. 3 písm. e) bod 2.)

Pes se speciálním výcvikem = vodicí pes nebo asistenční pes (§ 30 odst. 3)

Pěstoun nebo jiná pečující osoba = pěstoun nebo jiná osoba, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen (§ 29 odst. 1 písm. b)

Plod po potratu = plod, který po úplném vypuzení nebo vynětí z těla matčina neprojevuje ani jednu ze známek života a současně jeho porodní hmotnost je nižší než 500 g, a pokud ji nelze zjistit, jestliže je těhotenství kratší než 22 týdny (§ 82 odst. 2)

Poskytovatel = poskytovatel zdravotních služeb (§ 2 odst. 2 písm. b)

Poskytovatel zdravotních služeb = fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona (§ 2 odst. 1)

Poskytování zdravotních služeb = pro účely posouzení bezúhonnosti podle § 13 též poskytování zdravotní péče podle dosavadních právních předpisů (§ 123 odst. 2)

Pověřená organizace = právnické osoby, které jsou pověřenými organizacemi podle zákonů upravujících způsobilost k výkonu zdravotnických povolání (§ 70 odst. 4 písm. e) bod 3.)

Pověřená právnická osoba = Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Koordinační středisko pro rezortní zdravotnické informační systémy nebo jím zřízená právnická osoba anebo Všeobecnou zdravotní pojišťovna České republiky, jsou-li pověřeny ministerstvem správou části Národního zdravotnického informačního systému nebo správou jednotlivého registru uvedeného v § 72 odst. 1 (§ 70 odst. 3)

Prokazatelné vyslovení souhlasu s uchováním a použitím části těla pacienta nebo těla zemřelého, včetně odebraných částí z těla zemřelého = písemný souhlas pacienta nebo zemřelého vyslovený za jeho života nebo osoby blízké zemřelému s jejich úředně ověřeným podpisem, nebo záznam o souhlasu pacienta vysloveného ve zdravotnickém zařízení; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník; pokud pacient s ohledem na svůj zdravotní stav nemůže záznam podepsat, stvrdí jeho nepochybný projev vůle svým podpisem zdravotnický pracovník a osoba blízká pacientovi, a není-li přítomna, svědek; v záznamu se uvede způsob, jakým pacient svou vůli projevil a zdravotní důvody bránící podpisu pacienta (§ 81 odst. 5)

Provedení utajeného porodu = takové postupy při poskytování zdravotních služeb ženě uvedené v § 37 odst. 1 v souvislosti s těhotenstvím a porodem, které zachovají její anonymitu, s výjimkou postupů, které jsou potřebné k zajištění úhrady zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění a zajištění informací pro Národní zdravotnický informační systém (§ 37 odst. 3)

Překročení únosného pracovního zatížení = stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým (§ 48 odst. 1 písm. a)

Přeprava pacientů neodkladné péče = jejich přeprava mezi poskytovateli výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy (§ 2 odst. 2 písm. f)

Přerušení = neposkytování zdravotních služeb nepřetržitě po dobu delší než 1 měsíc (§ 26 odst. 1)

Příslušný správní orgán = krajský úřad, v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v němž budou zdravotní služby poskytovány, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo spravedlnosti, jde-li o zdravotní služby poskytované ve zdravotnických zařízeních zřízených těmito ministerstvy, s výjimkou oprávnění podle § 16 odst. 2, nebo Ministerstvo vnitra, jde-li o zdravotní služby poskytované ve zdravotnických zařízeních zřízených tímto ministerstvem nebo ve zdravotnických zařízeních zřízených Úřadem pro zahraniční styky a informace nebo Bezpečnostní informační službou, s výjimkou oprávnění podle § 16 odst. 2 (§ 15 odst. 1)

 

R

Registr osob = základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech (§ 19 odst. 4)

Registrace = registrace podle dosavadního zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních (§ 121 odst. 1)

Registrující poskytovatel = poskytovatel ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, v oboru zubní lékařství nebo v oboru gynekologie a porodnictví, který přijal pacienta do péče za účelem poskytnutí primární ambulantní péče (§ 3 odst. 5)

 

S

Souhlas = souhlas s poskytnutím zdravotních služeb (§ 34 odst. 1)

Stěžovatel = osoba, která podala poskytovateli stížnost (§ 93 odst. 2)

 

U

Uchazeč o statut centra = poskytovatel ucházející se o statut centra (§ 112 odst. 2)

Utajený porod = porod, v souvislosti s nímž hodlá žena utajit svou totožnost (§ 37 odst. 2)

 

V

Vězeňská služba = Vězeňská služba České republiky (§ 30 odst. 1)

Vlastní sociální prostředí pacienta = domácí prostředí pacienta nebo prostředí nahrazující domácí prostředí pacienta, například zařízení sociálních služeb, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo školská zařízení pro preventivně-výchovnou péči nebo jiná obdobná zařízení, věznice pro výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, zařízení pro zajištění cizinců a azylové zařízení (§ 4 odst. 3)

Vnitřní řád = vnitřní řád zdravotnického zařízení lůžkové nebo jednodenní péče (§ 28 odst. 3 písm. d)

Vzdělávací zařízení = školy poskytující střední vzdělávání ve skupině oborů zdravotnického vzdělávání, vyšší odborné a vysoké školy, které mají akreditovaný vzdělávací nebo studijní program, jejichž absolvováním získává absolvent odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů (§ 70 odst. 4 písm. e) bod 1.)

 

Z

Zaopatření = stravování, ubytování, ošacení a výchovná činnost (§ 43 odst. 1)

Zákonný zástupce pacienta = zákonný zástupce nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům (§ 38 odst. 7)

Zdravotnické registry = data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě, národní zdravotní registry, které jsou uvedeny v příloze tohoto zákona, Národní registr poskytovatelů, Národní registr zdravotnických pracovníků, národní zdravotní registry vedené podle zákona upravujícího transplantace, data přebíraná z informačních systémů infekčních nemocí vedených podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které jsou součástí Národního zdravotnického informačního systému (§ 72 odst. 1)

Zdravotnické zařízení = prostory určené pro poskytování zdravotních služeb (4 odst. 1)

Zdravotní péče = soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu, udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu, udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení, pomoci při reprodukci a porodu, posuzování zdravotního stavu, preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné zdravotní výkony prováděné zdravotnickými pracovníky za shora popsaným účelem (§ 2 odst. 4)

Zdravotní služby = poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona zdravotnickými pracovníky a dále činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky, jsou-li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče, konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného postupu, popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, a další konzultace podporující rozhodování pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb prováděné dalším poskytovatelem zdravotních služeb nebo zdravotnickým pracovníkem, kterého si pacient zvolil, nakládání s tělem zemřelého v rozsahu stanoveném tímto zákonem, včetně převozu těla zemřelého na patologicko-anatomickou pitvu nebo zdravotní pitvu a z patologicko-anatomické pitvy nebo ze zdravotní pitvy prováděné poskytovatelem podle zákona o pohřebnictví, zdravotnická záchranná služba, zdravotnická dopravní služba, jejímž účelem je přeprava pacientů mezi poskytovateli nebo k poskytovateli a zpět do vlastního sociálního prostředí, je-li to nezbytné k zajištění poskytnutí zdravotních služeb, rychlá přeprava zdravotnických pracovníků k zabezpečení neodkladné péče u poskytovatele, přeprava osob včetně zemřelého pacienta související s prováděním transplantací, neodkladná přeprava tkání a buněk určených k použití u člověka, přeprava léčivých přípravků, krve a jejích složek a zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytnutí neodkladné péče nebo přeprava dalšího biologického materiálu, přeprava pacientů neodkladné péče, kterou se rozumí jejich přeprava mezi poskytovateli výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy, zdravotní služby v rozsahu činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení podle jiných právních předpisů upravujících postupy pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských orgánů, tkání a buněk, zdravotní služby v rozsahu činnosti zařízení transfuzní služby nebo krevní banky podle právního předpisu upravujícího výrobu transfuzních přípravků, jejich skladování a výdej, specifické zdravotní služby podle zákona o specifických zdravotních službách, zdravotní služby podle zákona upravujícího transplantace nebo zákona upravujícího umělé přerušení těhotenství (§ 2 odst. 2 a 3)

Zdravotní výkon = preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné zdravotní výkony prováděné zdravotnickými pracovníky (§ 2 odst. 4 písm. b)

Způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání = způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta nebo způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nelékařského povolání bez přímého vedení a odborného dohledu podle jiných právních předpisů (§ 12 odst. 1)