Rozhodnutí NS – Další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví

Problematika dalších  nemajetkových újem při ublížení na zdraví je kapitolou, kterou se v poslední době zaobírá odborná literatura /viz články kolegy Mališe/ a nyní se k ní vyjádřil v rozhodnutí i NS. 

Z rozhodnutí: 

              Další nemajetková újma ve smyslu § 2958 o. z. může spočívat i v tom, že poškozený není dočasně schopen postarat se o osobu blízkou, závislou na jeho péči, a má důvodnou obavu, že se o takovou osobu nepostará někdo jiný.

              Další nemajetkovou újmou může být i nemožnost strávit s osobami blízkými Vánoce. Vzhledem k tomu, že tyto svátky jsou v českém kulturním prostředí tradičně spojovány s rodinnou pospolitostí, tj. jsou obvykle tráveny v rodinném kruhu, je ztrátu této možnosti nutno považovat za další nemajetkovou újmu, jejíž existenci není třeba zvlášť dokazovat, byť nelze vyloučit důkaz opaku, tedy důkaz o tom, že v konkrétním případě, např. s ohledem na odlišné sociálně-kulturní zvyklosti dotčených osob či jejich narušené osobní vztahy, taková nemajetková újma nevznikla.

              K posouzení existence a rozsahu další nemajetkové újmy není zpravidla (na rozdíl od posouzení bolesti) potřeba znalecký posudek ani odborné vyjádření z oboru zdravotnictví.

Rozsudek NS ze dne 2. 5. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2635/2018