Promlčení práva na náhradu újmy na zdraví a přechodná ustanovení občanského zákoníku z roku 2012 – rozsudek Nejvyššího soudu

By | 17/04/2019

Nejvyšší soud zveřejnil na svých internetových stránkách právní věty rozhodnutí schválené  na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, které se konalo dne 10. dubna 2019.

Jedním z takto zveřejněných rozhodnutí je i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2018, sp. zn. 25 Cdo 3377/2018, který se zabýval problematikou určení rozhodné právní úpravy promlčení práva na náhradu újmy na zdraví, a to v situaci, kdy ke škodní události sice došlo před účinností občanského zákoníku z roku 2012, tedy před 1. lednem 2014, nicméně ke vzniku újmy na zdraví došlo již za účinností tohoto právního předpisu.

Nejvyšší soud argumentoval ve prospěch řešení, že je za těchto okolností třeba aplikovat občanský zákoník z roku 1964: „Právní otázka, jaká právní úprava se použije pro posouzení nároku na náhradu škody na zdraví, jestliže ke škodní události došlo před 1. 1. 2014, byla již dovolacím soudem vyřešena, napadené rozhodnutí je s tímto řešením v souladu a není důvodu, aby otázka promlčení takového nároku byla posouzena jinak. Rozhodné hmotné právo se podává z ustanovení § 3028 odst. 3 věty první a § 3079 odst. 1 o. z., věc se tudíž posuzuje podle dosavadních právních předpisů, tj. podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013 a podle podzákonného předpisu – vyhlášky č. 440/2001 Sb. (srovnej např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 25 Cdo 1965/2016, ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. 25 Cdo 3925/2013, ze dne 26. 1. 2017, sp. zn. 25 Cdo 1930/2016, ze dne 22. 2. 2017, sp. zn. 25 Cdo 1970/2015). V citovaném rozsudku sp. zn. 25 Cdo 1965/2016, dovolací soud konstatoval, že pro aplikaci přechodného ustanovení obsaženého v § 3079 odst. 1 o. z. není rozhodující okamžik vzniku škody (újmy), nýbrž je toto časové pravidlo spojeno s okamžikem škodní události, tj. zde právě s porušením zákona, neboť žalovaný nezajistil bezpečný pohyb chodců.“

Schválená právní věta občanskoprávním a obchodním kolegiem Nejvyššího soudu tedy zní takto: „Jestliže ke škodní události došlo před 1. 1. 2014, posoudí se promlčení práva na náhradu újmy na zdraví, která vznikla po tomto datu, podle dosavadních předpisů, tj. podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, účinného do 31. 12. 2013.“