Příprava nových pravidel úhradové regulace zdravotnických prostředků

By | 01/04/2018

V jedné z předchozích aktualit jsme informovali o nálezu Ústavního soudu, který zrušil část zákona o veřejném zdravotním pojištění týkající se principu určování úhrady zdravotnických prostředků ze systému veřejného zdravotního pojištění. Důvodem pro zrušení předmětných ustanovení dle Ústavního soudu mj. bylo, že: „napadená ustanovení nejsou natolik určitá, aby již na jejich základě bylo možné dovodit, na poskytnutí jakých zdravotnických prostředků má pojištěnec právo. Jejich použití proto závisí teprve na konkrétním postupu zdravotních pojišťoven, jímž je obsah tohoto práva fakticky vymezen. Tím je ovšem založen nesoulad těchto ustanovení s čl. 31 věty druhé Listiny, který stanoví základní právo občanů na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky na základě veřejného pojištění, a čl. 4 odst. 2 Listiny, ze kterého pro stanovení mezí tohoto práva vyplývá výhrada zákona.“

(Aktualita je dostupná zde: https://zdravotnickepravo.info/zruseni-stavajiciho-principu-urcovani-uhrady-zdravotnickych-prostredku-ze-systemu-verejneho-zdravotniho-pojisteni-ustavnim-soudem/.)

V reakci na tento nález proto Ministerstvo zdravotnictví (MZ) připravilo novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která si klade za cíl napravit vytýkané nedostatky.

Podle MZ je: „cílem nové úpravy zakotvení konkrétního nároku pacienta přímo v zákoně a dosažení nezbytné úrovně transparentnosti. Novela umožní pružné reakce na přístup nových produktů na trh a změny cenové hladiny na trhu tak, aby nedocházelo k navýšení nákladů pacienta ani systému zdravotního pojištění. Samotné zařazování zdravotnických prostředků do úhradových skupin bude administrativně velmi nenáročné. Státní ústav pro kontrolu léčiv bude ve správním řízení řešit pouze excesy, kdy dojde k chybnému zařazení produktu do nesprávné úhradové skupiny. Pro první zařazení všech dnes hrazených produktů je stanoveno přechodné období, které bude trvat cca 3/4 roku. Za účelem pravidelné každoroční aktualizace kategorizačního stromu bude příkazem ministra zakotvena trvalá agenda Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků.“

Novela se v současné době nachází v meziresortním připomínkovém řízení. Více informací zde: https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-pripravilo-novou-regulaci-poukazovych-zdravotnickych-_15183_1.html.