Přeshraniční zdravotní péče – implementace směrnice

Dne 14. 2. 2014 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jeho cílem je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/24/EU ze dne 9. 3. 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Transpoziční lhůta směrnice uplynula 25. 10. 2013.

Jádrem návrhu je stanovení náhrad nákladů pojištěnci vynaložených za čerpání zdravotních služeb v jiných členských státech Evropské unie (§ 14)․ Pojištěnec má právo na náhradu nákladů, které vynaložil na zdravotní služby čerpané v jiném členském státě Evropské unie, pokud jde o zdravotní služby, které by byly při poskytnutí na území České republiky hrazeny ze zdravotního pojištění (dále jen „hrazené přeshraniční služby“), a to pouze do výše stanovené pro úhradu takových služeb, pokud by byly poskytnuty na území České republiky․

Náhrada nákladů na hrazené přeshraniční služby, které budou vymezeny v nařízení vlády, může být podmíněna udělením předchozího souhlasu příslušné zdravotní pojišťovny․

 

Návrh obsahuje též úpravu souvisejících správních postupů a rozlišení mezi nárokem pojištěnce vyplývajícím z přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících koordinaci systémů sociálního zabezpečení (nařízení č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004) a nárokem pojištěnce vyplývajícím ze zákona na základě požadavků směrnice 2011/24/EU.