Představení návrhu zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanazii – část I.

By | 02/07/2020

Se souhlasem kolegy Adama Doležala prezentuji jeho příspěvek týkající se návrhu zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanazii:

Nově byl představen poslankyní Věrou Procházkovou (ANO) a poslancem Lukášem Bartoněm (Pirátská strana) poslanecký návrh zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanazii. Podrobnější informace o politických důvodech zde.

Navrhovaný zákon o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanazii upravuje tematicky dvě oblasti spojené s důstojným umíráním. První oblastí je paliativní péče a některá medicínská rozhodnutí na konci života, která dosud nejsou v České republice upravena zákonem. Druhým tematickým celkem je asistovaná smrt, což je souhrnný název pro eutanazii a asistovanou sebevraždu, přičemž žádný lékař není povinen asistovanou smrt vykonávat nebo při ní asistovat.

V zákonu je upraveno právo na poskytnutí paliativní péče, dále jsou upraveny postupy při rozhodování o nezahájení a ukončení život udržující léčby, pokud je taková léčba medicínsky neadekvátní. Tyto postupy jsou upraveny v souladu se závěry Evropského soudu pro lidská práva, když současná česká právní úprava pro tuto oblast není postačující.

Eutanazií se rozumí podání letálního prostředku pacientovi lékařem, jehož účelem je ukončení života pacienta. Asistovaná sebevražda je pak postup lékaře, který pacientovi pomůže k sebevraždě nebo mu poskytne prostředky k sebevraždě. Obojí lze provést pouze na základě opakované, výslovné a dobrovolné žádosti pacienta, kterou může pacient vzít kdykoliv zpět. Nestanoví se obecná beztrestnost asistované smrti, ale pouze beztrestnost za určitých, zákonem předem jasně stanovených podmínek. Pacient musí být zletilý a svéprávný, nevyléčitelně nemocný v důsledku úrazu nebo nemoci a tato situace je podle současných poznatků vědy neodvratitelná, přičemž shledává, že trvale a nesnesitelně tělesně nebo duševně trpí bez naděje na zlepšení.

Zákon připouští také předběžné vyjádření vůle k eutanazii formou dříve vysloveného přání.

K posouzení zákonnosti je zřízena Komise, která bude přezkoumávat, zda byly podmínky zákona dodrženy a nedošlo k přestupku, případně trestnému činu.

Podrobnější informace budou uvedeny v dalším příspěvku.