Pozvánka na workshop Zdravotní péče – souběh úpravy dle NOZ a zákona o zdravotních službách

ZDRAVOTNÍ PÉČE
SOUBĚH ÚPRAVY DLE NOZ A ZÁKONA O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH
Akci pořádá Právnická fakulta MU

Kdy: 26. června 2014, od 13.00 hodin

Kde: Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno, místnost 030

Moderace a hlavní pořadatel:
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (Právnická fakulta MU)

Na workshopu vystoupí: doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR)

JUDr. Jaroslav Blatný (Všeobecná zdravotní pojišťovna)

JUDr. Radek Policar (Masarykův onkologický ústav)

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LLM. (D&D Health s.r.o.)

JUDr. Pavol Kádek, PhD. (Inštitút kriminologických štúdií; Katedra medicínskeho práva Lékarská fakulta SZU)

Anotace: Nový občanský zákoník zakotvuje smluvní typ „péče o zdraví“. Na jedné straně se tak vyjasnilo, že zdravotní péče je poskytována na smluvním základě. Na druhé straně se tento rámec překrývá s nedávno rovněž přijatým zákonem o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který jako obecný předpoklad přípustnosti zdravotnického zákroku stanoví informovaný souhlas pacienta či jeho zástupce. Podvojná úprava vztahu pacienta a poskytovatele, za kterého jedná lékař či jiný zdravotník, pokud jím není sám, ve světě není obvyklá. Jakkoli mezi souběžně připravovanými úpravami není zjevný rozpor, přesto lze vnímat odlišný důraz na jednotlivé aspekty. Ani terminologie není zcela v souladu. Nová úprava vyvolává hojné otázky. Zvažovat lze mimo jiné uzavírání smluv o péči o zdraví při souběžném udělování souhlasu na základě informování; počet smluv při péči opakované, průběžné či zahrnující působení více poskytovatelů; okruh a postavení příkazců; roli veřejných zdravotních pojišťoven, jež převážně financují české zdravotnictví na základě podobně označovaných smluv s poskytovateli; důsledky široké povinnosti pečovat o pacienty; uplatnění na zákroky, jež je pacient povinen podstoupit; cenotvorbu při nehrazení péče veřejnými prostředky; uplatnění na zvláštní zdravotnické služby a na péči týkající se těla a duše mimo zdravotnictví. Opomíjet nelze ani dopad základních práv, mezinárodní pohyb pacientů a integraci v Evropské unii.

Přední tuzemští právníci, kteří se dlouhodobě zabývají právem zdravotnictví, představí na akci své pohledy na různé aspekty nového smluvního typu a překryvu jeho úpravy se stávající legislativou.

Pro koho je akce určena: Zváni jsou nejen studenti práv a dalších oborů brněnských univerzit, zejména oborů zdravotnických, ale rovněž nemocniční právníci, úředníci zdravotnické správy a souvisejících agend a soudci zaměřující pozornost na zdravotnické právo. Akce chce povzbudit debatu o základních souvislostech stejně jako dílčích otázkách, jež nemusely být vždy dostatečně zvažované při přípravě zmíněných úprav.

Počet účastníků akce je z kapacitních důvodů omezen. V případě zájmu se prosím zaregistrujte zde: http:/ /site.law.muni.cz/prihlasovani.php.