Povaha výběrového řízení k zajištění poskytování hrazených služeb zdravotními pojišťovnami

By | 05/12/2018

V osmém vydání Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v letošním roce bylo zveřejněno pro mnohé lékaře velmi důležité rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 14 Ad 5/2018, v němž byla řešena povaha výběrového řízení k zajištění poskytování hrazených služeb zdravotními pojišťovnami.

V posuzovaném případě žalobkyně podala žalobu proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o výsledku výběrového řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru dermatovenerologie, jelikož se domnívala, že došlo ke zkrácení jejích subjektivních práv. Tomuto rozhodnutí předcházelo nezařazení přihlášky žalobkyně do výběrového řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Soud se primárně zabýval otázkou, zda žalobkyní napadené rozhodnutí o výsledku výběrového řízení podléhá soudnímu přezkumu podle soudního řádu správního, přičemž dospěl k závěru, že nikoliv, a to s ohledem na následující argumenty:

Výběrové řízení, které má sloužit k zajišťování poskytování hrazených služeb zdravotními pojišťovnami, je dvoustupňové a v obou svých fázích není řízením podle správního řádu, ale je zvláštním postupem podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění…“

Žalobkyně nemá veřejné subjektivní právo, aby s ní byla smlouva příslušnou zdravotní pojišťovnou uzavřena. Zákon o veřejném zdravotním pojištění … totiž nezavazuje zdravotní pojišťovnu k uzavření smlouvy i pro případ, že žadatel byl komisí doporučen… Za této právní úpravy se potom žádný z uchazečů výběrového řízení nemůže domáhat přezkoumání výsledků výběrového řízení, neboť tím nejsou dotčena veřejná subjektivní práva účastníků výběrového řízení.“

Soud proto zakončil, že napadené rozhodnutí nebylo rozhodnutím dle § 65 soudního řádu správního a že jím nebyla dotčena veřejná subjektivní práva žalobkyně, což  mělo za následek odmítnutí žaloby. (Usnesení je dostupné zde.)

Závěrem je ale třeba dodat, že žalobkyně podanou žalobou rovněž brojila proti rozhodnutí, kterým jí bylo sděleno, že do výběrového řízení nebyla zařazena její přihláška. V databázi rozhodovací činnosti správních soudů na internetových stránkách www.nssoud.cz jsem nicméně rozhodnutí soudu v této části žaloby zatím nedohledal.