Hrubá nedbalost v civilním právu

Jedním z pojmů, který se vyskytuje na několika místech občanského zákoníku je „hrubá nedbalost“. Podstatný je tento pojem také ve vztahu k ustanovení § 2971 OZ, který váže náhradu  též nemajetkové újmy osobám od poškozeného odlišným (sekundárním poškozeným) na zavinění ve formě hrubé nedbalosti. Civilněprávní nauka s tímto pojmem za účinnosti OZ  1964 moc nepracovala,… Celý text »

Nutná obrana, vázanost civilního soudu rozhodnutími vydanými v trestním řízení

Nedávno bylo publikováno rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 3470/2019, ze dne 9. 6. 2021, které se vyjádřilo k problematice vázanosti civilního soudu rozhodnutími vydanými v trestním řízení a k okolnostem vylučujícím protiprávnost – nutné obraně. Podstatná pasáž z tohoto rozhodnutí zní:   „V projednávané věci jsou splněny všechny shora uvedené základní předpoklady… Celý text »

Kulatý stůl k metodice k náhradě nemajetkové újmy na zdraví podle § 2958 občanského zákoníku

Dne 21.9. 2021  se na půdě Ministerstva spravedlnosti bude konat kulatý stůl k problematice znaleckého odvětví a posuzováním nemateriální újmy na zdraví a metodice k náhradě nemajetkové újmy na zdraví podle § 2958 občanského zákoníku samotné. Konání tohoto kulatého stolu je důsledkem kritiky existence Metodiky, jejího vzniku i následného ustanovení samostatného znaleckého odvětví. Podnětem k… Celý text »

Užití zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním i na práva a povinnosti vzniklé před účinností tohoto zákona (pravá retroaktivita) – rozhodnutí Nejvyššího soudu

By | 10/09/2021

V recentním rozsudku (sp. zn. NS 25 Cdo 2479/2020) posuzoval Nejvyšší soud případ žalobce, který tvrdil, že mu byla v důsledku povinného očkování způsobena újma na zdraví, konkrétně že týden po tomto očkování utrpěl obrnu lícního nervu těžkého stupně s trvalými následky. Žalobce požadoval po státu náhradu způsobené újmy. Klíčové v tomto sporu bylo, že… Celý text »

Právo sekundární oběti na náhradu nemajetkové újmy – rozšiřující pojetí v rozhodnutí NS

Relativně nedávno byl zveřejněn rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 1527/2020, ze dne 27. 5. 2021, jehož právní věta zní: „Právo na náhradu nemajetkové újmy mají i sekundární oběti, jež jsou osobami blízkými obětí primárních, jestliže okolnosti případu neumožňují odčinění jejich útrap podle § 2959 o. z., avšak odpovídají skutkové podstatě § 2971… Celý text »

Omezená schopnost vnímání nemajetkové újmy jako kritérium pro snížení výše její náhrady?

By | 25/08/2021

V poměrně recentním nálezu (sp. zn. II. ÚS 3003/20 ze dne 3. 8. 2021) se Ústavní soud zabýval případem, v němž byla poškozené způsobena trestným činem (znásilněním) nemajetková újma, a to zásahem do nedotknutelnosti její osoby (fyzické a psychické integrity) a jejího soukromí. Poškozená napadla rozhodnutí obecných soudů ústavní stížností z důvodu přiznání nízké náhrady nemajetkové újmy. Výše… Celý text »

Nejvyšší soud se opětovně vyjadřoval k sankční funkci civilního deliktního práva v případě zásahů do osobnostních práv člověka

By | 17/06/2021

Červnové jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu schválilo mimo jiné právní větu k rozhodnutí NS 25 Cdo 27/2020 ze dne 15. 12. 2020, které se opětovně zabývalo problematikou sankční, resp. preventivně-sankční funkce civilního deliktního práva v případě zásahu do osobnostních práv člověka. Nejvyšší soud při posuzování tohoto případu podrobně rozebral nejen judikatorní závěry v… Celý text »