Ohlédnutí za konferencí s mezinárodní účastí

Ve dnech 14. 05. – 15. 05. 2014 se na Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konala konference s mezinárodní účastí, která byla zaměřena na problematiku globálních problémů ve zdravotnictví 2014 – „Global Public Health Issues 2014.“ Konference celkem zahrnovala čtyři sekce (epidemiologie infekčních nemocí, epidemiologie neinfekčních nemocí, epidemiologie životního a pracovního prostředí, rizikové faktory životního stylu). Rovněž nechyběla průřezově orientovaná posterová sekce.

Pro přítomné právníky byla na akci nejzajímavější třetí sekce, kde byla reflektována témata:

–        pracovně lékařské péče – uplatňování současných právních norem v praxi,

–        kvality života na Ostravsku očima právníka,

–        lékařského posudku pro účely posouzení zdravotní způsobilosti k práci.

A. Šplíchalová se podrobně věnovala problematice pracovně lékařských služeb (PLS), které jsou zakotveny ve třech významných zákonech (zákon č. 372/2011 Sb., zákon č. 373/2011 Sb., zákon č. 262/2006 Sb.), prováděcích právních předpisech a především ve vyhlášce č. 79/2013 Sb. Také se zamýšlela nad problémy pracovně lékařské péče a jejich realizací v praxi v kontextu právních norem, poskytovateli PLS, vyhláškou č. 79/2013 Sb., směrnicí Rady 89/391/EHS z roku 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví, zkušenostmi v oblasti PLS ze Slovenska a prognózou budoucího vývoje PLS.

J. Dudová se ve svém příspěvku zaměřila na situaci kvality života na Ostravsku z perspektivy právníka s akcentem na rozhodovací soudní praxi včetně relevantní judikatury. V kontextu tématu bylo poukázáno na aktuální vynutitelnost práv podle nové právní úpravy občanského zákoníku (§ 1013 NOZ).

V. Žídková, M. Nakládalová a H. Kollárová zhodnotily problematiku lékařského posudku o posouzení zdravotní způsobilosti k práci. Formální náležitosti posudku jsou dány legislativně (zákonem č. 373/2011 Sb., vyhláškou č. 79/2013 Sb., vyhláškou č. 98/2012 Sb.). Přednášející zdůraznily význam dokumentu, ze kterého vyplývají práva a povinnosti osoby posuzované i zaměstnavatele. Výše uvedená problematika byla také demonstrována na případech z každodenní praxe.

Akce měla charakter postgraduálního vzdělávání a byla garantována ČLK.

________________________________________

Pozn. Sborník abstrakt je níže připojen ke článku.

Sborník 2014 (Ostrava)