Odpovědnost za újmu způsobenou povinným očkováním v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví?

By | 31/03/2017

V návaznosti na níže uvedené příspěvky týkající se odpovědnosti za újmu způsobenou povinným očkováním je zajímavé zmínit aktuální pozměňovací návrh poslance Farského o začlenění odpovědnosti za tento druh újem do zákona o ochraně veřejného zdraví (z. č. 258/2000 Sb.).

Podle pozměňovacího návrhu má nová právní úprava odpovědnosti za povinná očkování znít následovně: „Za újmu nikoli zanedbatelnou způsobenou v souvislosti s pravidelným očkováním, zvláštním a mimořádným očkováním a očkováním hrazeném z veřejného zdravotního pojištění na základě zvláštního právního předpisu, nese odpovědnost stát. Má se za to, že způsobení této újmy je nesprávným úředním postupem a újma se odškodňuje v řízení dle zvláštního právního předpisu upravujícího odpovědnost státu za nesprávný úřední postup a za použití občanského zákoníku o náhradě újmy a promlčení. V řízení jedná za stát Ministerstvo zdravotnictví.“

Z pozměňovacího návrhu je zcela zřetelně seznatelné, že poslanecký návrh reaguje na rozsudek Nejvyššího soudu (NS 25 Cdo 3953/2014), v němž Nejvyšší soud zapověděl možnost vymáhat újmu způsobenou povinným očkováním po státu, a to poukazem na skutečnost, že aplikace očkovací látky poskytovatelem zdravotních služeb v těchto případech není výkonem veřejné moci.

Navrhovaná právní úprava by tedy zavedla možnost vymáhat újmu vůči státu, a to podle z. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Nelze nicméně ponechat bez povšimnutí, že první věta pozměňovacího návrhu bez dalšího zakotvuje, že odpovědnost za tuto újmu nese stát, přičemž v druhé větě je zakotvena toliko právní domněnka, že újma způsobená očkováním je nesprávným úředním postupem.

Důvodem návrhu je dle poslance Farského dosavadní neutěšený stav, kdy stát odmítá přijmout odpovědnost za negativní důsledky očkování, přičemž je-li zájem na zakotvení odpovědnosti státu do voleb v letošním roce, je třeba přijmout jeho návrh.

Pozměňovací návrh včetně odůvodnění je dostupný zde: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=874.

Lze uzavřít, že navrhované řešení není řešením koncepčním a toliko překonává určitým způsobem judikaturu Nejvyššího soudu, jež zapověděla odpovědnost státu za újmu způsobenou povinným očkování. Další otázky s tímto tématem související, zejména problematiku příčinné souvislosti, pozměňovací návrh neřeší. Dle mého názoru a ostatně i dle negativního stanoviska Výboru pro zdravotnictví nelze očekávat, že zákonodárný sbor pozměňovací návrh přijme. Vyčkat bude nezbytné návrhu nového zákona z dílny Ministerstva zdravotnictví.